VIII. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK

VIII. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK

Az a nyelvtani kategória, hogy segédige, elég ritka a magyar nyelvben (pl. fog- a jövő idő segédigéje), mégis, ha

egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben, biztos tudod, hogy miről van szó. Ha nem, akkor figyelj, nagyjából a

következőképpen lehet meghatározni a segédigét:

Van egy fő ige, mondjuk “read”. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel, miáltal a fő ige alapvető

jelentése (olvas) némiképp módosul:

Például: can read tud olvasni, olvashat

will read olvasni fog

must read olvasnia kell stb.

Nos hát ezekről a segédigékről, pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az

alábbiakban.

Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek, az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód

segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat.

E három mód:

I. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései

II. A különböző helyzetek (képesség, lehetőség stb.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével.

III. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül.

I. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet

tárgyalását máshol találod):

can képes (tud), -hat, -het

could képes volt (tudott), -hatott, -tetett

may -hat, -het (megengedés), lehet hogy…

might -hat, -het (megengedés), lehet hogy…

shall fog, -jak, -jek

will fog, valószínüleg

should kellene

ought to kellene (illene)

would feltételesség (-na, -ne), múlt idejű rendszeresség

must kell (muszáj)

mustn’t tilos, nem szabad

needn’t nem kell (nem szükséges)

have to kell

used to valaha

dare mer, merészel

to be able to can, could helyett

to be allowed to / to be permitted to may, might helyett

minden olyan esetben, amikor az alap segédige (can, might stb.) nem használható (pl.: jövő idő: will be able to,

will be allowed to stb.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani, hogy: will can, will may.

A felsorolt összes segédige have to, used to, dare kivételével oly módon tehető múlt időbe, hogy a segédige

után have + 3.alak szerkezet következik.

Például: could have done

might have done

ought to have done stb.

44

És itt válik az ügy bonyolulttá, ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is

hordoznak. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik, hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz.

Például: can - can not, vagy cannot, vagy can’t

should have - should not have, vagy shouldn’t have.

A fentiekben - ahogy már korábban is említettem - nem soroltam fel a segédigék összes jelentését, csak az

alapvetőekre koncentráltam. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van.) Ha egy segédige egyéb más

fontos jelentésse is bír, azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a

used to-ról is.)

II. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg, hogy miképp

fejeznek ki különböző szituációkat.

a) Képesség

Képesség kifejezésére a can segédige, és ennek múlt ideje (could), illetve a be able to használható.

Jelen idő: She speaks English. szellemi képesség

Can you lift this box? fizikai képesség

I can’t do it with my eyes closed. körülményektől függő képesség

Reported Speech-ben, ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID), a can helyett could áll.

“You can sit next to me”, Joe said. Joe told me I could sit next to him.

Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll.

I could swim very well when I was young. Fiatal koromban jól úsztam.

It was so difficult that he couldn’t do it. Olyan nehéz volt, hogy nem tudta megcsinálni.

Be able to minden olyan esetben használandó, amikor a can, illetve could nem tudja kifejezni a képességet,

ugyanis nincs ilyen alakja. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t, mert ennek a segédigének a

segédigének jövő idejű alakja nincs.

Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English.

I haven’t been able to memorize these difficult words. (Present perfect)

He said he hadn’t been able to solve the problem. (Past perfect)

A be able to azonban használható akkor is, ha a képesség egyébként can, could-dal is kifejezhető lenne;

ilyenkor a be able to némiképp mást jelent, mint a can-could.

Nézd az alábbi példát: I could swim very well, and even in that storm I was able to reach the shore.

(Jó úszó voltam, és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra.)

A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett, míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést

jelölt. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani, és helyette a manage to is állhat.

Például: I was able to / I managed to swim across the river.

(Sikerült átúsznom a folyót.)

Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see, hear, smell) azonban mindegy, hogy be able to-t, vagy

can-could-ot használsz.

Például: The door was locked, and I couldn’t / wasn’t able to open it.

We could / were able to see them through the window.

45

b) Engedély, megengedés

„Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige, illetve helyettük a be allowed to használatos,

azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést.

Jelen idő: May I come? Bemehetek?

You may not go to the cinema. Nem mehetsz moziba.

You may borrow my car. Kölcsönveheted a kocsimat.

vagy: Can I go out and play? Kimehetek játszani?

You can’t go to Tótkomlós. Nem mehetsz Tótkomlósra.

You can watch TV at my place. Megnézheted nálam a TV műsorát.

Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt, hanem jelen idejű.

Might I leave the door open? Nyitva hagyhatom az ajtót?

You might not enter the room. Nem jöhetsz be a szobába.

You might dance with that man. Táncolhatsz avval az úrral.

A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként, mégpedig Reported Speech-ben a may helyett.

„May I go out tonight?”, Judy asked her parents.

Judy asked her parents if she might go out that night.

Múlt idő: Ilyenkor - mivel mind a may, mind a might jelen időre vonatkozik - a be allowed to, esetenként a be

permitted to használatos.

He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. Nem gyújthatott rá abban a szobában.

They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. Nem építhettek úszómedencét a kertben.

Természetesen be allowed to áll present perfect-ben, future-ben, past perfect-ben stb. is.

I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox.

Nem csókolhatom meg, mióta bárányhimlős.

You will never be allowed to cross the border.

Soha nem fogják megengedni, hogy átlépd az országhatárt.

He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s.

Azt mondta, hogy nem vezethet, mióta összetörte a papa kocsiját.

c) Tiltás

1. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. alak szerkezettel

történik.

Például: Don’t do things like that. Ne tégy ilyet.

Don’t cry for me Argentina. Ne sírj érettem Argentina.

Don’t make me kill myself. Ne kényszeríts arra, hogy megöljem magam.

2. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással:

Például: No smoking!

No parking!

3. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t), jelentése tilos, nem szabad.

(Tehát nem nem kell; ez ugyanis needn’t és nem mustn’t.)

Például: You mustn’t disturb him at work. Nem szabad zavarnod a munkájában.

You mustn’t walk on the grass. Fűre lépni tilos.

You mustn’t think I’ll ever forget you. Nem szabad azt gondolnod, hogy valaha is elfeledlek.

46

4. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to), melynek egyik jelentése kell.

Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to), szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”).

Például:

The doctor says I am not to eat much bread. Az orvos azt mondja, hogy nem szabad sok kenyeret ennem.

You aren’t to enter the room without knocking. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni.

4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Fordítása: „nem volt szabad”.

Például:

She wasn’t to go with them. Nem volt szabad velük mennie.

You weren’t to leave the room without permission. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül.

5. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben, feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat.

Például: People may not pick flowers in this park. Virágok szedése tilos!

Dogs may not be taken into these carriages. A kocsiba kutyát behozni tilos.

5/b A may már korábban megismert helyettesítője, a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben.

Például:

He wasn’t allowed to meet his family last year. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben.

I haven’t been allowed to meet my love for three months. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel.

6. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást.

Például: Stop! You can’t do that! Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet!

You can’t play football in my garden. Nem focizhattok a kertemben.

You can’t go to Barcelona. Nem engedem, hogy Barcelonába menj!

7. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. Jelentése: „nem volna szabad,

nem kellene”.

Például: You shouldn’t tell lies. Nem kéne hazudnod.

You oughtn’t to promise you’ll date me, Nem volna szabad ígérgetned, hogy randevúzol

when you have no intention of doing so. velem, ha egyszer nem áll szándékodban így tenni.

7/b És végül ez a harmadik szerkezet, mely múlt időben tilt. Méghozzá úgy, hogy a shouldn’t, illetve

oughtn’t to után have + 3. alak következik. Fordítása: „nem lett volna szabad”, „nem kellett volna”.

Például: You shouldn’t have laughed at him. Nem kellett volna kinevetned.

You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red.

Nem lett volna szabad átmenned a piroson.

d) Kötelesség, szükségesség

1. Az első segédige ismét a must. Jelentése: „kell”, „szükséges”. Általában akkor használd, ha egy bizonyos

esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni, vagy jövőbeli kötelességre gondolsz.

Például: You must be back in the office by nine. Kilencre vissza kell érned az irodába.

You must try it again. Újra meg kell próbálnod.

We must do it now. Most kell megtennünk.

1/b Ahogy korábban már tisztáztuk, ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos,

nem szabad). Ez tehát a must ún. formai tagadása. A must tartalma ugyebár kell. Tartalmi tagadása („nem kell”,

nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to).

Például:

She needn’t take part in the conference. Nem kell részt vennie a konferencián.

You needn’t put on your smartest dress for the party.

Nem kell (nem szükséges), hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira.

She doesn’t need to work all night. Nem kell egész éjjel dolgoznia.

2. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Ez is használható egy bizonyos

jövőbeli kötelesség kifejezésére.

Például: He has got to be there at eight. Nyolcra ott kell lennie.

47

De akkor is ezt használd, ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni:

Például:

She has to take her daughter to school every morning. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába.

I have (got) to be at home at nine. Kilenckor otthon kell lennem.

Egy szó mint száz, a magyar kell angol megfelelője must, vagy have (got) to, általában használhatod

bármelyiket, talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső, a have (got) to inkább külső kényszert jelent,

de ez sem mindig jön be.

Például: You must stay here for the night. Itt kell maradnod éjszakára

(mert nem engedlek el).

You have (got) to stay here for the night. Itt kell maradnod éjszakára

(mert már sehogy sem tudsz hazamenni).

Itt kell megemlékeznünk a must, illetve a have (got) to múlt idejéről. Ez viszonylag egyszerű kérdés, mivel a

must egyalakú segédige, kvázi nincs múlt ideje. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével

fordítható, mely: had to, vagy had got to. (A got használata múlt időben nem túl gyakori.) Kérdésnél és

tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni.

Például: I had to buy a new suit. Új öltönyt kellett vennem.

They had to give it back. Vissza kellett adniuk.

She had to buy some cigarettes, because I didn’t have any.

Cigarettát kellett vennie, mert nálam már nem volt.

Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod, már két lehetőség kínálkozik:

a) didn’t have to

b) didn’t need to.

Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű, vagyis „nem kellett”, „nem volt szükséges”.

Például: They didn’t have to answer that stupid question. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.

She didn’t need to send for a painter, Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia,

because her husband could paint the flat. mert a férje kifestette az egész lakást.

3. Tagadó formában már említettük a should, ought to segédigéket (lásd c-7, 7/b). Most az állító

formájával ismerkedhetsz meg. Tehát: ought to/should + ige 1.alak = kellene.

Például:

I ought to help her. Segítenem kéne neki.

You should keep your promise. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet.

You ought to / should be more careful of what you say. Vigyáznod kéne, hogy mit beszélsz.

3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni, akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. alak

szerkezetet, így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét.

Például: You should have taken a taxi. Taxival kellett volna menned.

I ought to have read these books, too. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom.

4. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor, ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have

to).

Például: They would have to be at school now. Már iskolában kellene lenniük.

He would have to take his car for an official test. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára.

4/b A would have to is használható múlt időben, jelentése szintén „kellett volna”. Felépítése a feltételes

szerkezet alapján történik, vagyis would have had to.

Például:

I would have had to be politer. Udvariasabbnak kellett volna lennem.

She would have had to be more understandable to me. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben.

Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá, mégis az a tendencia, hogy would have had to-s

kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak, míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra.

Például: If I had gone to his place, I would have had to stay there.

Ha felmentem volna hozzá, ott is kellett volna maradnom.

You should have stayed there for at least half an hour.

Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod.

48

Nem túl gyakori, de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. alak is (they were to have married).

Akkor használd, ha olyan kellett volná-ról van szó, mely a jövőben kellett volna.

Például:

They were to have wedded next Saturday, but they fell out.

Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk, de összevesztek, így lőttek a lagzinak.

He was to have left for America tomorrow, but his passport was withdrawn.

Holnap kellett volna indulnia Amerikába, de elvették az útlevelét.

4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni, erre több lehetőség is kínálkozik. A „nem kellett volna” magyar

kifejezés már eleve két értelmet hordoz, vagyis: a) nem lett volna szükséges,

b) nem lett volna szabad.

Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel:

a) nem lett volna szükséges - needn’t have + 3. alak

Például: You needn’t have been in such a hurry after all. Végül is nem kellett volna annyira sietned.

You needn’t have come here. Nem kellett volna idejönnöd.

Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál.

b) nem lett volna szabad - shouldn’t have + 3. alak/ oughtn’t to have + 3. alak

Például: You oughtn’t to have stopped your work half way.

Nem kellett volna félbehagynod a munkát.

You shouldn’t have blamed him, it wasn’t his fault.

Nem kellett volna hibáztatnod, ha egyszer nem az ő bűne volt.

Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz.

5. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést.

Például: You are always to knock before you enter my room.

Mindig kopogj, ha be akarsz jönni hozzám.

(A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. fejezetben.)

5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to, bár jelentése lehet „úgy volt hogy”,

nemcsak „kellett”:

Például: She was to arrive last week. Úgy volt, hogy múlt héten jön.

They were to rob the bank. Ki kellett rabolniuk a bankot.

e) Valószínüleg, bizonyára

A valószínűséget határozószókon kívül (probably, likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. Erre két

lehetőség kínálkozik.

1. A már korábban megismert must segédige segítségével:

Például: He must be ill. Bizonyára beteg.

He must be studying in his room now. Bizonyára a szobájában tanul.

This must be love. Ez bizonyára szerelem.

A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj.

Például: He can’t be that bad. Biztos, hogy nem olyan rossz ember.

The news can’t be true. Biztos, hogy nem igaz a hír.

Múlt idejű állításnál a must have + 3. alak használatos:

Például: You must have caught cold on the river. Biztos megfáztál a folyón.

She must have got divorced. Bizonyára elvált.

They must have left for Spain. Biztos Spanyolországba mentek.

49

Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. alakot használj;

vagy couldn’t have + 3. alakot.

Például: She can’t have said that. Biztos, hogy nem mondott ilyet.

She couldn’t have caused that accident. Biztos, hogy nem ő okozta a balesetet.

You can’t have seen her at Pipacs night club; she is a decent lady.

Az ki van csukva, hogy őt láttad a Pipacsban, hisz az egy rendes nő.

2. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is:

Például: This will be the place where the old school stood. Bizonyára ez az a hely, ahol a régi iskola állt.

That will be the postman, I expect. Ez biztosan a postás lesz.

Múlt időben will have + 3. alakot használj:

Például: You will have heard the news. Bizonyára hallottad a hírt.

f) Lehet, hogy...

Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki, a segédigés szerkezetek közül a may, illetve a might

használatos.

Jelen idő: Take your raincoat, it may rain. Vidd magaddal az esőkabátod, lehet, hogy esni fog.

Don’t go away, they may come yet. Ne menj el, még megjöhetnek.

She may be talking now to her husband. Lehet, hogy épp a férjével beszélget.

A might hasonlóképpen lehet, hogy...-nak fordítandó magyarra, csak kicsit bizonytalanabb, mint a may.

They might come by the night train. Lehet, hogy az esti vonattal jönnek.

We might win a lot at the races. Lehet, hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen.

She might be standing at the corner now. Lehet, hogy épp a sarkon áll.

Lehet, hogy elment, megjött stb. típusú mondatokat may/might have + 3. alakkal fordítsd angolra.

Múlt idő: He may have been ill. Lehet, hogy beteg volt.

She may have arrived sooner. Lehet, hogy korábban jött.

She might have been hurt. Lehet, hogy megsérült. Vagy Meg is sérülhetett volna.

They might have reported their plan. Lehet, hogy jelentették a tervüket.

III. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül:

Például:

Lehet, hogy eszik. (épp most) He may be eating.

He might be eating. (ez bizonytalanabb)

Bizonyára eszik. (épp most) He must be eating.

Biztosan ő az. It must be him.

Biztos, hogy nem ő az. It can’t be him.

Meg kéne házasodni. I should get married.

El kell venned őt. You must marry her.

Na fogadjunk, hogy nem kell elvennem. I bet I don’t need to marry her.

Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. You mustn’t marry a girl like that.

Lehet, hogy megette. He may have eaten it.

He might have eaten it. (ez bizonytalanabb)

Biztos megette. He must have eaten it.

Biztos, hogy nem ette meg. He can’t have eaten it.

He couldn’t have eaten it.

Biztosan ő volt az. It must have been him.

Meg kellett volna házasodnod. You should have got married.

Nem kellett volna megházasodnia. He shouldn’t have got married. (Nem lett volna szabad értelemben.)

He needn’t have got married. (Nem lett volna szükséges értelemben.)

El kellett vennie őt. He had to marry her.

Nem kellett elvennie őt. He didn’t need to marry her.

He didn’t have to marry her.

50

Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó, vagy kifejezés van, mely ugyanazt a jelentést

hordozza, mint a segédigés szerkezet.

Például: likely valószínűleg

sure biztosan

probably valószínűleg

possible lehetséges

A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg.

Például: He is likely to like dumplings. Valószínűleg szereti a knédlit.

He is likely to have liked dumplings. Valószínűleg szerette a knédlit.

He is sure to like dumplings. Biztosan szereti a knédlit.

He is sure to have liked dumplings. Biztosan szerette a knédlit.

He probably likes dumplings. Valószínűleg szereti a knédlit.

He probably liked dumplings. Valószínűleg szerette a knédlit.

It is possible he likes dumplings. Lehetséges, hogy szereti a knédlit.

It is possible he liked dumplings. Lehetséges, hogy szerette a knédlit.

VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE:

He can write. Tud írni.

He could write. Tudott írni./ Tudna írni.

He could have written. Tudott volna írni.

He cannot write it. Nem tudja megírni./ Lehetetlen, hogy megírja.

He cannot have written it. Lehetetlen, hogy megírta.

He couldn’t have written it. Lehetetlen, hogy megírta.

He may write. Írhat.

He might write. Írhatna./ Lehet, hogy ír.

He was allowed to write. Írhatott.

He might have written. Írhatott is volna./ Lehet, hogy írt.

He may write. Lehet, hogy ír.

He may have written. Lehet, hogy írt.

He may not write. Nem írhat./ Lehet, hogy nem ír.

He may not have written. Lehet, hogy nem írt.

He ought to write. Kellene (illene) írnia.

He ought not to write. Nem volna szabad írnia.

He would have to write. Írnia kellene.

He ought to have written. Írnia kellett volna.

He ought not to have written. Nem lett volna szabad írnia.

He should have written. Írnia kellett volna.

He shouldn’t have written. Nem lett volna szabad írnia.

He would have had to write. Írnia kellett volna.

He needn’t have written. Nem lett volna szükséges írnia.

He would write. Írna.

He would have written. Írt volna.

He will write. Írni fog./ Valószínüleg ír.

He will have written. Bizonyára írt.

He must write. Írnia kell.

He has to write. Írnia kell.

He needn’t write. Nem kell írnia. (nem szükséges)

He hasn’t got to write. Nem kell írnia.

He doesn’t have to write. Nem kell írnia.

He musn’t write. Nem szabad írnia.

He didn’t have to write. Nem kellett írnia.

He had to write. Írnia kellett.

He didn’t need to write. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia.

He must be writing. Bizonyára épp ír.

He must have written. Bizonyára írt.

He used to write. Valaha írt.

He didn’t use to write. Valaha nem írt.

He dares (to) write. Írni merészel.

He dared (to) write. Írni merészelt.

He didn’t dare (to) write. Nem mert írni.

51

Még néhány példa segédigékre:

I must leave at six today. Hatkor el kell mennem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You must be the new teacher. Biztos te vagy az új tanár.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You musn’t talk to anyone about it. Senkinek nem szabad beszélni róla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You must feel tired after your long walk. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They all must have gone home. Biztos mind hazament.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They can’t have known about it. Biztos nem tudtak róla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary will have arrived already. Biztos, hogy Mariska megjött már.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet, hogy elfeledkeztél a születésnapomról!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She may be cooking. Lehet, hogy főz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She might be sleeping. Az is lehet, hogy alszik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He’s likely to arrive a bit later. Valószínű egy kicsit később jön.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He’s likely to have phoned. Valószínű, hogy telefonált.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He’s unlikely to have phoned. Nem valószínű, hogy telefonált.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn’t need to get up early this morning. Ma reggel nem kellett korán kelnem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You needn’t have brought me a present. Nem kellett volna ajándékot hoznod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You should give up smoking. Abba kéne hagynod a dohányzást.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joe may / might have missed the train. Lehet, hogy Józsi lekéste a vonatot.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They should have discussed the matter. Meg kellett volna beszélniük az ügyet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You shouldn’t have spat it out of the window. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon.