VII. JELZŐI MELLÉKMONDATOK

VII. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES)

Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba, melyekben a két tagmondat között ami,

amely, ahol, aki, akinek a…, aminek a…stb. vonatkozó névmást találsz.

Például: A lány, aki a sarkon áll, nehéz gyermekkort élt.

A folyó, mely zúgva, bőgve törte át a gátat, rövidebb, mint a Duna.

A kocsi, melynek a motorja rossz, az út szélén áll.

Ezeknél a mondatoknál több gond is van. Az egyik az, hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell

használni, a másik, hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat, a harmadik, hogy kell-e vesszőt rakni a

tagmondatok közé, vagy nem. Ahogy a példából is láttad, általában az a helyzet, hogy egy tagmondat beékelődik

egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé.

Még csak előljáróban annyit, hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak, de

fontos róluk itt beszélni, mivel a legtöbb bajt az okozza, hogy a kötőszó mikor which és mikor what.

Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát, úgymint:

I. mikor melyik kötőszót használd

II. mikor hagyhatod el a kötőszót

III. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem.

Nézzük a lépcsőket részletesen:

I. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra:

who (helyette néha that)

whom (beszédben igen ritka)

what

which (helyette lehet that)

whose, where, when

why

Például: The boy who loves you is my friend.

The girl whose dress I tore off is my teacher.

This is the restaurant where we had lunch.

Tuesday is the day when I generally meet you.

I don’t know the reason why you are so angry.

A legnagyobb gondot az okozza, hogy mikor használunk which/that, illetve what kötőszót.

A következőket jegyezd meg:

Mindig what-ot használj, ha igére utalsz.

Például: I was surprised (at) what I saw. Meglepődtem azon, amit láttam.

He told me what he knew about the event. Elmesélte azt, amit tudott az esetről.

Mindig which/that-et használj, ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz.

Például: I sat on the chair which/that was in the corner.

He touched the pussycat which/that was in her lap.

Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség:

Például: I remember what you told me. Emlékszem arra, amit elmeséltél.

I remember the story which/that you told me. Emlékszem arra a történetre, amit elmeséltél.

Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk, az utóbbi esetben főnévre (the story).

Itt kell megjegyezni, hogy utalószó, mint olyan, általában nem található angol mondatokban, helyette a, the

névelő használatos. Utalószó = olyan ember, az a könyv, ilyen király stb.

40

Például: I’ve brought the book that you asked for. Elhoztam azt a könyvet, amit kértél.

He’s a man who has no past. Olyan ember ő, akinek nincs múltja.

This is the house where time has stopped existing. Ez az a ház, ahol áll az idő.

Még csak annyit, hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag), akkor ezt of-os szerkezettel

váltsd fel (the bag of the lady), különben a mondat igen furcsa lesz.

Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen)

He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon.)

A korábbi példákban láthattad, hogy a which, illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. Ez

a két kötőszó általában egymással fölcserélhető, bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. Viszont kizárólag

that használható a határozatlan névmások után, mint pl.: all, nothing, everything, much, most stb.

És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban, amikről később esik majd szó.

II. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk, hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. Ha az I.

lépcsőben egyszer már kiszámítottad, hogy what kötőszót kell alkalmazni, akkor azt mindig ki kell tenni, tehát

soha nem hagyhatod el.

Például: I reminded him of what he had promised. Emlékeztettem arra, amit ígért.

This is what you musn’t forget. Ez az, amit nem szabad elfelejtened.

Ki kell tenni a whose névmást is, mégpedig mindig.

Például: The girl whose face is so pretty is my wife. A lány, akinek olyan szép az arca, az én feleségem.

A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. Mégpedig akkor hagyhatod el őket, ha ragozott

formában vannak, tehát nem alanyesetben. Ha alanyi helyzetben van névmás, akkor mindig ki kell tenni.

Például: A fiú, akit láttam,… The boy I saw …

(itt az aki után tárgyrag következett, akit; tehát ragozott).

Az autó, melyet ott látsz, … The car you can see there …

A szoba, melyet kifestettél, … The room you painted …

Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van, a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd

el, és ezután mérlegeld, hogy ki kell-e tenni a névmást.

A ház, melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed …

(a ház, mely le lett bontva …)

itt ki kell tenni a névmást, mert alanyi helyzetben van (nem ragozott).

A repülő, melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down …

(a repülő, mely le lett lőve)

itt is ki kell tenni az előbbiek miatt.

Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott, hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá, a kötőszó természetesen

elhagyható miután ragozott helyzetbe került), de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni, mégpedig a

tagmondat végén.

Például: A könyv, amelyről beszélek. The book I’m talking about.

A táska, melyben a levelet találtam. The bag I found the letter in.

A szék, melyre rá akarok ülni. The chair I want to sit on.

A lány, akihez beszélek. The girl I am talking to.

Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni, ki is teheted őket, ha tetszik, de

beszédben jobb, ha nem használod.

Például: A lemez, mait tegnap vettem. The record that I bought yesterday.

The record I bought yesterday.

A lány, akivel beszélgetek. The girl to whom I am talking.

The girl I’m talking to.

A színdarab, amiről beszélek. The play about which I’m speaking.

The play I’m speaking about.

41

Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz, viszont van egy áthidaló

megoldás, mégpedig:

Például: The play that I’m speaking about. (Viszont egyszerűbb, ha a that-et kihagyod.)

Hogy most végül is te hogy járj el, azt rádbízom. Azért tehetem ezt, mert angol és angol közt is van különbség.

Nézd az alábbi példát. Churchill híres volt arról, hogy mindig mindent középen oldott meg (about which),

Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about), sokan választják ugyanezt a megoldást, de

that-tel (that … about), sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). Azt a mondatot tehát, hogy “Ez az a

kérdés, amiről nem akarok beszélni”, elvileg négyféle módon mondhatod:

Például: This is the question about which I don’t want to speak.

This is the question which I don’t want to speak about.

This is the question that I don’t want to speak about.

This is the question I don’t want to speak about.

Időnként elhagyható a mondatból a where, when, why vonatkozó névmás is:

Például: Abban a pillanatban, amikor belépett a szobába. The moment he entered the room …

Abban az évben találkoztam vele, amikor megnősültem. I met him the year I got married.

Oda megyek, ahova akarod. I’ll go to any place you want me to.

Ez az, amiért szeret ide jönni. That is the reason he likes to come here.

III. Ez a legmagasabb lépcső, abban az értelemben, hogy a legtöbben ezt rontják el. Ha még emlékszel, itt

arról van szó, hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban, illetve mikor nem szabad vesszőt rakni.

Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak, mégpedig:

a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között),

b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni).

Mint a nevéből is kiderül, az “a” típusú mondat az, amelyik definiál, tehát meghatároz valamit. Hogy mit? A

mondat alanyát. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj:

Például: The man who is the president of the USA went to California.

Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző), mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA)

határozta meg az alanyt. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki, hogy “The man”, még fogalmad

sem volt, hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. Akkor tudtad meg, hogy kiről van szó, amikor

hozzátettem a jelzői mellékmondatot, vagyis definiáltam a “The man”-t.

Ha viszont azt mondod, hogy: George Bush, who is the president of the USA, went to California, akkor ez nondefining

(tehát van vessző, méghozzá kettő) mondat, mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan

tudtad, hogy kiről van szó, tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt, mint amennyire az

már eleve meghatározott volt, legfeljebb egy plusz információt közölt róla.

Nézd az alábbi szembeállított példákat, és talán világos lesz, miről van itt szó.

Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law.

b) Jane, who works in the box office, is my sister-in-law.

a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time.

b) My father, who is 60 years old, was born in the provinces.

a) The church which stands near the river is the oldest one in our town.

b) Westminster Abbey, which is one of the oldest churches in Britain, is a great tourist attraction.

Most azt gondolhatod, hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. Hát azért, mert ez a két vessző

időnként más jelentést adhat a mondatnak, mint ha nem használsz vesszőt.

Figyelj! My sister, who lives in Rózsadomb, is very rich.

My sister who lives in Rózsadomb is very rich.

Az első mondatban két vesszőt látsz, ami azt jelenti, hogy az alany eleve meghatározott, tehát nekem egy darab

nővérem van, és ez a nővérem a Rózsadombon lakik.

42

A másik mondatban nincs vessző, tehát az alany nem maghatározott, vagyis nekem, 2, vagy több darab nővérem

van, akik közül az a gazdag, amelyik a Rózsadombon lakik. Remélem most már érted, miért fontos a vessző.

Természetesen ha beszélsz, ott nincs vessző, ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani, hogy a

hallgató rájöjjön, hogy defining, vagy non-defining mondattal van-e dolga.

Van azért még egy pont, ahol könnyen el lehet dönteni, hogy defining, vagy non-defining mondatról van-e szó,

az ugyanis, hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who, which) minden

esetben ki kell tenni. (Ennél a típusnál that nem használható.)

Például: Ronald Reagan, who used to be an actor, is an embarrassment for the American people.

Ronald Reagan, aki valaha színész volt, nem nagy dicsősége az amerikai népnek.

Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni, mert a mondat vesszős.

Vagy: Budapest, which lots of tourists visit, is beautiful.

(Budapest, melyet sokan látogatnak, gyönyörű.)

Sokszor előfordul olyan relative clause, amikor nem egy szóra, hanem egy egész tagmondatra vonatkozik.

Például: Körbefutotta a Szigetet, ami teljesen kimerítette.

Ebben a mondatban nem egy szó, hanem az egész első tagmondat az, ami kimerítette. Ilyenkor az első

tagmondat után tegyél egy vesszőt, és a relative clause-t mindig which vezesse be.

He ran around the island, which exhausted him.

Vagy:

He stole his boss’s pen, which was very embarrassing.

(Ellopta a főnöke tollát, ami nagyon kínos volt.)

Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata, megtudhatjuk az ő

általa írt egyik versikéből: On Monday, when the sun is hot

I wonder to myself a lot:

“Now is it true or is it not,

That what is which and which is what?”

Példák Relative Clause-ra:

Thank you for the present you sent me. Kösz az ajándékot, amit küldtél.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The bed I sleep on is made of horse hair. Az ágy, amin alszom, lószőrből van.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’ve forgotten what you’ve told me. Elfelejtettem, amit mondtál.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeo, who loved Juliet, climbed up to the balcony. Rómeó, aki szerette Júliát, felmászott az erkélyre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The song I’m writing only for you… A dal, amit csak neked írok…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The puddle he stepped in… A tócsa, amibe belelépett…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The girl whose brother is very strong… A lány, akinek a bátyja nagyon erős…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn’t quite understand the joke he said. Nem értettem a tréfát, amit mondott.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn’t understand what he said. Nem értettem, amit mondott.