V. Feltételes mód

V. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL)

Azt bizonyára tudod, hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska, valamint minimálisan két

tagmondat. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed), hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van.

Ennek a három fajtának van neve is, de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk, mint I., II.,

illetve III. szintről. Nézzük a szinteket:

I. Ha szeretsz, eljössz délután. If you love me, you will come to my place in the afternoon.

II. Ha szeretnél, eljönnél délután. If you loved me, you would come to my place in the afternoon.

III. Ha szerettél volna, eljöttél volna délután.

If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon.

Azaz:

I. if-es tagmondat - jelen idő (present simple) - love

nem if-es tagmondat - jövő idő (future simple) - will come

II. if-es tagmondat - simple past - loved

nem if-es tagmondat - would + ige 1.alak - would come

III. if-es tagmondat - past perfect - had loved

nem if-es tagmondat - would have + ige 3.alak - would have come

Nagyon fontos tehát az, hogy if-es tagmondatban ne használj will, illetve would segédigét.

(Vannak bizonyos esetek, amikor erre lehetőség van, sőt kötelező; ezeket később megtalálod.)

Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted, azaz kezdhetsz if-es tagmondattal, de kezdhetsz a

másikkal is. Tudnod kell viszont, hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt, ha if -essel kezdesz.

Például: If you gave me money, I would buy a coat.

I would buy a coat if you gave me some money.

Apróságok:

1. A magyarban és az angolban is elképzelhető az, hogy két szint (általában II. és III.) egymással keveredik,

vagyis a mondat egyik fele II. szinten van, a másik III. szinten.

Például: Ha többet dolgoztál volna, most több pénzt kapnál.

III.szint II.szint

If you had worked harder, you would get more money now.

2. A magyar nyelvben sokszor előfordul, hogy III. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az

ember I.szintbe tesz.

Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról, nem kerültél volna kórházba.

A mondat első fele itt értelemszerűen III. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”), mégis

az egyszerűség kedvéért I.szintbe tettük.

Az angol erre nem képes, vagyis ami III.szintben van értelemszerűen, azt gyakorlatban is csak III.szintben lehet

használni. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik.

If you had given up smoking, you wouldn’t have been taken to hospital.

3. I.szintben gyakori az olyan feltételes mondat, melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne

will). Ezt többnyire akkor használd, ha törvényszerűségeket, vagy állandó állapotot, tulajdonságot akarsz

kifejezni.

Például:

A tej megsavanyodik, ha néhány napra elöl hagyod. Milk goes sour if you leave it outside for some days.

A virág elpusztul, ha nem öntözöd. Flowers die if you do not water them.

Mindig segítek neki, ha megkér rá. I always help her if she asks me to.

35

4. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az, hogy I, illetve we után shall/should, vagy will/would

segédigét használjunk-e. Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”, azt javaslom, hogy minden

esetben will/would-ot használj; vagy úgy is megoldhatod a kérdést, hogy egyszerű összevonást ‘ll, vagy ‘d-ot

választasz az alany után.

Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining.

We would (we’d) go on working if it stopped raining.

5. II. szintű feltételnél, amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata,

vagyis was/were, régebben az volt az elv, hogy minden számban és személyben were használatos.

Például: If I were the minister, Joe would be the secretary of the party.

Manapság ez már nem így van, vagyis I és he után a was is éppúgy használható, mint a were.

Például: If I was the minister, Joe would be the secretary of the party.

Léteznek azonban megszilárdult kifejezések, ahol ma is a régi elv a követendő.

Például: If I were you,... (Ha neked lennék,...)

6. Unless; ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem, vagyis if - not. Ebből egyenesen következik, hogy

unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. (Abból következik egyenesen, hogy az

angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás.)

Például: I won’t give her money unless she really needs it.

(Nem adok neki pénzt, hacsak tényleg nincs rá szüksége.)

7. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata, mint fentebb már említettem volt.

Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak.

would If you would lend me your car, I would go to Püspökladány. (Ha hajlandó lenne ideadni...)

If you would be so kind as to help me, I would finish it sooner. (Ha lennél szíves segíteni.)

should If you should meet my friend, tell him I want to see him. (Ha esetleg, netalántán találkoznál vele...)

8. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet, mely II. és III. szintre egyaránt vonatkozhat.

Például: If it weren’t for the bad car, we would get there in time.

(Ha nem lenne rossz a kocsi, időben odaérnénk.)

If it weren’t for a few vegetables they grew, they would surely have starved.

(Ha nem termesztettek volna zöldséget, biztos, hogy éheztek volna.)

9. Elég gyakran előfordul, hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják, és a szórend megfordul. Ez

leginkább III.szinten (if I had told ...), II.szintű should-os mondatban (if you should tell me ...), és az előbb

említett if it were + for szerkezetben használatos.

Például:

Had you been there (if you had you been there), she wouldn’t have been so bad-tempered.

Should you meet him (if you should meet him), tell him to give me a ring.

Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew, they would surely have starved.

10. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket, ugyanúgy, mint más esetekben,

amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz, bár III.szinten az if +

could have helyett mindig az if + have been able to-t használd. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség.

Például: (Ha el tudsz jönni délután, kimehetünk a Fradi meccsre.)

If you can come in the afternoon, we can go to the match.

Ugyanez II.szinten:

If you could come in the afternoon, we could go to the match.

És III.szinten:

If you had been able to come, we could have gone ...

Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t, vagy could-ot használni, értelemszerűen az egyik

oldalon lehet can - could, a másikon hagyományos szerkezet.

Például: If you can / could come, he will/could go to the match.

May, might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. Előfordulhat, hogy if szó helyett in case, vagy

provided vezeti be a tagmondatot.

36

Például: Take your coat in case it rains. Vigyél kabátot arra az esetre, ha esne.

I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner.

Főzök egy csomó levest, arra az esetre, ha úgy döntenek, hogy itt maradnak vacsorára.

I’ll go provided you go, too. Elmegyek, feltéve ha te is mész.

Provided there is no opposition, we’ll hold the meeting here.

Feltéve ha nincs ellenvélemény, itt tartjuk a gyűlést.

Példák Conditional-re:

The two poor chaps would go ploughing if they had bread.

Két szegény legény szántani menne, ha volna kenyere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you give me a tissue paper, I’ll wipe my nose. Ha adsz egy zsebkendőt, megtörlöm az orrom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If the dog hadn’t woken us, we wouldn’t have heard the burglars.

Ha a kutya nem ébresztett volna fel, nem hallottuk volna a betörőket.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Were it not for the Nips being so good at building ships, Poland would be on the top.

Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat, Lengyelország volna a csúcson.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger?

Elcserélnéd két 16 évesre, ha fiatalabb volnál?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I would have counted it if I had been able to. Megszámoltam volna, ha tudtam volna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Had they waited, we would have met. Ha vártak volna, találkoztunk volna.

37