Rendhagyó igék

Angol rendhagyó igék (English Irregular verbs)

 

Infinitive         Past Tense       Past Participle Magyar jelentés

 

abide   abode  abode  tartózkodik, lakik

abided abided elvisel

arise     arose    arisen   keletkezik

awake  awoke awoken           felébreszt, -ébred

be (is,are)        was, were        been    van

bear     bore     borne   hord

bear     bore     born     szűl

beat     beat     beaten üt

begin   began  -begun kezd

bend    bent     bent     hajlít

beseech           besought         besought         könyörög

bet       bet, betted,     bet, betted      fogad

bid       bid       bid       ajánl

bade    bidden megparancsol

bind     bound  bound  köt

bite      bit        bitten   harap

bleed   bled     bled     vérzik

bless    blessed            blessed, blest  áld

blow    blew    blown  fúj

blowed            elsüllyed

break   broke   broken tör

breed   bred     bred     tenyészt

bring    brought           brought           hoz

build    built     built     épít

burn     burnt, burned  burnt, burned  ég

burst    burst    burst    szétreped

buy      bought bought vásárol

can      could               tud, ...hat, ...het

cast      cast      cast      dob

catch   caught caught megfog

chide   chided, chid    chided, chid, chidden            szid

choose chose   chosen választ

cleave  cleaved, clove, cleft   cleaved, cloven, cleft hasít

cleave  cleaved, clave cleaved           ragaszkodik

cling    clung   clung   ragaszkodik

come   came    come   jön

cost     cost     cost     valamibe kerül

creep   crept    crept    csúszik

crow    crowed, crew  crowed            kukorékol

cut       cut       cut       vág

deal     dealt    dealt    ad, oszt

dig       dug      dug      ás

dive     dived, dove    dived   lemerül, fejest ug~rik

do        did      done    tesz

draw    drew    drawn  húz

dream  dreamt, dreamed        dreamt, dreamed        álmodik

drink   drank   drunk  iszik

drive    drove   driven  hajt, vezet

dwell   dwelt   dwelt   lakik

eat       eate     eaten   eszik

fall       fell       fallen   esik

feed     fed      fed      táplál

feel      felt      felt      érez

fight    fought fought harcol

find     found  found  talál

flee      fled     fled     menekül

fling    flung   flung   hajít

fly       flew     flown  repül

forbid  forbade, forbad          forbidden        tilt

forecast           forecast, forecasted    forecast, forecasted    előre jelez

forget  forgot  forgotten         elfelejt

forgive            forgave           forgiven          megbocsát

forsake            forsook           forsaken          elhagy

freeze  froze    frozen  fagy

get       got       got, gotten      kap

gild      gilded, gilt      gilded, gilt      aranyoz

gird     girded, girt      girded, girt      övez

give     gave    given   ad

go        went    gone    megy

grind   ground            ground            őröl

grow    grew    grown  nő

hang    hung    hung    akaszt, függ

hang    hanged            hanged            felakaszt

have (has)       had      had      valamije van

hear     heard   heard   hall

heave   heaved, hove  heaved, hove  emel

hew     hewed hewed, hewn  üt

hide     híd       hidden rejt

hit        hit        hit        üt

hold     held     held     tart

hurt     hurt     hurt     megsért

input    input, inputted            input, inputted            betáplál

keep    kept     kept     tart

kneel   knelt, kneeled knelt, kneeled térdel

knit      knitted            knitted            köt

knit      knit      egyesít, egyesül

know   knew   known tud, ismer

lay       laid      laid      fektet

lead     led       led       vezet

lean     leant, leaned   leant, leaned   hajol

leap     leapt, leaped   leap, leaped     ugrik

learn    learnt, learned learnt, learned tanul

leave    left      left      hagy

lend     lent      lent      kölcsönöz

let        let        let        hagy

lie        lied      lied      hazudik

lie        lay       lain      fekszik

light     lighted, lit       lighted, lit       meggyújt

lose      lost      lost      elveszít

make   made   made   csinál

may     might              szabad

mean   meant  meant  jelent

meet    met      met      találkozik

mow    mowed            mown, mowed           lekaszál

must                            kell

output output, outputted       output, outputted       kiad

pay      paid     paid     fizet

plead   pleaded, pled  pleaded, pled  szót emel

prove   proved proved, proven           bizonyít

put       put       put       tesz

quit      quit, quitted    quit, quitted    otthagy, elmegy

read     read     read     olvas

rend     rent      rent      hasít

rid       rid       rid       megszabadít

ride      rode     ridden lovagol

ring      rang     rung     cseng

rise      rose     risen    felkel

run       ran       run       szalad, fut

saw      sawed  sawn, sawed   fűrészel

say       said     said     mond

see       saw      seen     lát

seek     sought sought keres

sell       sold     sold     elad

send    sent     sent     küld

set       set       set       helyez, beállít

sew      sewed  sewn, sewed   varr

shake   shook  shaken ráz

shall     should             (segédige)

shear    sheared           shorn, sheared nyír

shed    shed    shed    elhullat

shine    shone   shone   ragyog

shined shined fényesít

shit      shitted, shat    shitted, shat    kakál

shoe     shod    shod    megpatkol

shoot   shot     shot     lő

show   showed           shown, showed          mutat

shred   shred   shred   darabokra tép

shrink  shrank, shrunk            shrunk összezsugorodik

shrive  shrived, shrove           shrived, shrove           gyóntat

shut     shut     shut     becsuk

sing     sang     sung    énekel

sink     sank     sunk    süllyed

sit        sat       sat       ül

slay      slew     slain     öl

sleep    slept    slept    alszik

slide    slid      slid      csúszik

sling    slung   slung   hajít

slink    slunk   slunk   lopakodik

slit       slit       slit       felvág

smell    smelt, smelled smelt, smelled megszagol

smite   smote  smitten            rásújt

sow     sowed sown, sowed   vet

speak   spoke   spoken beszél

speed   sped    sped    száguld

speeded          speeded          siettet

spell     spelt, spelled   spelt, spelled   betűz (betűket)

spend  spent   spent   költ

spill     spilt, spilled    spilt, spilled    kiönt

spin     spun    spun    fon

spit      spat, spit         spat, spit         köp

split     split     split     hasít

spoil    spoilt, spoiled spoilt, spoiled elront

spread spread spread kiterjeszt, terjed

spring  sprang sprung ugrik

stand   stood   stood   áll

stave    staved, stove   staved, stove   bever

steal     stole    stolen  lop

stick    stuck   stuck   szúr

stink    stank, stunk    stank, stunk    bűzlik

strew   strewed           strewed, strewn          hint

stride   strode  stridden          lépked

strike   struck  struck  üt

string   strung  strung  felfűz

strive   strove  striven igyekszik

swear   swore  sworn  megesküszik

sweep  swept  swept  söpör

swell    swelled           swollen, swelled         dagad

swim   swam   swum  úszik

swing  swung swung leng(et)

take     took     taken   fog, vesz

teach   taught  taught  tanít

tear      tore      torn     szakít

tell       told     told     elmond

think    thought           thought           gondol(kozik)

thrive   thrived, throve            thrived, thriven           boldogul

throw  threw   thrown            dob

thrust   thrust   thrust   döf

tread    trod     trodden, trod  tapos

wake   woke, waked  woken, waked            felébred, felébreszt

wear    wore    worn    visel

weave  wove   woven sző

weaved           weaved           kanyarog

weep   wept    wept    sír

wed     wedded, wed wedded, wed összeházasodik

wet      wet, wetted    wet, wetted    benedvesít

will      would             (segédige)

win      won     won     nyer

wind    wound wound tekeredik

wind    winded, wound          winded, woud            kürtöl

wring   wrung  wrung  kicsavar

write    wrote   written            ír