III. Függő beszéd

III. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH)

- Szép az idő ma! - mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén. Ez a mondat, mely a magyarban két

gondolatjel között van, az ún. egyenes, vagy másnéven idézett beszéd. (Angolul direct speech.)

„The weather is fine today”, Dobó István said.

Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar - gondolatjel; angol - idézőjel).

A fenti mondatot úgy is mondhatom, hogy: Dobó István azt mondta, hogy szép az idő.

Avagy: Dobó István said the weather was fine.

Ezt hivjuk függő beszédnek, vagyis, amikor az XY azt mondta, azt kérdezte, kiváncsi volt, tudni akarta, stb.-vel

kezdjük a mondatot, és azután következik az, amit XY mondott. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech,

vagy Indirect Speech. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy

legalábbis nagyon ritka), csak a névmások, egyes határozószók, személyragok változnak.

Például: Vigyázz Jóska, mert mindjár adok neked egy nagy pofont - mondta Béla.

Béla azt mondta Jóskának, hogy vigyázzon, mert mindjárt ad neki egy nagy pofont.

Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak, hanem - és ez a leglényegesebb -

az igeidő is, mégpedig úgy, hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak.

A fenti magyar mondat

egyenes beszédben igy hangzik angolul: „Just watch, Joe, or else I am going to give you a huge slap”, Béla said.

Ugyanez függő beszédben: Béla told Joe to watch, or else he was going to give him a huge slap.

Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt, a függő beszédben múlt idővé válik, feltéve persze, hogy a

főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt.

Ez a lépés teljesen logikus, mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre

vonatkozik (is), és hogy néz az ki, hogy Dobó István 1552-ben azt mondta, hogy most, tehát 1987-ben szép az

idő. Ezért lett az is-ből was.

Azt az eljárást, amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk, időegyeztetésnek

hivjuk (sequnce of tenses).

Ha a főmondat present-ben, present perfect-ben, vagy future-ben van (pl.Béla says, Béla is asking, Béla has

wondered, Béla will say), a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad, mint az idézőjelben volt.

Nehogy azt csináld, hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed!

Például: „Yesterday I was in Rome, but now I am staying in London” Béla says to his friend.

Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.

„I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.

The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor, if he wants her to.

Időegyeztetésről akkor beszélünk, ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van.

Most sorba vesszük, hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során. Tételezzük föl, hogy a főmondat

mindig JOE SAID;

Direct Speech Reported Speech

,,He is smiling,, ...he was smiling.

,,She loves you,, ...she loved you.

,,He has left,, ...he had left.

,,She has been drinking,, ...she had been drinking.

,,He went home,, ...he had gone home.

,,She will kiss you,, ...she would kiss you.

,,She will be working,, ...she would been working.

,,He will have done it,, ...he would have done it.

,,She will have been living,, ...she would have been living.

27

Változatlan marad a past perfect (he had done it), a past perfect continuous (he had been sitting), és az esetek

többségében a past continuous (he was sitting), bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was

sitting - he had been sitting).

Jövő idejű segédigékből will/shall, would/should lesz, bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben

elég ritka, szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben.

Egyszerűsítve a kérdést, ha tehát a főmondat múlt idejű, a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet

,,csúszik hátrafelé,,.

A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót, de ugyanúgy el is hagyhatod, elé azonban

vesszőt sose rakj!

Például: She said (that) she liked the film.

A következő esetekben nem kell időt egyeztetni:

a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes:

He said (that) his wife is an awful chick. (állandó tulajdonság)

He said he never gets up early. (szokás)

Galilei said the earth is round. (örök igazság) (Lehet, hogy ezt más mondta.)

Megjegyzés: a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos

egyeztetni.

They said they would come to see me tonight.

b) Olyan összetett mondatnál, ahol past continuous és simple past együtt szerepel:

Joe was smoking a joint when the policeman entered.

He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered.

c) Wish, would rather, it is time esetén:

I wish you were here.

He said he wished you were here.

I’d rather you went.

He said he would rather I went.

d) Would, should, ought to, had better, might, could használata esetén:

You ought to learn harder.

She said I ought to learn harder.

You had better stay in bed.

He said she had better stay in bed.

They should wait for me.

He said they should wait for him.

Néhány speciális eset:

1. Can illetve may segédigék - ha a főmondat Joe said - could, illetve might szavakká változnak.

”I can see the house”, Joe said.

Joe said he could see the house.

”You may come in”; Joe said to Judy.

Joe said to (told) Judy (that) she might come in.

2. Must, illetve have to esetén a következőkre figyelj:

a) a must maradhat változatlan:

You must work hard.

He said I must work hard.

28

b) lehet belőle had to, ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos:

I always have to be careful with you.

He said he always had to be careful with her.

c) lehet belőle would have to, ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik:

I must/have to write a newspaper article.

He said he would have to write a newspaper article.

3. Feltételes mondatok esetén, ha a feltétel a jövőre vonatkozik, az igeidők egyet csúsznak:

If you help me, I will be grateful.

He said if I helped him, he would be grateful.

Jelen idejű feltétel (II. szint) igeideje nem változik.

If you came to my place, I would show you my new stamp-collection.

He said if I went to his place, he would show me his new stamp-collection.

4. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító, másik fele if-es, két lehetőség van.

A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous.

És íme a két lehetőség:

He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous.

He said if I wanted to see something marvellous, I was to/I should look at that girl.

5. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van, függő beszédben főnévi igeneves

(to+infinitive) szerkezetet képezz:

”Love me”, Joe said to Judy. Joe told Judy to love him.

”Don’t be so cool”, I said to my sweetheart. I told my sweetheart not to be so cool.

Tehát a say igéből tell lesz.

6. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át.

Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. Mick Jagger suggested spending the night together.

Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et.

Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak:

a) személyes névmások értelemszerűen:

I am hungry”, Joe said. Joe said (that) he was hungry.

b) időhatározók:

now then

today that day

tomorrow the next / the following day

the day after tomorrow in two days’ time

yesterday the day before / the previous day

the day before yesterday two days before

ago before

last year/month/week the year / month / week before,

vagy the previous year / month / week

next year/month/week the following year / month / week

c) egyebek:

this that

these those

here there

29

Példák Reported Speech-re:

Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear

anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He said if I went to the shop I should bring him some oranges.

Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day.

Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine.

Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching.

Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)

A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is

ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az

időhatározószók és egyebek.

Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben.

Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint:

a) kérdőszavas kérdés (Where are you?)

b) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

30

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát:

a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami

teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.

„Where is my car?” - Joe asked.

Joe asked where his car was.

„When did you break the window?”, the girl asked me.

The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két

tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket

választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:

„Are you still here, Joe?, the girl asked. The girl asked Joe if/whether he was still there.

„Can you sing?”, the direktor asked me. The director asked me if/whether I could sing.

„Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers.

„Will you help me?”, the lady asked. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél.

Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd:

a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)

The girl wondered where she should sit, vagy

The girl wondered where to sit.

b) „Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)

The boys asked if/whether they should help him, vagy

The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem.

Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát

will/would bátran használható!

Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz:

He asked...

She wanted to know...

He wondered... (kíváncsi volt)

I wonder... (vajon)

I don`t / didn`t know...

Do / did you know...stb.

Példák Reported Question-re:

He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn`t know whether to put on something / if I should put on something.

Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.