II. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE)

II. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE)

Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni, vagy egy hivatalos szerv roppant

precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát, így kiáltunk fel: “A macska fel van

mászva a fára.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács, rendőrség, tűzoltóság,

IKV stb. leveleit, és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok, mint:

“Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva.”

“Az aljas bűnöző el lett végre fogva.”

“Ha nem fizeti a lakbért, ki lesz költöztetve.”

Ez, a magyarban mesterkélt, álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”, és ott

természetes is. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő, vagy angolul passive voice.

A magyar nyelv - főként régebben - szintén használt szenvedő szerkezeteket, csakhogy azok

másképpen néztek ki. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat:

“Sorsod immáron bevégeztetett.”

“Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott.”

A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ, mégpedig úgy, hogy - lévén

az alanyt nem ismerjük, vagy nem fontos - az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi, vagyis:

“A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”.

“A ház felépíttetett, a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült), a kutyaólat

lebontották (vagy lebontult).” Vagyis röviden: nem én verem, hanem engem vernek.

Most az következik, hogy mire jó ez, és mikor kell használni: Arra jó, hogy időt és helyet spórolj,

és akkor használd, ha neked, vagy a téged hallgatónak nem fontos, hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta

végre, netán nem is ismered a végrehajtót. Tehát azért mondod azt, hogy “A házat végre felépítették” (“The

house has been built at last.”), mert nem fontos, hogy az épületet a 43. Sz. Állami Építőipari Vállalat brigádja

húzta fel, téged kizárólag, vagy elsősorban az érdekel, hogy a ház felépült, tehát készen van.

Képzése:

Kontrasztív (szembeállító, összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni, hogy a

rondamagyar “A ház fel van építve”, “A virágok meg lesznek locsolva” stb. mondatokat szó szerint angolra

fordítod:

Tehát: A ház van felépítve.

The house is(has been) built.

A virágok lesznek meglocsolva.

The flowers will be watered.

Most hasonlítsuk össze angol cselekvő, illetve szenvedő mondatokat:

Cselekvő: Someboby has posted the letter,

ahol: alany: somebody

tárgy: letter

állítmány: has posted

ebből szenvedő: The letter has been posted,

ahol: alany: the letter

állítmány: has been posted

vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik, mert nem fontos, a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya, az állítmány

pedig úgy változik, hogy az ige 3. alakba kerül, és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel

mindig több van.

Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be, was, is being, has been, is, are stb.

23

Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe, ahol az ige tárgyas ige (transitive verb), vagyis ami

után mindig tehetsz egy tárgyat (pl.szeretem a lányt, utálom a tökfőzeléket, elolvastam a könyvet; DE

elmentem, megjöttem, rohantam). Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni, tehát nem teheted az ilyen

mondatokat szenvedőbe. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”, “What was

happened?” típusú mondat.

Az előző fejezetben láttad, hogy 12 igeidővel kell számolni. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő

mondatok átalakítással, világos, hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik; gyakorlatban

azonban csak nyolcat használnak, mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. Az alábbi

táblázatból mindent megértesz:

Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön, egyik oldalon a cselekvő, másik oldalon a szenvedő mondatok:

Ahol *-ot (nem használatos) látsz, ott a

simple alakot használd: pl. has been

being built helyett has been built-et. A

szenvedő mondatba természetesen be

lehet tenni a cselekvést végző alanyt, ha

az azért a mondat szempontjából

lényeges, bár korántsem annyira, mint a

cselekvő mondat tárgya, vagy maga a

cselekcés.

Például: The workers are taken home

every evening by bus.

Tehát az, hogy ki vagy mi végzi a

cselekvést, a mondat végén van, és by prepozíció előzi meg. Ebben a mondatban lényegesebb volt az, hogy a

munkásokat viszik és az, hogy a munkásokat viszik, mint az, hogy mi viszi a munkásokat, ezért használtunk

passive voice-ot.

Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat

tárgyát előre viszed alanynak, az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával, az igét pedig 3. alakba teszed.

Van azonban egy másik lehetőség is.

Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers.

Elemzés: someone - alany (subject)

gave - állítmány (predicate)

her - részeshatározó (indirect object)

flowers - tárgy (direct object)

A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod, hogy a mondatnak két object-je van (direct, illetve indirect).

Ha tehát 2 object van, akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból:

a) az alany helyére, tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon:

Flowers were given to her. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni.)

b) az alany helyébe nem tárgyat, hanem a részeshatározót tesszük, a mondat további részének képzése a már

ismert módon történik:

She was given flowers. (A her-ből - mivel alanyi helyzetbe került - she lett.)

Több olyan ige van, melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható:

Például: give, send, bring, buy, tell, offer, show, promise, pay, teach stb. (tehát valakinek valamit)

24

Példák:

They gave him a larger flat. Nagyobb lakást adtak neki.

a) A larger flat was given to him.

b) He was given a larger flat.

Someone has told us good news. Jó híreket mondtak nekünk.

a) Good news has been told to us.

b) We have been told good news.

Someone offered him a good job. Jó munkát ajánlottak neki.

a) A good job was offered to him.

b) He was offered a good job.

They sent the painters lots of beer. Sok sört küldtek a festőknek.

a) Lots of beer was sent to the painters.

b) The painters were sent lots of beer.

They bought him a new car. Új kocsit vettek neki.

a) A new car was bought for him.

b) He was bought a new car.

They will bring you another drink. Hoznak még egy pohárral.

a) Another drink will be brought for you.

b) You will be brought another drink.

(Utóbbi két mondatban - buy, bring igéknél a prepozíció nem to, hanem for.)

Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can, could, must, should stb.), azt a szenvedőbe is

be kell építeni: úgy mégpedig, hogy a segédige után teszed a be-t, majd következik az ige 3. alakja. Ha a

segédige összetett segédige (could have, might have, should have stb.) akkor értelemszerűen been kerül utána,

majd a 3. alak.

Például: This must be done. Ezt meg kell csinálni.

It can be seen. Látható.

This should not be moved. Nem volna szabad megmozdítani.

His car should have been repaired by now.

Mostanra már meg kellett volna, hogy csinálják a kocsiját.

The wire mustn`t be touched. A dróthoz nyúlni tilos.

Példák Passive Voice-ra:

The letter has been addressed to me. Nekem cimezték a levelet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He was burried alive. Élve temették.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing has been said about it so far. Eddig még semmit nem mondtak róla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The table was being laid when the plate fell down. Épp terítettek, mikor leesett a tányér.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The letter had been burnt before it was found. A levelet elégették, még mielőtt megtalálták volna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He moved just as the photo was being taken of him. Elmozdult, pont amikor fényképezték.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The hall will be emptied. Ki fogják üriteni a termet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engels square is being swept. Söprik az Engels teret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The crop will have been harvested by next fall. Jövő őszre learatják a termést.

25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Did he fall or was he pushed? Most elesett, vagy meglökték?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The manager has been fired. Kirúgták az igazgatót.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

His tattoo can be seen. Lehet látni a tetoválását.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It should be repaired. Meg kéne csinálni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has been given a punch. Kapott egy nagy pofont.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It will be given a new name. Új nevet adnak majd neki.

(A new name will be given to it.)

26