I. Tenses

I. TENSES

Mint köztudott, minden nyelvben, így az angolban is, megkülönböztetnek ún. logikai időket (TIME) és igeidőket

(TENSE). Míg azonban számos nyelvben - így a magyarban is - e két idő nagyjából megegyezik, az angolban

élesen el kell határolni ezeket egymástól.

A magyar nyelvben három logikai időt (jelen, múlt, jövő), és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt

tartunk számon. Régebben létezett két fajta múlt idő, de az idők folyamán az ún. elbeszélő múlt (pl. "Ede

megevé ebédem"; Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből, és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl.

Ede megette az ebédemet).

Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több

igeidőt tartanak számon, mint amennyi "logikai időt". Így

aztán érthető, hogy noha 3 TIME-ról beszélünk, a

TENSE-ek száma 12. Ez a 12 TENSE természetesen a 3

TIME-ra épül, méghozzá úgy, hogy esetünkben minden

TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg, egy

egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk

a keresett 12 TENSE-et.

Az igeidők felosztása és a TIME-mal való

kapcsolata a következőképpen fest:

Adott tehát a három TIME: Present (jelent), past (múlt) és future (jövő). E három TIME mindegyikéhez egy

különleges szemléletmód kapcsolható, melynek neve PERFECT. Magyarra történő lefordításával sokan

próbálkoztak már, de átütő sikert egy fordítás sem aratott. Ez a PERFECT valami olyasmi, ami az egyes TIMEoknak

befejezettséget, egyfajta múltas árnyalatot ad. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk, olyan

cselekvést kell elképzelni, mely alapvetően jelen idejű, de a múlthoz is köze van. Ilyen lehet például az, ha azt

mondom, hogy a macska két órája nyávog, melyben a cselekvés a múltban kezdődött, de a nyávogás momentán

is hallható. Present Perfect az is, ha a cselekvés már lezajlott ugyan, de a hatás - ami a beszélő, vagy hallgató

szempontjából fontosabb, mint maga a cselekvés - a jelen időben érvényes.

Pl. Kihúzták a fogam, tehát nem tudok enni.

Ha Past Perfect-ről van szó, olyan cselekvést képzelj el, amelyben a múlt időn belül még égy múlttal

találkozhatsz, vagy olyat, ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. Ez utóbbi

két magyarázat persze egymással összefügg. Pl. Jóska már órák óta gondolkozott, amikor végre megtalálta a

megoldást. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását, tehát előidejűségről,

vagyis Past Perfect-ről van szó.

A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan, de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz, és ez a

tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos, mint maga a jövő idő. P1. Holnap ilyenkorra az aratás már

rég befejeződik (vagy befejeződött). Látszik, hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen

mondatoknál, de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja.

Láttuk tehát, hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Természetesen

nem minden cselekvés befejezett, vagy "múltas", ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni

PERFECT-et, a másik oldal, mely a felosztáson "----" jellel jelölt, nem tartalmaz befejezett szemléletet.

Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk, a 3 TIME perfect, illetve nem-perfect jelentéséről. Ezen felül azonban az

angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is, ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS), vagy nem

folyamatos, tehát egyszerű (SIMPLE). Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés, ha éppen most történik,

vagy hosszabb ideje játszódik, esetleg a múltban folyamatosan történt, vagy a jövőben fog megszakítás nélkül

lejátszódni.

Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet, illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----).

Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos, vagy nem folyamatos, tehát

egyszerű szemléletmódot, s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák

szerint összeolvassuk, megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. (Pl. A Present-ből kiindulva, a vonalak mentén egyre

följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE).

E felosztás és névadás után, most azt vizsgáljuk meg, hogy mikor melyik igeidőt kell használni. Tudományos

aprólékosság híján, tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg, melyek a szürke hétköznapok

kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek.

5

Súlyos tévedés azt gondolni, hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. Számtalan eset van ugyanis, amikor az

igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz.

Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni.

DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm.

E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk, képzésük és elsősorban

használatuk szempontjából. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik.)

 

 

 

1. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Kijelentő: I have been playing the violin for five years. Már öt éve hegedülök.

Kérdő: Have you been playing the violin for five years?

Tagadó: He hasn’t been playing the violin for five years.

A fenti ábrából egyértelműen kiderül, hogy ezt az igeidőt akkor

használják, ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock), vagy

ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul, töretlenül tart

egészen a jelenig. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is, bár számos példa van arra is, amikor

az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6

months. (Hat hónapja csinálja, és valószínűleg folytatni is fogja.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan

ér haza. Felesége meglátja, és dühösen felkiált: Béla, you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat

elhangzása előtt már abbahagyta.) Lényeges, hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják, helyette a

present perfect használatos.

Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. (ritka)

He hasn’t played poker for 8 years. (gyakori)

Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since, illetve for helyes használatát is, melyről részletesen a 79

apróságban olvashatsz.

A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. How long…? (mióta) és Since

when…? (mióta)

Például:

How long have you been waiting for a higher Mióta vársz magasabb életszínvonalra?

standard of living?

How long has he been trying to get it back? Mióta próbálja visszaszerezni?

Since when have they been planning to get married? Mióta tervezik, hogy összeházasodnak?

Összetett igéknél (to be married; to be engaged; to be in love, stb.), valamint melléknevek használata esetén a

Present Perfect Continuous Tense nem használható, ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense.

Például: I have been married for 6 years. 6 éve vagyok nős/férjnél.

(Nem lehet azt mondani, hogy I have been being married.) I have been in love with you since we first met. Első találkozásunk óta szeretlek.

She has been happy for 5 minutes. Már öt perce boldog.

Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is:

Például: She has been a teacher since 1896. 1896 óta tanár.

He has been a soldier for 27 years. 27 éve katona.

Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál, hogy

összekeverik a Present Continuous-sal, és akkor születnek ilyen mondatok, hogy:

I am married for 2 years.

I’m speaking with him for half an hour stb. Ami teljesen hibás!!

6

A hallgató számára időnként érthető a mondat így is, azonban sokszor teljesen mást jelent, mint amit a beszélő

kifejezni igyekezett:

Például: How long are you staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten?

How long have you been staying in Budapest? Mióta vagy Budapesten?

Példák Present Perfect Contiuous-ra:

I’ve been thinking of you since summer. Nyár óta csak rád gondolok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’ve been working for three weeks. Már három hete dolgozom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She’s been keeping a diary since she was fourteen. Tizennégy éves kora óta ír naplót.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has been sleeping since noon. Dél óta alszik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The phone has been ringing for five minutes. Már öt perce szól a telefon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has been snoring since his tonsils were removed. Azóta horkol, mióta kivették a manduláját.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How long have you been teaching? Mióta tanítasz?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He’s been whining for two days. Két napja nyüszög.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has been smoking since last year. Tavaly óta cigarettázik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She’s been eating that fish for hours. Órák óta azt az egy halat eszi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has been travelling in a car since he became a minister. Mióta miniszter lett, autóval jár.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’ve been thinking of mum for a week. Már egy hete csak a mamára gondolok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk.

since autumn/fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE

Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és

elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis

ez az igeidő - mint a neve is mutatja - JELEN idő, a magyar - megfelelő igeidő híján - az ilyen mondatokat

leggyakrabban MÚLT időben fordítja. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot.

Kijelentő: I have seen this film. Láttam már ezt a filmet

Kérdő: Have you seen this film?

Tagadó: I haven’t seen this film.

A rajz azt próbálja bemutatni, hogy egy megtörtént cselekvés annak

minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. Vagyis olyan

esetekben kell ezt az igeidőt használni, ha nem a cselekvés maga a

fontos a beszélő számára, hanem az, hogy ennek milyen hatása, milyen következménye van a jelenre.

Például: I have opened the window. Ablakot nyitottam.

Itt tehát nem az a fontos, hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró, húzó, nyomó vagy egyéb

mozdulatot végeztem az ablak kilincsével, hanem az, hogy az ablak most nyitva van, ezért van hideg, friss

levegő, ezért esett ki a macska, jött be a csótány (cockroach) stb. Minden olyan esetben tehát, amikor a jelenlegi

állapot fontosabb, mint a múltbeli cselekvés, PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni.

7

Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. A még teljesebb megértéshez

néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat.

PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben:

a) Olyan cselekvéseknél, melyek megtörténtek már, de a történésnél fontosabb a hatás:

Pl.: He has given her a kiss. Megcsókolta (és most várandós).

He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Lábát törte, így nem jöhet velem diszkózni.

b) Olyan múlt idejű kijelentéseknél, melyeknél már szót használsz:

Pl.: I have already been to Tótkomlós. Jártam már Tótkomlóson.

I’ve already slept on a horse blanket. Háltam már lópokrócon.

c) Olyankor, ha a cselekvés még nem történt meg, de még megtörténhet:

Pl.: I haven’t been to Tótkomlós yet. Még nem jártam Tótkomlóson.

I’ve never slept on a horse blanket. Még sosem háltam lópokrócon.

d) Olyan kérdéseknél, melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják:

Pl.: Have you ever been to Tótkomlós? Jártál te már Tótkomlóson?

Have you slept on a horse blanket yet? Háltál te már lópokrócon?

e) Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST):

Pl.: I’ve just been to Tótkomlós. Épp most jártam Tótkomlóson.

I’ve just sleep on a horse blanket. Épp most háltam lópokrócon.

f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan, de a mai napon (today), ma reggel (this morning), ma délután (this

afternoon), ezen a héten (this week), ebben a hónapban (this month), ebben az évben (this year) stb.:

Pl.: I’ve been to Tótkomlós this morning. Ma reggel jártam Tótkomlósan.

I’ve slept on a horse blanket this week. E héten háltam lópokrócon.

Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben:

1. Have you ever been to Tótkomlós? Jártál te már Tótkomlóson?

2. I’ve never been to Tótkomlós. Még nem jártam Tótkomlóson.

3. I’ve already been to Tótkomlós. Jártam én már Tótkomlóson.

Hogy miért to és miért nem in, vagy at? Nos, azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és

visszajövetelt hivatott kifejezni, és nem az ott-tartózkodást. (Amennyiben e magyarázat nem világos, úgy

jegyezd meg, hogy ebben az igeidőben to-t használj, amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van

szó.)

g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan, ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart:

Pl.: I have lived here for two years. (De az a mondat is jó, hogy I have been living here for two years.)

A két mondat jelentése nagyjából hasonló, talán csak annyi a különbség, hogy az “I HAVE BEEN LIVING”,

mondat érzelmileg dúsabb, míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt.

Néhány fontos tudnivaló:

Már, még szavak kijelentő mondatban now, vagy already, kérdő és tagadó mondatokban yet

Például.: I have learnt it now. Végre már ezt is megtanultam.

I have already learnt it. De hisz ezt már tanultam.

I haven’t learnt it yet. Még nem tanultam meg.

még mindig (nem) minden típusú mondatban still

Például.: I still haven’t asked him. Még mindig nem kérdeztem meg.

lately, recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű, de nem kötelező

8

A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re.

Példák Present Perfect-re:

She has just left home. Épp most ment el hazulról.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We have been very happy until recently. Egész mostanáig boldogok voltunk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I haven’t seen anything like that. Én még ilyet nem láttam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’ve already read it. Már olvastam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You’ve put a bit weight on, haven’t you? Kicsit meghíztál, nem?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He’s already popped the question, but he hasn’t married yet. A kezét már megkérte, de még nem vette el.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’ve never been so scared. Még sose féltem így.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He hasn’t yet answered. (He still hasn’t answered.) Még mindig nem felelt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have you gone to sleep yet? Elaludtál már?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She’s just hidden it. Épp most dugta el.

 

 

 

3. PRESENT CONTINUOUS TENSE

Kijelentő: She is smiling at me. Épp rám mosolyog.

Kérdő: Is she smiling at me?

Tagadó: She isn’t smiling at me.

Ez az az igeidő, mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik

folyamán először találkoznak. Azért ugyanis, mivel képzése

viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra, hogy a mondatból

kifelejtsék az am, is, are szavakat, s alkotnak olyan mondatokat, mint “She smiling at me”, ami természetesen

hibás), s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül, vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen

történik valami.

Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos.

1. Használjuk tehát akkor, ha a beszéd, vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni.

Pl.: He is watching TV now. Épp TV-t név.

Is she sitting or standing? Most áll, vagy ül?

I am reading this fantastic explanation now.

E szituációban a mondat kulcsszava a now, ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb.

kifejezéseket.

2. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni, szintén ez az igeidő

használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva).

Pl.: He usually gets up at 7, but this week he is getting up at 8. Általában 7-kor kel, de e héten 8-kor.

She generally drinks Campari, but this evening she is drinking“kevert”.

Általában Camparit iszik, de ma este kevertet.

9

3. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel, például dühösen akarsz kimondani, szintén ezt az igeidőt

használd!

Pl.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja!

You are always telling me lies! Állandóan hazudsz!

Az angol nyelvben vannak olyan igék, melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. Pl.: understand, know, see,

hear, remember, forget stb., tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék, plusz a want ige.

Ilyenkor két lehetőség van:

a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk:

Pl.: Now I know. Most már tudom.

Oh, now I remember. Áh, most már emlékszem.

b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba:

Pl.: I can see the girl, and I can hear her voice, too.

Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani, hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját.

A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt, és a hangját is hallom.

4. Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet.

Pl.: I am going to the theatre tomorrow night. Holnap este színházba megyek.

Példák Present Continuous-ra:

What are you doing? Mit csinálsz?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Where are you going? Hova mész?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are you kidding? Most hülyéskedsz?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The yellow leaves are falling. Hull az elsárgult levél.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m eating an apple. Almát eszem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m sitting in a pink bathtub. Ülök egy rózsaszínű kádban.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m going to market tomorrow. Majd holnap kimegyek a piacra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He is always slamming the door. Állandóan csapkodja az ajtót.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am crying. Sírok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am writing. Írok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m not writing or reading. Most épp nem írok, nem olvasok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m thinking. Gondolkodom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m waiting for the bus. A buszra várok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The phone’s ringing. Csöng a telefon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He’s cracking up. Ez kezd bedilizni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kate is coming round tomorrow. Kati holnap jön át.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They’re always arguing. Állandóan vitatkoznak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The sky is closing its blue eyes. Lehúnyja kék szemét az ég.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The coat is sleeping on the chair. Alszik a széken a kabát.

10

4. PRESENT SIMPLE TENSE

Kijelentő: I love you. Szeretlek.

Kérdő: Do you love me?

Tagadó: She doesen’t love me.

I usually read NÉPSZABADSÁG. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni.

Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell!

Egyes szám harmadik személyben (she, he, it) ne felejtsd el az s

ragot az ige végén. (she eats, he plays)

A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni, hogy a

cselekvés rendszeresen, ismétlődően megy végbe, tehát például

minden nap, minden reggel stb.

A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t:

a) Ha tehát a cselekvés rendszeres, szokásos:

Pl.: We often go to the cinema. Gyakran megyünk moziba.

Animals never kill each other for money. Az állatok sosem ölnek pénzért.

She usually goes to bed at midnight. Éjfélkor szokott lefeküdni.

Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat, melyek a következők: every day, every week stb.,

generally, usually, often, sometimes, never, seldom, rarely, once a day, once a year stb.

b) Általánosságokat, viszonyokat kifejező esetben:

Pl.: The sun rises in the East. A Nap keleten kel.

I love you. Szeretlek.

I hate rain. Utálom az esőt.

c) A here és there szavak mellett:

Pl.: Here comes the sun. (Beatles) Itt jön a Nap.

There goes our dream. Ott megy az álmunk.

d) Bizonyos szavaknál, melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know, want, understand,

remember stb.

Pl.: I know you. Ismerlek.

I want to break free. Szabad akarok lenni.

Do you understand? Érted?

I remember everything. Mindenre emlékszem.

e) Mondatkezdő kifejezéseknél:

Pl.: I think you are right. Azt hiszem igazad van.

I hope you see through the book. Remélem érted a könyvet.

I mean I’m busy on Friday. Úgy értem, hogy pénteken nem érek rá.

I believe you buy and sell clothes. Úgy tudom ruhákat ad és vesz.

Példák Simple Present-re:

I think about you night and day. Éjjel nappal rád gondolok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I usually get up early. Korán szoktam kelni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometimes she sleeps until eight. Néha nyolcig alszik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you like me? Tetszem neked?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

I don’t like the soup. Nem ízlik a leves.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She never helps me. Soha nem segít.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The sun rises every day. Minden nap felkel a Nap.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I usually go running but I never go swimming. Futni szoktam, de úszni nem járok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I never play golf. Én nem golfozom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She paints every evening. Minden este fest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I hate mutton. Utálom a birkahúst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She seldom cries but often laughs. Ritkán sír, de gyakran nevet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I hope you are fine. Remélem jól vagy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Here he comes. Itt jön.

 

 

5. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

Kijelentő: When we arrived, he had been drinking for Mikor megjöttünk már két órája ivott.

two hours.

Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived?

Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS

elcsúsztatása a múltba, vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján

kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. Lényeges, hogy a

múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell

kifejezni, vagy pedig egy időhatározóval. (pl.: at 5 yesterday)

a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni, ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig

tartott. A két tagmondatot by the time, when stb. kapcsolhatja össze.

Pl.: When I woke up, the train had been going for ten minutes. Mikor felébredtem, már 10 perce ment a vonat.

When I got to the corner, the girl had been waiting for twenty minutes.

Mikor a sarokra értem, a lány már 20 perce ott várt.

b) Akkor is használják, ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen

visszatekint egy még korábbi eseményre:

Pl.: He went to his room very slowly. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly.

Then he took the jug and began to drink from it. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole

evening.

Példák Past Perfect Continuous-ra:

He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt, mikor látta, hogy nincs

there was no sheet in the typewriter. papír a gépben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When he woke up, the cock had been crowing for half an hour. Mikor felébredt, a kakas már fél órája kukorékolt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They had only been eating for five minutes when more guests arrived.

Még csak öt perce ettek, mikor újabb vendégek érkeztek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The dog had been barking for an hour when at last he went out. Már egy órája ugatott a kutya, mikor verge kiment.

12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home.

Nagy elánnal bontotta a csirkét, amikor rájött,hogy nincs otthon zsír.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up.

Órák hosszat ült a rókalyuk előtt, mikor verge feltűnt egy nyuszi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats.

Még tíz percet sem vezetett a forgalomban, mikor a vizsgabiztos megkérte, hogy cseréljenek helyet.

 

 

6. PAST PERFECT TENSE

Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room.

Mire fölébredtem, a lány már kiment a szobából.

Kérdő: Had you learnt singing before you joined the pop-group?

Tanultál énekelni, mielőtt beálltál a zenekarba?

Tagadó: I hadn’t thought of death until I met the devil.

Nem is gondoltam a halálra, míg nem találkoztam az ördöggel.

A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó, hogy egy múltbeli

cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már

végetért.

a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk, akárcsak az

előbbi igeidőt, de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a

múlt pontjáig, hanem már korábban véget ért. A két mondatot

összekötő szó lehet: by the time, when, before, after stb.

Pl.: By the time he got to the station, the train had already left.

Mire kiért az állomásra, a vonat már elment.

When I realized she was a swindler, she had already broken my heart.

Mire rájöttem, hogy szélhámos, már összetört a szívem.

b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is, ha nem használunk speciális

kötőszavakat.

Pl.: I was angry with him because he had forgotten to post the letter.

Dühös voltam rá, mert elfelejtete föladni a levelet.

c) Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk, ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre.

Pl.: He started to play football, but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. Of course,

because he had drunk liters of wine before.

Példák Past Perfect-re:

By the time the hunter had loaded his gun, the hare had already run away.

Mire a vadász megtöltötte a puskáját, a nyuszi már elszaladt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle.

Mielőtt elszaladt, sárgarépát dugott a puska csövébe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it.

Már rég megsavanyodott a túrórudi, mire rászánta magát, hogy megegye.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

After he had eaten it, he got sick. Miután megette, rosszul lett.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow.

Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He droned on about horses he had known when he was an ostler.

Mesélt a lovakról, akiket lovászfiú korából ismert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She went mad when she saw I hadn’t brought bread. Pipa volt, mikor látta, hogy nem hoztam kenyeret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My hair had turned grey by the time I wrote this. Megőszültem, mire ezt megírtam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He had chewed it well before he spat it out. Jól megrágta, mielőtt kiköpte.

 

 

7. PAST CONTINUOUS TENSE

Kijelentő: I was reading when she entered. Épp olvastam, mikor bejött.

Kérdő: Were you reading at 6 yesterday?

Tagadó: I wasn’t writing anything just then.

Ha az 5.sz. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük, mint

az 1. Sz. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a

múltba, amikor ezt az igeidőt a 3.sz. PRESENT CONTINUOUS

tükörképének tekinthetjük múlt időben, mint ez a rajzból is kiderül.

a) Akkor használjuk elsősorban tehát, ha a cselekvés a múlt egy

adott időpillanatában ment végbe.

Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni:

1. számmal, vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. at six o’clock, at 10 o’clock, just then - éppen akkor

stb.)

Pl.: What was he doing at 10:18 yesterday?

At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king.

(Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba.)

2. az időpontot nem számmal, hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki, mely cselekvés PAST SIMPLE-ben

van.

Pl.: I was singing a song when the children broke the window.

Épp egy dalt dúdoltam, mikor a gyerekek betörték az ablakot.

He was repairing the electricity when a short circuit killed him.

A lámpát szerelte, mikor agyonvágta az áram.

b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is, csak itt nem adok meg konkrét időpontot, hanem több

cselekvést állítok egymással párhuzamba, mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe.

Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata.

Pl.: While I was reading Népszabadság, the dog was barking widly, the cat was mieuwing, Pistike was banging on

the floor, the telephone was ringing, birds were singing and of course, the sun was shining brigthly in the sky.

A cselekvések tehát egyidőben, egymástól függetlenül mentek végbe.

c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is, ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le, hanem

hosszabb időn át tartott. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható, a PAST CONTINUOUS azonban a

végbement cselekvést nem egészként, hanem részenként szemléli. Itt egy példa, hogy világos legyen, miről van

szó.

Pl.: A szituáció: Feleség panaszkodik, hogy ő milyen sokat dolgozott.

You know darling, I was working very hard all day yesterday.

Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni, hogy rettenetesen elfáradt, a keze kérges lett,

izzadt, majd összeesett, egyszóval gürizett. Férj, mint rendesen, újságot olvas, és így szól:

14

Oh, you worked hard, did you?

A férjet abszolute nem érdekli, hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak, ő a lejátszódott cselekvést mint

egészet nézi, elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing, friss zsemle, nincs mosatlan, üres a szemetes), tehát

PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját.

Példák Past Continuous-ra:

We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk, mikor lazán megszólalt:…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

While he was playing golf, he was biting his lips. Miközben golfozott, a száját harapdálta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son.

Fél nyolckor nem a hiradót nézte, hanem fiát fürdette.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.M. was holding the hay shaft for a long time. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the way they were talking about girls. Útközben a lányokról beszélgettek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears.

Épp krumpliért állt sorba, mikor meglátta a karfiolfülüt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She was scratching his back during the whole film. Végig a film alatt a hátát vakargatta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He was watching the tale even at midnight. Még éjfélkor is a mesét nézte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

While Rabbit was explaining, Winnie-the-Pooh was thinking of honey, Piglet was staring at the ground, and Owl was

tearing his hair.

Míg a nyuszi magyarázott, Micimackó mézre gondolt, Malacka a földet nézte, Bagoly meg a haját tépte.

 

 

8. PAST SIMPLE TENSE

Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday. Tegnap orvoshoz mentem.

Kérdő: Did you go to see him?

Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday.

Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et.

Olyan kérdőmondatoknál, ahol az alanyra kérdezel, nem kell DID

(és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO).

Tehát: ki jött?, mi ment el?, melyik kutya ette meg? stb.

Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz?

Which doctor bought a Rolls Royce? Melyik orvos vett R.R.-t?

What blew up? Mi robbant fel?

A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni, mely a cselekvés és a jelen

idő között van, tehát meggátolja, hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék, vagy

essék, egyszóval jusson (ez azt jelenti, hogy a cselekvés lezárult, a jelenhez semmi köze.)

a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor, meséknél, vicceknél, sztoriknál, egyszóval akkor

használjuk, ha egy komplex eseményt irunk le, vagy mondunk el, mely a múltban játszódott le.

Pl.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. But on the way to her house she met the

evil wolf, who ate her. The wolf then went to Grandma’s house, swallowed the lovely old lady, too, but out of

the sky turned up a hunter who killed the wolf, opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma

climbed out safe and sound.

15

b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan, ha a mondat valamilyen

módon a múlthoz kötődik.

Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó

(pl. yesterday, in 1956, ten minutes ago) használata.

Pl.: He went to Vienna through Andau in 1956.

The cat caught a mouse ten minutes ago.

She married that big man 11 years ago.

Példák Simple Past-ra:

When did you last see her? Mikor láttad utoljára?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yesterday she came home late again. Tegnap is későn jött haza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He joined the party in 1950. 1950-ben lépett be a pártba.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A year ago he was still a cab driver. Egy éve még taxisofőr volt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He got a hamster for his birthday. Hörcsögöt kapott a születésnapjára.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First he went to Csorvás, then to Kardoskút. Először Csorvásra ment, aztán meg Kardoskútra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Did you also grow up in the provinces. Te is vidéken nőttél fel?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I pickeled this beetroot in June. Ezt a céklát még júniusban raktam el.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I never went to school. Én nem jártam iskolába.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Up he rose and donn’d his clothes, Kelt a legény, felöltözött,

Dopp’d the chamber door, Ajtót nyitott neki,

Let in the maid, that out a maid Bement a lány, de mint leány,

Never departed more. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. (Arany János)

Az alábbiakban a Simple Past, illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos

szembeállított példamondat segítségével:

SIMPLE PAST PRESENT PERFECT

I was in Italy in 1978. I haven’t been to Italy yet.

1978-ban voltam Itáliában. Még nem jártam Itáliában.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn’t see him last month. I haven’t seen him for 2 months.

Nem láttam őt a múlt hónapban. Két hónapja nem láttam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He arrived ten minutes ago. He has just arrived.

Tiz perccel ezelőtt jött. Épp az előbb jött.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I didn’t have a headache yesterday. I’ve never had such a headache.

Tegnap nem fájt a fejem. Még sosem volt ilyen fejfájásom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw?

Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I kissed her last night. I’ve never kissed anybody.

Tegnap este megcsókoltam. Én még sosem csókolóztam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

He left an hour ago. Have you left yet?

Egy órával ezelőtt elment. Elmentél már?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A lot of people saw the film on TV Thursday evening. No one has ever seen this film.

Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Ezt a filmet még senki nem látta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I bought this week’s a week ago. Have you bought this week’s yet?

Egy hete megvettem az ehetit. Megvette már az ehetit?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last summer I fell in love with a grey haired guy. I’ve never been in love.

Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. Még sose voltam szerelmes.

A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja, amikor a

következő helyzetet képzeljük el:

Az angol ősember, aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et, lévén ilyen igeidő még nem is volt, a

következőképpen fejezte ki magát. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét, és így kiáltott fel:

I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének, hogy birtokában van a medve, vagyis hogy Megvan a

medve. Feleségével azonban azt is közölni akarta, hogy a medvét ő ejtette el, tehát újabb mondatot alkotott: I

killed the bear. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta, hogy Megöltem a

macit. Igen ám, de ez így túl bonyolult volt, így hát a két mondat helyett kitalált egyet, vagyis: I have killed the

bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt

idejű melléknévi igenév). A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő

mondatot úgy is le lehet fordítani, hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. I have opened the window,

vagyis Birtokomban van a nyitott ablak, ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos, hogy jelenleg birtokában

van az a valami, és csak másodsorban érdeke, hogy az a valami milyen. Ezért aztán az ilyen mondatokban

értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. (pl.yesterday) Hiszen hogy is néz ki

az a mondat, hogy I have written the letter yesterday, vagyis jelenleg birtokomban van, a megirt levél tegnap.

 

 

 

9. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon, azt tartják ugyanis, hogy az

egyik TENSE olyan ritkán használt, és használata olyan erőltetett és bonyolult, hogy nem érdemes foglalkozni

vele. Nos, ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. De nézzük a példákat:

Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. Májusban már tíz éve fog focizni.

Kérdő: Will he have been playing football for ten years?

És a rajz:

Ha az ember belegondol, van valami abban, amit a jeles nyelvészek

állítanak. Arról van ugyanis szó itt, hogy olyan cselekvést használsz

FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban, mely valamikor

elkezdődik, vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről, akár utána), és ez az aktus folyamatosan tart

a jövő egy meghatározott pontjáig, de ott nem fejeződik be, hanem feltehetően még tovább folytatódik. Ezért

aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel, az egyik azt mutatja, hogy a cselekvés mióta tart (pl. 5

éve), a másik pedig azt, hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. jövő júniusban).

Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. (Elnézést a sok

„mondat”-ért.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve, hogy fegyházban ülök. A fordításnál az az eljárás célszerű,

hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem, a másikat pedig a végére. Next June I will have been (sitting)

in prison for 5 years…

Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos.

A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés, csak

arra vigyázz nagyon, hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt, hanem jelent, esetleg present

perfect-et.

17

Például: When I marry Zsóka, I will have been going staedy with her for two years.

Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával, már két éve fogunk együttjárni. (jártunk együtt).

Példák Future Perfect Continuous-ra:

Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. Jövőre lesz négy éve, hogy Tengizben dolgozik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes.

Tiz perc múlva tiz perce lesz, hogy tizóraizik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In an hour she will have been doing the rooms for half an hour.

Egy óra múlva fél órája fog takarítani.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When the sun sets she will have been lying in the sun for a day.

Majd ha lemegy a nap, egy napja lesz, hogy napozik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When the sun rises he will have been sleeping for half a day. Mikor feljön a nap, fél napja lesz, hogy alszik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This time next year he will have been building his house for 2 years.

Jövő ilyenkor lesz fél éve, hogy építi a házát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Holnap lesz egy éve, hogy csöpög a csap.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour.

Még egy perc, és pont félórája lesz, hogy itt ordibálsz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year.

A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve, hogy önmagát keresi.

 

 

10. FUTURE PERFECT TENSE

Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university.

Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet.

Kérdő: Will you have completed your work by 5 this afternoon?

Befejezed a munkád délután 5-re?

Tagadó: By this time tomorrow she won’t have written the letter yet.

Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet.

A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt, hogy pontosan miről is van szó. Így hát elmondom.

Van egy cselekvés, mely a jövőbe tart. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal), melyről a cselekvés

visszapattan, vagy inkább elnyelődik benne. Tehát képzelj el egy léggömböt, amelyik halad a fal felé, majd

nekiütődve a falnak szétpukkan. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés

biztosan befejeződik.

Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning.

Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra.

The plane will have landed by 6 tomorrow. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt).

Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal, és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs

jövő idő.

Például: By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down.

Mire új gyertyát gyújtasz, a többi már leég. (leégett).

Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos

(tehát nem …kor), hanem by (tehát …ra).

18

Példák Future Perfect-re:

I’ll have written it by this afternoon. Majd délutánra megirom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By the time you count up to three, I’ll have done it. Mire hármat számolsz, megcsinálom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat.

Mire megvénülünk, megspórolunk annyit, hogy legyen egy lakásunk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. Mire fölébredsz, az összes poharat elmosogatom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By the end of September the flowers in the garden virágok.

Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’ll have typed it by eleven. Tizenegyre legépelem.

 

 

11. FUTURE CONTINUOUS TENSE

Kijelentő: I will be playing wit