Angol nyelvtan gyakorlása

TARTALOM

 

 

Első fejezet

1.          Szórend………………………………………………………………....4

 1. Állítások, kérdések………………………………………………..4
 2. Ugye?..............................................................................................5
 3. Beékelt kérdés…………………………………………………….6
 4. Kiemelő szórend………………………………………………….6

Gyakorlatok………………………………………………………………..7

 1. Azok a csodálatos igék…………………………………………………….15
  1. Igeidők…………………………………………………………   15
  2. Cselekszik vagy "szenved" ?…………………………  ………   19
  3. Igeidő egyeztetés, függő beszéd…………………………………19
  4. Műveltetés……………………………………………………….22

Gyakorlatok…………………………………………………………….....23

 1. Feltételes mód……………………………………………………………..26
 2. Segédigék első és második jelentésben……………………………………27

Gyakorlatok………………………………………………………………..31

5.     Infinitive, Gerund, Participle………………………………………..……..35

Gyakorlatok………………………………………………………………..37

6.      Összetett mondatok, kötőszók…………………………………………….40

Gyakorlatok………………………………………………………………..42

 1. Főnevek, névelők………………………………………………………….45

Gyakorlatok……………………………………………………………….47

 1. Melléknevek, hasonlító szerkezetek……………………  ………………..50

Gyakorlatok………………………………………………………………. 53

 1. Számnevek és névmások…………………………………………………..56

Gyakorlatok………………………………………………………………..59

 1. Elöljárók, vonzatok………………………………………………………...62

Gyakorlatok………………………………………………………………..64

 1. Megoldások…………………………………………………………….…. 67

 

Második fejezet

 

 1. Gyakorlatok (feleletválasztós)……………………...………………………69

Megoldások……………………………………………………………… . 75

 1. Gyakorlatok (tizenötből tíz)………………………………………………. 76

Megoldások………………………………………………………………..86

 1. Gyakorlatok (Cloze)………………………………………………………..87

Megoldások……………………………………………………………..…97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Szórend

 

 

a. Állítások, kérdések

 

 

Az angolban a szórend kötött. Egyéb nyelvtani lehetőségek híján a szó mondatrészi szerepét a mondatrész helye határozza meg, például az első főnév az alany. Az állító és a kérdő mondatokat a szórendjük különbözteti meg egymástól. Eszerint:

 

Az állító mondat szórendje:

 

(Időhatározó) Alany + Állítmány + Tárgy + Módhatározó + Helyhatározó +Időhatározó

(segédige + ige)

 

-          Az időhatározó állhat a mondatban a legelső, illetve a legutolsó helyen, de az úgynevezett gyakorisági

időhatározók, (never, seldom, often, always, *usually, *sometimes) illetve néhány más időhatározó

(already, just, still) beékelődik a segédige és az ige közé.

 

 

A *usually és *sometimes állhat mind a három időhatározóhelyen.

 

pl.  Usually I go to bed early.

I usually go to bed early.

I go to bed early usually.

 

-          Minden angol mondat alannyal kezdődik, persze állhat előtte időhatározó, ezért az alanyt a mondat elején keressük.

-          Az állítmány mindig két részből áll, segédigéből és igéből, két igeidő, a Simple Present

és a Simple Past kivételével, amelyekben az állító mondatban nem jelenik meg a segédige a do, does és a did.

 

-          A mondatban a második főnév általában a tárgy, de az angol mondatrészek nem mindig felelnek meg a magyar mondatrészeknek.

pl. I showed the lady the way to the station.− Megmutattam a hölgynek az állomásra vezető utat.

-          A határozók sorrendje: MÓD-, HELY-, IDŐHATÁROZÓ

kivétel, ha az ige helyváltoztatást, utazást, jövés-menést jelent, mert az ilyen igék a helyhatározójukkal

együtt alkotnak egy egységet.

pl. I go to school by bus.

 

Hiába magasabb rendű a by bus, mégis a helyhatározó áll előbb, mert közvetlenül az igéhez kapcsolódik.

-          Ha a mondatban több idő- vagy helyhatározó áll, a legkisebbtől haladunk a legnagyobb felé

pl. I live at 25, Baross utca Budapest. (házszám, utca, város)

I was born on the 23rd of January, 1978. (nap, hónap. év) (szóban)

I was born on 23/01/1978. (írásban)

 

 

Ezek a szabályok nagyon általános jellegűek és eltérni tőlük alapos indok nélkül nem lehet. Elképzelhetjük úgy is az angol mondatot, mint egy sor leragasztott gyufaskatulyát, amelyeket nem lehet csak úgy felkapni, és máshova tenni. Egy kivétel van csak, egy doboz nincs leragasztva, a segédige, amit más helyre kell tennünk, hogy kérdő mondatokat alkothassunk.

 

 

A kérdő mondat szórendje:

 

(Kérdő rész) Segédige +Alany +Ige + Tárgy + Határozók

 

Mi változott az állító mondathoz képest? Az időhatározó eltűnt az első helyről, helyére kerülhet a kérdő rész, amely állhat egy kérdőszóból, vagy egy kérdőszavas  kifejezésből. A segédige az alany elé került, minden más mondatrész a helyén maradt.

 

 

-          A kérdőszavak közül a who és a what kettős jelentésű. Kérdezhet alanyra és tárgyra is, viszont nem mindegy, hogy Ki? Mi? vagy Kit? Mit?, ezért az alanyra állító szórenddel, a tárgyra kérdő szórenddel kérdezünk.

 

pl. Who loves me? – Ki szeret engem?

Who do I love? – Kit szeretek én?

 

-          Hogyan kérdezünk elöljáróval?

Ha kérdőszó a mondat elején áll, az elöljáró marad az igével, és általában a mondat végére kerül.

pl. Who are you waiting for?

What are you talking about?

 

-          A mondat első igéje szokott kérdő szórendben állni, ezért még az olyan összetett mondatokban is, amelyekben a tagmondatok sorrendje tetszőleges, a kérdő tagmondat előre „törekszik”.

pl. if-es tagmondat. Where do you go if you have time?

 

A tagadó mondat szórendje csak annyiban tér el az állítóétól, hogy a segédige minden igeidőben megjelenik és felveszi a not szócskát, általában összevont formában.

pl. I don’t like cats.

 

Eddig mindenféle mondatrészről beszéltünk, csak a jelzőkről nem. A jelző ugyanis felveszi a jelzett szó mondatrészi értékét, és azzal egy egységként működik. A blue book ugyanúgy, mint a book, lehet a mondatban alany, tárgy, vagy valamelyik határozó része.

Az egyelemű jelzők egymás után állnak a jelzett szó előtt, pl. two used English books

A kifejezés értékű jelzők a jelzett szó után állnak. pl. a mountain covered with snow

 

b. Ugye?

 

 

A visszakérdezésnek rengeteg funkciója van, a tényleges információkéréstől a társalgás továbbgördítéséig, de a nyelvtani szabályai ugyanazok.

 

Állító szórenddel kezdődik a mondat, majd vesszőt teszünk és visszakérdezünk, a mondat tartalmával ellentétesen, állító mondatra tagadással, tagadó mondatra állítással. Csak a segédigét ismételjük állító vagy tagadó formában, több segédige esetén az elsőt, és az alanyt személyes névmás formájában.

 

pl. You can swim, can’t you?

 

This isn’t your pen, is it?

 

We should have done this long ago, shouldn’t we?

 

Néhány tudnivaló:

 

-       There is/there are kezdetű mondatok visszakérdezésénél there-t használunk.

 

pl. There is a church in Queen street, isn’t there?

 

-          Somebody, anybody, nobody visszakérdezésben they

 

pl. Somebody will help him, won’t they?

 

-          A let’s visszakérdezése shall we?, a felszólító módé will you?

 

pl. Let’s buy some chocolate, shall we?

Open the door, will you?

 

-          Az I’m visszakérdezése aren’t I?

 

pl. I’m very ill, aren’t I.

 

c. Beékelt kérdés

 

Mit gondolsz, ki vagy te? Legyen ez a megjegyezni való példamondatunk, azaz Who do you think you are?

 

A magyarhoz képest a második kérdőszóval indítunk, majd a beékelt kérdés következik kérdő szórendben, mert ez az első igehely, ahol kérdezni lehet, viszont az eredeti kérdés igéje a második igehelyre került, ahol a függő kérdés szabályai szerint már nem állhat kérdő szórendben.

 

Kérdőszó nélkül is működik. Pl. Do you think he has finished the job?

Ha az első ige múlt idejű, akkor a többi függő beszédes szabály is vonatkozik rá, az igét is egyeztetnünk kell. pl. Mit mondtál, hol lakik? —  Where did you say he lived?

 

Nagyon gyakran használjuk ezt a szerkezetet, ha megbeszélünk valamit, vagy javaslatokkal állunk elő.

pl. Do you think we should buy this jumper?

Where do you think we should put the mirror?

 

d. Kiemelő szórend

 

A szórend kötött, alapos ok nélkül nem térhetünk el tőle, de néha szükségünk van igazán erős, nyomatékos mondatokra. A magyarban ilyenkor erősebb jelentésű szavakat használunk, az angolban a szórend megfordítása adja meg a kellő nyomatékot.

 

Never in my life do I want to see you again. –  A büdös életben nem akarlak látni többet!

 

Only after he had left did I realize he had cheated me. – Csak miután elment jöttem rá, hogy becsapott

 

Persze van ennél gyakoribb használata is. Például, ha azt akarom kifejezni, hogy alighogy valami történt, történt valami más. Pl:

 

Alighogy megvette az új kocsiját, már össze is törte. – No sooner had he bought his new car than he crashed it.

 

Alig léptem ki a házból, eleredt az eső. – Hardly had I left the house when it started to rain.

 

Feltételes módnál is használjuk a kiemelő szerkezetet. Ilyenkor az if kiesik, és állító szórend helyett kérdő szórend áll. Pl:

 

Were I in his place, I would tell them what I think. – Lennék csak a helyében, majd én megmondanám

a magamét!

 

Had I known this before, I would never have gone there. – Hogyha én ezt előbb tudom, az életben soha

nem mentem volna oda.

 

 

Ezek a mondatok igen erőteljesek, óvatosan bánjunk velük. Idegen nyelvű beszélőként ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy érzelmileg túlfűtött mondatokat kelljen használnunk, de ha látjuk, vagy halljuk őket, ismerjük fel a plusz jelentésüket.

 

 

Gyakorlatok

 

Nézzünk néhány szöveget, példákat a különböző feladattípusokra. A legkönnyebb a „multiple choice” mert ott csak rá kell ismerni a helyes megoldásra.

i.

Bermuda Tourism Ads Shot in Other Edens

 

HAMILTON, Bermuda (Reuters) - Bermuda, the picturesque Atlantic island …1…its pink beaches, has admitted using pictures …2…in other locales in tourism ads, a newspaper reported Friday.

Three photographs in the advertising campaign were stock images that were not shot in the British colony, the island's Royal Gazette newspaper quoted the Department of Tourism's …3…director of marketing, Michael DeCouto, as saying.

One …4…a model shot on a beach in Hawaii. Another shows a scuba diver surrounded by fish, …5…to have been taken in the Seychelles. The third shows a woman swimming with a dolphin, photographed in Florida, the newspaper reported.

"The images in question, you could never tell where in the world…6…, and they portray more of a feeling and position for Bermuda in our profile of sophisticated contemporaries. Stock images are used …7…in the industry," DeCouto told the newspaper.

The advertisements appear in the February editions of Travel and Leisure magazine and Conde Nast Traveler. They are part of a campaign launched in January and …8…by New York-based Arnold Worldwide, which did not return a call from the newspaper for comment. Stock images are often used in ad campaigns to save costs.

"Using pictures taken in other travel destinations to promote Bermuda is …9….and unethical," Graeme Outerbridge, local photographer and vice chairman of Bermuda's National Liberal Party, told the newspaper. "…10… soon Hawaii will be using Bermuda beach shots for their ad campaign."

Bermuda, 560 miles east of North Carolina, is an up-market resort island and offshore finance center of 62,000 people.

 

 

1.a. knows well         2. a. has been shot         3.a. assisted          4. a. features        5. a. is thought

b. famed for               b. were taken                 b. assistant            b. photos               b. thought

c. with famous          c. shot                            c. assisting               c. films                 c. has thought

 

6. a. can they be       7. a. all the time             8. a.creative          9. a. wrongly        10. a. Maybe

b. were they               b. usually                       b.creating               b. wrong                 b. One day

c they are.                 c. whenever                   c. created                c. worse                  c. It can happen

 

Ha jól megfigyeljük a szövegkörnyezetet, nagyon könnyen rájövünk a helyes megoldásra. Lássuk csak sorban őket.

1. Az eredeti mondat: Bermuda has admitted using pictures… Ebben a mondatban két vessző közé illesztett rész

csak kiegészítés, jelzős szerkezet, tehát az  1. nem lehet ige, az a megoldást kizárhatjuk. A b és c megoldás

közül a c nem lehet helyes, mert az its szócska rossz helyre kerül, helyesen with its famous pink… . Tehát a

helyes megoldás : b.

2. ez is jelző, tehát az igealakok (a, b)  számításba sem jöhetnek : c

3. Department of Tourism's – birtokos ’s, tehát az üres helyre az utána következő főnévhez jelző kell, nem

igealak, megoldás: b

4. One – első főnév, alany. Az üres hely után is főnév következik, a model, ez a tárgy, alany és tárgy közé

állítmány kívánkozik, még akkor is,ha a megoldások úgy is néznek ki, mintha többes számú főnevek

lennének, az egyik ige. Megoldás: a

5. nem ige, hanem jelző, tehát a megoldás sem igealak, hanem Participle: b

6. a megoldások közül kettő kérdő szórendben áll, de ez nem a mondat első igéje, tehát állító szórend kell: c

7. Melyik időhatározó állhat ezen a helyen? All the time? – igen. Usually? – a segédige és az ige közé.

Whenever? – a mondat elejére. A megoldás: a

8. Az üres hely az and kötősző után található. Mire vonatkozik ez az and? Menjünk vissza a szerkezet

elejére. … campaign launched … Az and kötőszóval összekapcsolt mondatok párhuzamos szerkezetűek

tehát ha előtte Participle van, akkor utána is, a megoldás: c

9. Ez is egy párhuzamos szerkezet. Milyen? Unethical. Milyen? Wrong. b.

10. A három lehetőség közül melyikkel kezdhetünk mondatot így? One day – túl általános, ( nem tehetem utána

hogy hamarosan.) It can happen – mellékmondattal lehetne csak folytatni, de az nincs. Marad az első

változat– Maybe. A

Tehát a helyes megoldás:

 

1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 5. b, 6.c, 7.a, 8.c, 9.b, 10. a

 

 

A második szövegből csináljunk kissé nehezebb feladatot. A tíz üres helyre keressük ki a megoldást 15 megadott

szóból. Ez is könnyen fog menni, ha nyitva tartjuk a szemünket.

 

ii.

Museum Exhibit Slapped with Road Fine

 

LONDON (Reuters) - A 105-year-old car which has been off the road …1…1947 has been slapped with a penalty notice for allegedly …2…London's recently introduced congestion charge scheme.

The Daimler, nicknamed Fiery Liz, was apparently spotted in south London on February 17, the day …3…was introduced.

It was identified by…4… number plate, Y99, and a $63 fine was sent to staff at the museum in the southern city of Bristol …5…the car has been housed for the past 25 years.

"We were surprised to get the …6…because the Daimler has not moved under its …7…power for decades," museum curator Andrew King told Thursday's Daily Telegraph newspaper.

The scheme's organizers …8….the penalty notice might be one of a number of "individual errors" in the scheme, which aims to cut traffic in …9…London by 15 percent.

Drivers who fail to pay the five-pound charge for entering central London …10…fines ranging from $63 to $189, depending on how quickly they pay.

 

 

a. where

b. own

c. since

d. head

 

 

e. its

f. central

g. it’s

h. annoying

i. evading

j.expected

k. face

l. accepted

m. job

n. paperwork

o the scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első lépésként megnézzük, mit jelentenek a megadott szavak. Ne felejtsük el, hogy ugyanaz a szó többféle szófaj is lehet. Pl. own – saját, vagy birtokol

Utána meghatározzuk, hogy az üres hely nagy valószínűséggel milyen mondatrész, kikeressük az ennek megfelelő néhány szót és a legmegfelelőbbet behelyettesítjük. Végigolvassuk a kiegészített szerkezetet, ha jól hangzik, hagyjuk, ha nem, belepróbáljuk a másik lehetséges variációt. Ha mind a kettő beleillik szerintünk, tegyünk kérdőjelet, és térjünk vissza a feladat végén. Nem kell sorrendben megoldani a feladatokat, van olyan szöveg, amelyben az utolsó üres helytől előre haladva egyszerűbb a megoldás. Más esetekben pont valamelyik középső szó a legkönnyebben behelyettesíthető. Kezdjük azzal, ami a legnyilvánvalóbb, ami nem megy, hagyjuk a végére. Minden behelyettesített szót húzzunk ki, így szűkül a választék, és könnyebben megtaláljuk a problémás eseteket a feladat végén. Ha van olyan szó, amit sehogy sem találunk meg, hagyjuk utolsónak. Ha minden mást behelyettesítettünk, marad a „maradék”, amiből húzzuk ki a nyilvánvalóan nem helyes megoldásokat, és a fennmaradó egy-két szót próbáljuk bele a mondatba. Hangzás után valószínűleg megtaláljuk a helyes megoldást.

 

1. Ezen a helyen elöljárószónak kell állnia. Csak egy elöljárónk van, a since. c.

2. For – valamiért. Főnév, vagy ige+ing állhat utána. A job és a paperwork, a két főnév kizárható, marad a két

" inges" alak, annoying és az evading. Annoy – idegesít – nem állhat azzal a főnévvel, amire vonatkoznia

kellene, (scheme) marad az evading, még akkor is, ha nem ismerjük az ige jelentését. Evade – elkerül

Megoldás: i

3. ... the day…3… was introduced.-- … azon a napon, amikor bevezettek valamit. Mit is? Főnév kell

valamilyen névelővel, egy ilyen szerkezet van – the scheme, o.

4. A főnév megvan, csak valami hiányzik elé. Névelő, vagy birtokos névmás. Ilyen csak egy van: its, e.

Az it’s rövid alak, it is vagy it has.

5. Ez a mellékmondat a múzeumra vonatkozik, ahol a kocsit tárolták stb. Megoldás: where, a.

6. A névelő mutatja, hogy csak főnév jöhet utána. Két főnevünk van: job és paperwork. Munkáról egy árva szó

nem esik, ezért nem a job, marad a paperwork, ami jelen esetben a bírság dokumentumait jelenti. n.

7. A power elé valamilyen jelző kell  Az ő milyen erejéből? Ugyan vannak itt melléknevek, és melléknévi

igenevek, de csak egy értelmes ebben a szerkezetben , a saját erejéből, own, azaz b.

8. Van alany és van tárgy. A kettő közé állítmánynak, azaz igének kell kerülnie. Van két múlt idejű, és egy jelen

idejű igénk. Mivel erről a bizonyos bírságról van szó, már megtörtént, tehát nem lehet jelen idejű az igénk.

Marad az accepted és az expected, elfogad, elismer, illetőleg elvár valamit. Azt, hogy valami hiba volt

elismerjük, tehát accepted, azaz l.

9. Elöljáró, üres hely, főnév, ez jelző lesz, central, azaz f.

10. Akármilyen hosszú is a bevezető rész, mondatrészi értéke csak annyi, mintha a drivers egymagában állna.

Tehát a drivers+jelzős szerkezet az alany, fines a tárgy, kettő közé ige kellene, méghozzá többes szám jelen

időben, mert általánosságban beszélünk a járművezetőkről. Úgy néz ki, mintha nem, maradt volna igénk,

pedig a face lehet ige is, szembenéz, számíthat valamire jelentéssel. Ha nem ismerjük ezt a jelentését, akkor

is megtalálhatjuk a helyes megoldást. Ha a maradék hat szót megnézzük, rögtön kiderül, hogy más nem jöhet

számításba. Megoldás: k.

 

A megoldások még egyszer:

1.c, 2.i, 3.o, 4.e, 5.a, 6.n, 7.b, 8.l, 9. f, 10. k.

 

 

Nézzünk egy kicsit nehezebbet. Most nincsenek megadott szavak, amelyekből válogatni lehet, de csak olyan szavak maradtak ki a szövegből, amelyek nyelvtani viszonyt jelölnek. Nem feltétlenül egy helyes megoldás van,

több szó is tökéletesen passzolhat az üres helyre, viszont mindig csak egy szót tehetünk be, a több szóból álló kifejezés eleve kiesik.

 

iii.

Harry Potter for Governor?

 

MOSCOW (Reuters) - Harry Potter has captivated readers and cinema-goers worldwide, …1.. a Russian man has decided to see if the famous name can pass an altogether different test -- winning him election …2…a provincial governor.

…3…previous unsuccessful election campaigns in the Sverdlovsk region, the 32-year-old hopes…4… enlist a little magical help from the boy wizard …5…changing his name to Harry Ivanovich Potter, NTV television reported.

Russians …6…change their family name, but must always have a middle name derived from …7…father's first name -- a law that prevented the aspiring politicians from being called plain Harry Potter.

The boy wizard, created by British author J.K. Rowling …8…proved a controversial figure in Russia where some Russian Orthodox priests have said the Harry Potter stories encourage satanism …9…undermine Christianity.

"People are going mad, they are doing things unthinkable for …10…sane person," said Archbishop Vikenty of Ekaterinburg, capital of the Urals region, when NTV told him about the challenge.

 

1. Még vessző is elválasztja a két mellékmondatot egymástól. Két mondat közé valami kapcsolóelem kell. Az

and nem igazán jó, mert nem egyszerű mellérendelés. Állítsuk szembe, vagy következzen a második az

elsőből. Jó megoldás lehet a but, vagy a so.

2. Ennyire a mondat végén általában elöljáró, vagy valami hasonló hiányzik egy főnév elől. Főleg, hogy még

jelzője is van, de mintha nem igazán találhatnánk megfelelő elöljárót arra, hogy mint kormányzó. Marad a

hasonlítás: as

3. A mondat első szava lehet időhatározó. Korábbi sikertelen kampányok után… After.

4. A hope olyan ige, amelyik után a következő ige to+infinitive alakban áll. Az első alak megvan, hiányzik a to.

5. Ige+ing csak úgy nem áll egy mondat közepén. Ebben a mondatban megvan az ige a hopes, tehát ez nem

igealak, hanem elöljárós szerkezet. …azzal, hogy megváltoztatja a nevét… by.

6. Megvan az alany, és az üres hely után első alakos ige áll, akkor valamelyik módbeli segédigét keressük.

Megváltoztathatják: can, esetleg may.

7. Az oroszokról van szó, tehát az övék, their

8. Megint egy igealak elé keresünk segédigét. Proved – harmadik alak, tehát has, have vagy had állhat elé.

Az alany the boy wizard, egyes szám harmadik személyű, és ha tovább olvassuk a mondatot jelen idejű igét

találunk benne, tehát nem lehet Past Perfect, csak Present Perfect: has

9. encourage satanismundermine Christianity párhuzamos szerkezet, felsorolás, és a kötőszó hiányzik, and

10. person − egy és megszámlálható, viszont hiányzik előle a határozatlan névelő, a.

 

A megoldások még egyszer:

 

1.but, so  2. as   3. After   4. to   5. by    6. can, may   7. their  8. has    9. and     10. a

 

 

 

Remélem eddig sikerrel vettünk minden akadályt, és nekivághatunk a legnehezebb feladatnak. Nincsenek megadott szavak, és bármilyen, akár jelentést hordozó szó is kerülhet az üres helyekre. Még jobban kell figyelnünk, de ez sem megoldhatatlan feladat. Először olvassuk végig a szöveget, hogy tudjuk, miről szól, majd próbáljuk megtalálni a legmegfelelőbb megoldásokat. Ebben a feladatban is előfordulhat, hogy nemcsak egy jó megoldás van, de csak egyetlen egy szót írhatunk be minden üres helyre. Ez a szöveg körülbelül 180 szóból áll, kivettünk belőle 10 szót, megközelítőleg minden tizenhatodikat.

 

 

iv.

Women Dance Naked for Rain

 

MELBOURNE (Reuters) - Hundreds of Australian women danced naked at a secluded location amid drought-ravaged farmland on Sunday…1… a ritual intended to bring rain.

Organizers from the small town of Ouyen in far northwest Victoria …2…said up to 500 women danced and chanted in a ceremony inspired by a Nepali drought-breaking…3….

"We are all pretty positive that it is going to work and the community here …4…got behind it just so well," organizing committee chairwoman Lynne Healy told Reuters. "We are …5…rain within the next few days, or a week anyway."

The dance was held alongside regional …6…day festivities, with the women taken by buses to the secret location to complete the …7…either naked or partially clothed, in sarongs.

"It has been a great day for community connectedness …8…positive mental health for people in drought-affected areas, and that was one of the …9…behind it too," Healy said.

Rain fell in the region last week, following a rehearsal dance, but farmers …10…more in the next few months to let them plant crops.

 

 1. Már említettük, hogy ennyire a mondat végén valószínűleg valamilyen határozó áll, elöljárós szerkezettel. Ez itt most időhatározó, tehát in, vagy during.
 2. A mondat alanya az organizers, állítmánya : said. Ami a kettő között van, azt mondja el, honnan

származnak a szervezők. Ausztráliáról van szó, tehát Victoria állam, a megoldás state.

Elfogadható megoldás minden, ami országnál eggyel kisebb egységre utal: province, territory, county

 1. Van egy névelőnk, két jelzőnk, tehát főnév kell, méghozzá elég tág jelentésű, amibe a tánc és az ének is

belefér. Hagyomány — tradition, vagy szokás – custom

 1. Igealak elé keresünk segédigét. Jelen idejű minden, előtte, utána, tehát nekünk Present Perfect

segédige kell a harmadik alak elé: has

 1. Most segédigéhez keresünk igealakot, tehát ige+ing lesz a megoldás. Várjuk az esőt. A wait for szerkezet nem lesz jó, mert két szóból áll, vár egy szóval – expect, megoldás expecting.
 2. Ez a feladat nehéz. A festivities főnévhez kellene még egy jelzőt találnunk a két meglévő —

regional és day – közé. Ez az ünnep nem kapcsolható egy bizonyos naphoz, inkább közösséghez.

Az eredeti szó family. Elfogadható még women’s vagy community. A traditional nem, mert nem ezen a helyen áll.

 1. A névelő azt mutatja, hogy főnév következik. Mit kell teljesíteni? A táncot.–dance. Esetleg performance.
 2. Két egyenértékű mondatrész közé kötőszó kerül. Ez felsorolás, tehát and.
 3. Névelő van előtte, tehát főnév. Egyike valaminek, ezért többes szám, reasons, ideas vagy thoughts.
 4. Alany és tárgy közé most is ige kell, jelen időben. Szükségük van rá, need

 

A megoldások még egyszer:

 

1. in, during   2. state (province, territory, county) 3. tradition, custom    4. has     5. expecting

6. family (women’s, community)  7. dance (performance)      8.  and   9. reasons, ideas, thoughts

10. need

 

 

Ha végignéztük a feladatmegoldásokat, itt az ideje, hogy egyedül is megpróbálkozzunk a feladatokkal. A fejezet végén megtalálható a megoldókulcs, (67. old)de csak ellenőrzésképpen használjuk, puskának csak végszükség esetén.

 

 

 

 

1.

Lioness Baffles Experts by Adopting Oryx

NAIROBI (Reuters) - A grown lioness who baffled experts in Kenya by adopting a baby oryx, a kind of antelope Africa's top predator…1… to eat, lost its companion on to a hungry male lion with a strictly …2…diet.

The lioness came across the oryx shortly after it was born two weeks ago in Samburu National Park, …3…it lying in wait for its mother who had gone to search for food, staff at the nearby Samburu lodge said on Monday.

Defying nature, the lioness …4…adopted the oryx, giving it affection and protection from other predators as if it were her own cub, though strangely …5…allowing the mother oryx to come and feed her calf occasionally before scaring her away.

``The baby oryx was very close to the lioness,'' Patrick Muriungi, a receptionist at the lodge said.

``Once, there was a leopard …6…wanted to kill the oryx, and the lioness was really protecting the calf.''

On Sunday, the lioness -- weakened by a lack of food after two weeks of protecting ``her'' baby -- led the oryx to the river to drink.

``By bad luck the…7… lion was somewhere behind the bushes,'' Muriungi said. ``When the lioness went to take a nap, the baby oryx was playing …8…and it was caught by the lion. The baby was killed.

``The lioness roared. She was very angry. She went around the lion about 10 times roaring, …9…then the lioness disappeared. Then the lion took the carcass down by the tree and ate half of it. The lioness has not been seen since.''

Nature expert Vincent Kapeen told the Daily Nation newspaper that the lioness may …10…adopted the calf because it had lost the company of its pride and was feeling lonely. ``What is baffling is why the relationship lasted so long,'' he said.

 

 

 

 

1.a. like                 2. a. traditional    3. a. found            4. a. no time         5. a. still

b. likes                    b. customary        b. finding              b. shortly              b. yet

c. preferred           c. original            c. founded               c. quickly              c. more

 

 

 

6. a. who               7. a. man              8. a. rounded        9. a. and                               10.a. still

b.   −                     b. male                    b. rounds             b. after                   b. have

c. which                c. he                       c. around             c. since                  c. already

 

2.

Body Piercing a Pain for Some

ROCHESTER, Minn. (Reuters) - Piercings of navels, ears and other parts of the body caused problems from infections to …1…for nearly one in five pierced students at a college in New York state, school researchers …2…on Tuesday.

About half last year's student body …3…Pace University in Pleasantville, New York, had piercings and one quarter had …4…and doctors there decided to survey students to gauge the medical implications.

Bacterial infection was the …5…commonly reported problem, followed by bleeding and injury or tearing at the site of the piercing, based on the survey of 454 undergraduates.

Among …6…students with piercing other than their earlobes, the navel was the most common site, followed by the …7…of the ear. For men, the ear was most popular. Male athletes commonly had tattoos.

Though there were no …8…medical complications from the students' tattoos, the report said the bad news may come later when infections with hepatitis B or C or the AIDS  virus become apparent.

``If our prevalence and …9…rates are representative for this age group, these morbid events comprise a considerable demand on and cost to the health care system,'' study author Dr. Lester Mayers of Pace University's Division of Sports Medicine wrote in the January …10…of the journal, ''Mayo Clinic Proceedings.''

 

 

 

 

a. most

b. gave

c. at

d. ache

 

 

e. piercing

f. bleeding

g. reported

h. said

i.medicine

j. female

k. matter

l. rest

m. tattoos

n. complication

o. issue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prisoner Gets Cash for Bunking with Smoker

TORONTO (Reuters) - The Canadian government has paid $1,600 in compensation …1…a nonsmoking prisoner forced to share a cell with a smoker, officials say.

William Canning, 44, took the government to court in late 1999, complaining …2…he was exposed to second-hand smoke …3…serving part of his 22-year sentence at La Macaza, a federal prison in Quebec.

He said his rights under the Canadian Charter of Rights …4…violated because he was exposed to "cruel and unusual punishment.''

The government dismissed Canning's contention, stating that ''the plaintiff suffered no damages from …5…been bunked with a smoker …6…his consent for a total period of 17 days.''

But the government later abandoned the court case …7…granted Canning compensation.

A spokeswoman for the Correctional Service of Canada said Monday the federal prison system allows inmates to smoke in …8…prison cells and this policy would not change.

``To take away smoking just like that when you are incarcerated is a bit tricky,'' said Michele Pilon-Santilli.

Pilon-Santilli said Canning …9…``double-bunked,'' a common practice when federal prisons are tight for space. In …10…normal circumstances, Canning would have had a cell of his own, she said.

 

 

 

 

 

4.

Wartime Bomb Under Berlin Olympic Stadium Defused

BERLIN (Reuters) - Explosives experts defused a 500-pound World War Two bomb that was found beneath a section of Berlin's Olympic Stadium, police said Tuesday.

The British bomb was dropped during the war and was not detected until construction workers …1…renovation work on the stadium found it Monday, a police spokesman said. A 300-yard radius …2…the stadium was evacuated.

``If you can imagine that peak crowds of nearly 100,000 people…3… been in the stadium at times, it would have been a disaster with many people …4…and many with serious injuries if the bomb had gone off,'' said …5…spokesman Friedrich Christian Wehmann.

The Olympic Stadium, built for the 1936 Olympics, is Germany's largest …6…with a seating capacity for some 76,000 spectators. Tens of thousands of soccer fans fill …7…stadium, home for Hertha Berlin soccer team, during the football season.

The rusting bomb with…8… defective trigger was found buried in the soil beneath the stadium's floor in a section …9…the stands where many Hertha fans stand -- the so-called ``fan curve.''

The spot was …10…about 50 meters from the tribune where Nazi leader Adolf Hitler was often photographed watching the Olympics.

Dozens of unexploded World War Two bombs are found in Germany each year, buried beneath the ground or under buildings. Most are defused without incident, but several construction workers have been killed in recent years by the bombs.

 

 

 

 

2. Azok a csodálatos igék

 

a. Igeidők

 

 

 

Ahhoz, hogy az angol igeidőket megértsük, félre kell tenni a magyar gondolkodást. A magyar nagyon bonyolult nyelv, egyetlen egyszerű dolog van benne, az igeidőrendszer, az angol ezzel ellentétben viszonylag egyszerű, de az igeidőrendszere bonyolult, vagy legalábbis annak tűnik. A magyarban két igeidőt használunk, jelent és múltat, ritkán a jövő időt fog …-ni formában, de mindenféle időviszonyt kifejezünk az időhatározókkal, és ha jobban belegondolunk, az időhatározókból pontosan tudjuk hogy a cselekvések mikor is történtek. Az angolban tizenkét igeidő van, és számtalan időhatározó, amelyek megfelelnek az igeidőknek. Az időhatározók fognak bennünket eligazítani, azokra kell figyelnünk a tesztfeladatok megoldásakor.

 

 

Mind a három igeidőhöz (Present, Past és Future) négy típus tartozik (Simple, Continuous, Perfect, és Perfect Continuous), használatuk más és más, de a különböző igeidőkben  párhuzamokat mutat. Lássunk az igealakokra és a használatukra egy táblázatot.

 

 

 

 

 

 

Present

Past

Future

 

Simple

 

write (-s)

(do, does )

wrote

(did)

will write

Continuous

 

am, is, are writing

was, were writing

will be writing

Perfect

 

have/has written

had written

will have written

Perfect Continuous

 

have/has been writing

had been writing

will have been writing

 

 

 

Ahogy látjuk, az igealakok egymásból következnek, használatuk is hasonló a különböző igeidőkben.

 

 

 

 

Simple azt jelenti, hogy egy cselekvés általános, vagy ismétlődő a jelenben, a múltban, és a jövőben.

Continuouséppen most, vagy éppen akkor a múltban vagy a jövőben.

Perfect – az adott pontszerű igeidő előtt, hozzá tartozva.

Perfect Continuous – az adott pontszerű igeidő előtt sokáig, huzamosan.

 

Vannak olyan igék, amelyeket nem használhatunk a Continuous alakokban. Pl. az általános jelentésű igéket, a létigét, és azokat az igéket, amelyek egy pillanat alatt lezajló cselekvést jelentenek.

Pl. like, want, drop etc.

Nézzük az igeidőket külön.

 

PRESENT

 

 

alak

 

használat

 

 

példa

 

 

Simple

ige 1. alakja  E/3 -s

kérdés/tagadás:

do/does

- általános és ismétlődő cselekvések

 

- jövő idő kifejezésére,

programból, menetrendből,

 

-Children go to school.

-Every day I get up at 6.

- Your train arrives at 5.

 

Continuous

 

am, is, are + ige+ing

 

- éppen most folyamatban levő csel.

-  közeljövőben megbeszélt dolog

időhatározóval

 

- Are you sleeping?

- Tomorrow I’m seeing

my doctor.

Perfect

 

have/has + 3. alak

 

- meghatározatlan idejű cselekvés a

jelen pont előtt.

- valamikor elkezdődött, most is tart

 

- Have you seen my bag?

 

- I have learnt English

for two years.

Perfect

Continuous

have/has been +

ige+ing

- valamikor elkezdődött, most is

FOLYAMATOSAN tart.

- jelen állapotom oka

- He has been working here for

twenty years.

- I’m tired, I have been working

too much.

 

PAST

 

alak

használat

példa

Simple

 

ige 2. alakja

kérdés/tagadás:

did+1.alak

- általános, és ismétlődő kifejezések

a múltban

- több ige—egymás után történtek

- Last year I went to Spain.

- Yesterday I went to the shops

and bought a pair of shoes.

Continuous

was, were+ ige+ing

- éppen akkor

- több ige – egyszerre történtek

Past Cont. – Simple Past: eredeti cselekvés közben történt valami

Past Cont. – Past Cont: egymás mellett futó cselekvések

- What were you doing at 8

yesterday?

- They were playing when I got

home.

- They were playing while I was

working.

Perfect

 

had + 3. alak

(vele álló igeidő: Simple Past)

- valamikorra már valami kész volt

- több ige – amelyik előbb történt,

mint a másik.

- By 3 o’clock we had finished it.

- I had read the book before I

gave it to you.

- After I had finished work I went

home

Perfect

Continuous

 

had been +ing

(vele álló igeidő: Simple Past)

- valamikorra már valami sokáig

tartott

- múltbeli állapotom oka

- több ige – amelyik előbb történt,

mint a másik) és

hangsúlyozom, hogy sokáig

tartott

 

- By then we had been waiting for

hours.

- I had a headache because I had

been reading too long.

- After I had been standing in the

rain for ten minutes I went

home.

 

A múlt időket csak akkor használhatjuk, ha a cselekvés lezárult, befejeződött, és tudjuk mikor volt. Ha a cselekvés a jelenre vonatkozik, vagy nem tudjuk mikor volt, illetve nincs még vége, csak jelen időket használhatunk.

 

 

 

 

 

 

FUTURE

 


 

 

alak

használat

példa

Simple

 

will + 1. alak

- általános és ismétlődő cselekvések

- hirtelen elhatározások

- People will travel to Mars in less

than 50 years.

- OK, I will help you.

Continuous

will be+ ige+ing

- éppen akkor

- közeljövő időhatározóval

- This time tomorrow I will be

travelling to Paris.

- In a few minutes we will be

landing in Budapest.

Perfect

 

will have + 3. alak

(vele álló igeidő: Simple Present)

- valamikorra már valami kész lesz

- We will have finished it by three.

- By the time you come home I will

have made your dinner.

Perfect

Continuous

 

will have been +ige+ing

(vele álló igeidő: Simple Present)

- valamikorra már valami sokáig

tart

- She will have been working here

for twenty years in/by April.

- By the time we arrive

we will have been flying for

twenty hours.

 

Gyakorlati szabály, hogy egy mondatban egy jövő időt használunk, a vele álló igeidő általában Simple Present, néha Present Continuous vagy  Perfect. Ez azért van, mert az időhatározó szavak után nem használhatunk jövő időt.

Pl. As soon as I arrive in London,  I will phone you.

 

A Present Perfect ilyen esetben befejezettséget jelent.

Jövök, mihelyt befejezem a munkám. àI will come as soon as I finish work.

Jövök, mihelyt befejeztem a munkám. à I will come as soon as I have finished work.

 

Nézzük magyar példamondatokon, hogyan változnak az időviszonyok és ezeknek milyen angol igeidők felelnek meg.

 

Minden reggel hétkor megyek munkába.—Simple Present, mert ismétlődő cselekvés

Hét óra van, megyek a munkába. – Present Continuous, mert éppen most.

Már elindultam dolgozni. – Present Perfect, mert a jelen pont előtt meghatározatlan időben, nem mondom meg

mikor, nem is érdekes.

Öt éve dolgozom ebben a gyárban. – Present Perfect Continuous, mert öt éve kezdtem, és azóta folyamatosan

csinálom.

 

Tavaly egy órával később kezdtünk. – Simple Past, mert megmondom pontosan, mikor.

Éppen dolgoztam, amikor telefonáltál. – Past Continuous, mert az eredeti cselekvést szakította félbe egy másik.

(a második ige Simple Past)

Miután befejeztem a munkám, hazamentem.—Past Perfect, mert a két cselekvés közül ez történt korábban.

(a második ige Simple Past)

Egész nap dolgoztam, ezért voltam fáradt. – Past Perfect Continuous, azért is, mert a két cselekvés közül ez

történt korábban ráadásul megszakítás nélkül, és azért is, mert a

múltbeli állapotom oka. (a második ige Simple Past)

 

Nem hiszem, hogy be fogom fejezni a munkát időben. – Simple Future, mert csak „tiszta” jövő idő, semmi

bizonyos, vagy közeljövő.

Holnap ilyenkor már ezen fogunk dolgozni. – Future Continuous, mert éppen akkor (két időhatározóm van.)

 

Hat órára már minden munkánkat be fogjuk fejezni. – Future Perfect, mert valamikorra valami már

kész lesz.

Holnap lesz egy hete, hogy ezt a munkát csináljuk. -- Future Perfect Continuous, mert valamikorra már valami

sokáig tart. (két időhatározóm van.)

 

 

Láttuk, hogy az időhatározót kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy a mondat más igeidőbe kerüljön angolul, tehát a feladatokban is az időhatározókra és az időviszonyokra kell figyelnünk.

 

Néhány igeidőre jellemző időhatározó:

 

 

Igeidő

Időhatározó

Simple Present

always, usually, sometimes, never, rarely, every day, these days etc

Present Continuous

now, at the moment, still, any longer, just etc

Present Perfect

already, yet, just, ever, never, since, for, lately, recently, this year etc

Present Perfect Continuous

since, for etc

Simple Past

last week, yesterday, ago, for (ha befejezett cselekvésről van szó) etc.

Past Continuous

between five and six yesterday (két időhatározó) when, while (két párhuzamos cselekvés) etc

Past Perfect

before, after, when, as soon as, hardly, no sooner, by etc

Past Perfect Continuous

before, after, when, as soon as, hardly, no sooner, by etc + since, for etc

(két időhatározó)

Simple Future

tomorrow, next week, in etc

Future Continuous

this time tomorrow, etc (két időhatározó)

Future Perfect

by, by the time etc

Future Perfect Continuous

by, by the time etc+ since, for etc

(két időhatározó)

 

 

 

Természetesen ezek csak példák, még nagyon sok időhatározó állhat a különböző igeidőkkel. Mindig azt kell figyelnünk, hogy melyek az időviszonyok a mondatban, pontosan mikor is történik az, ami történik, mert akkor nem tévesztjük el az igeidőket, és természetesen a táblázatban szereplő alakokat és használati szabályokat betéve kell tudnunk, mert csak így leszünk képesek alkalmazni is őket. Megérteni nem elég, meg is kell tanulni. (És csak azután jöhet a gyakorlás, amíg a kisujjunkból ki nem tudjuk rázni a megfelelő igeidőket.)

 

 

b. Cselekszik vagy "szenved"?

 

 

 

Minden igeidős feladat tulajdonképpen kettős, mert először azt kell megnéznünk, hogy cselekvő vagy szenvedő, utána, hogy ténylegesen milyen igeidőben áll. A cselekvő és a szenvedő igéknek az alanya különböző, tehát először a mondat elején megkeressük az alanyt. A szabály nagyon egyszerű:

 

Cselekvő alanyhoz cselekvő ige (active)

Szenvedő alanyhoz szenvedő ige (passive)

 

Cselekvő alany az, aki ténylegesen elvégzi a cselekvést, szenvedő alany az, akire a cselekvés irányul. Miután megállapítottuk, hogy az alany ténylegesen megcsinálja-e az adott cselekvést, vagy vele csinálják meg, jöhet egy pillantás az időhatározókra, hogy tulajdonképpen milyen igeidő is kell. A cselekvő és a szenvedő igék használati szabályai ugyanazok, csak az alakjuk más. A szenvedő igék mindig a be segédige valamelyik alakjából és a jelentést hordozó ige