79 APRÓSÁG 2.

36. MILYEN...; ILYEN...; OLYAN...

A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem

tetszés szerint:) What, illetve How

Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van, úgymint: such, illetve so.

What és such használata akkor kötelező, ha főnévre, vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik.

Például: What a woman! Micsoda nő!

What a beautiful woman! Milyen gyönyörű nő!

To work with him is such a pleasure. Olyan öröm dolgozni vele.

This is such a difficult question. Ez olyan nehéz kérdés.

How, illetve so akkor használandó, ha kizárólag melléknév áll utána.

Például: How clever you are! Milyen okos vagy!

You are so beautiful! Olyan gyönyörű vagy!

Vigyázz! Gyakori hiba, hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is, mely pedig

megszámlálhatatlan. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál.

Például: What nonsense! Micsoda képtelenség!

What a stupid guy that sergeant is. Milyen hülye egy pali az az őrmester!

In summer you were so beautiful! Nyáron oly gyönörű voltál!

What a life to live! Micsoda élet!

How worn you look. Milyen fáradtnak látszol!

What weather! Micsoda idő!

82

37. MINÉL...ANNÁL

Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen).

Például: The more money you have the happier you live. Minél több a pénzed, annál boldogabban élsz.

The sooner you arrive the more cakes you’ll get. Minél hamarább jössz, annál több sütit kapsz.

The balder the more attractive I am. Minél kopaszabb vagyok, annál vonzóbb vagyok.

The longer the better. Minél hosszabb, annál jobb.

38. AZ, AKI...

The one who, esetleg he who, illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére.

Pl: The one who likes animals can’t be that bad. Az, aki szereti az állatokat, nem lehet olyan rossz ember.

The person who is green with envy is my brother-in-law. Az, akit a sárga irigység emészt, a sógorom.

He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. (kb.)

The one who can hear it should transmit it. Aki hallja, adja át.

You were the one I trusted above all. Te voltál az, akiben mindenek fölött megbíztam.

39. EGYRE CSAK (KEEP + ing)

Ugye ismered azt a jelvényt, hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti, hogy “ne hagyd abba a mosolygást”, “egyre

csak mosolyogj” stb. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel, vagy -gat, -get képzővel fejez ki, azt az angol keep

+ ige 1. alak + ing-gel.

Például: She kept saying... Egyre csak mondogatta/hajtogatta...

The child keeps pestering me to take him to the fun fair.

Állandóan nyaggat a gyerek, hogy vigyem ki a Vidám Parkba.

He kept glancing over his shoulder. A válla fölött nézegetett hátra.

I’m sorry to keep you waiting. Bocs, hogy megvárakoztattalak.

Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már?

Keep going till you reach the traffic light. Menj addig, míg a lámpához nem érsz.

40. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz, ha meglátsz egy tankot?)

A make ige jelentése többek közt: késztet. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő, ugyanis a “Mire

késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz, ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el.

A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást.

Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az, hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made

him to do that? - Mi késztette arra, hogy ezt tegye? ; holott a helyes mondat így hangzik: What made him do

that?

Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. Ezt csak akkor teheted, ha a make szenvedő

szerkezetben van:

Például: He was made to leave. Rávették, hogy menjen el.

What makes you happy? Mi tesz boldoggá?

What made him run away? Miért szaladt el?

Big-big-big money makes me jump for joy. A nagy pénztől a levegőbe ugrálok.

Alcohol makes people lose control. Az alkohol elveszi az ember eszét.

Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make, mégpedig elsősorban "Ha meglátom…", "Ha meghallom…"

kezdetű mondatokat:

Például: The sight of blood makes me sick. Ha vért látok, rosszul leszek.

The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride.

Ha meghallom a saját hangom a rádióban, szívem büszkeséggel telik meg.

83

Egyéb pl.:

What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel, ha meglátsz egy csótányt?

The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. Izzadni kezdek, ha meglátok egy miniszoknyás lányt.

The sound of the bells makes me remember my childhood. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet.

What does the sound of a piano make you do? Mit teszel, ha meghallod a zongora hangját?

41. TANÁCSADÁSOK

Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről, melyek tanácsadás céljaira kiválóan

megfelelnek.

Pl: I think you ought to go to the dentist. Azt hiszem, el kéne menned a fogorvoshoz.

You are getting a smoker's cough, I think you should give up smoking.

Erősen köhögsz, úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást.

I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing.

Azt javaslom, hogy vegyél hallókészüléket, ha nagyot hallasz.

You'd better send the children out. Jobban tennéd, ha kiküldenéd a gyerekeket.

I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown.

Azt tanácsolom, hogy pihend ki magad, ha idegösszeroppanásod van.

Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle, hogy mi izgatja?

Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban?

How about beating it? Mi lenne, ha lekopnál?

If you take my advice, you'll leave him alone. Ha rám hallgatsz békén hagyod.

If I were you, I'd find a girlfriend. Ha neked lennék, keresnék magamnak egy barátnőt.

There's no need to be rude. Nem kell mindjárt durváskodni.

I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Azt javaslom, hogy CASCO-t is kössön.

It would be better if you kept your money in a bank. Jobb lenne, ha a pénzét bankban tartaná.

It would be advisable for you to give up drinking. Tanácsos lenne, ha abbahagyná az ivást.

It would be a good thing if we got up and left. Jó lenne, ha fölállnánk és elmennénk.

42. RÁSZOKTAM, LESZOKTAM

Ha azt akarod kifejezni, hogy valaki fölvett valamilyen szokást, get into the habit of használandó; ha valamiről

leszokott, a get out of the habit of-ot használd, míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod

kifejezni, többek között be in the habit of használható.

Pl: I've got out of the habit of getting up late. Leszoktam arról, hogy későn keljek.

I am in the habit of drinking coffee for breakfast. Az a szokásom, hogy kávét iszom reggelire.

I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour.

Rászoktam, hogy köszönjek a szomszédomnak.

I got out of the habit of having a bath in the morning. Leszoktam arról, hogy reggelenként fürödjek.

I am in the habit of drinking beer for lunch. Az a szokásom, hogy sört ebédelek.

I've got into the habit of driving very fast. Rászoktam arra, hogy gyorsan vezessek.

43. HIÁNY

Ha valami hiányzik, annak több módozata is lehetséges. Lehet, hogy csak kevés van belőle, és ezért kéne valamit

tenni stb. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted

meg. Ha valami hiányzik, a missing szóval, illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz.

Pl: The light doesn't work, because the light bulb is missing. Nem megy a világítás, mert a villanykörte hiányzik.

The car has got one of the bumpers missing. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító.

The transistors are missing from the pocket radio. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból.

If the legs are missing, the table won't stand up. Ha hiányoznak a lábai, az asztal nem áll meg.

Be careful, there's a stair missing. Vigyázz, itt hiányzik egy lépcső.

The chair's got a leg missing. A széknek hiányzik az egyik lába.

84

Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod, úgy szükséges valamit tenni, tehát need, vagy want +

GERUND szerkezetet használj.

Például: The wood needs drying out. Ki kell hagyni száradni a fát.

The windows want reparing. Az ablakokat meg kell javítani.

The whole car needs re-spraying. Az egész autót újra kell dukkózni.

The house is in need of cleaning. A házat ki kell takarítani.

The grass needs to be cut. A füvet le kell vágni.

The batteries want replacing. Az elemeket ki kell cserélni.

The flowers need to be watered. A virágokat meg kell öntözni.

Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet, melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani.

Pl: I've got such a headache, I could do with a short walk. Nagyon fáj a fejem, rámférne (jól esne) egy kis séta.

I could do with a slimming course, I am so fat. Rámférne egy fogyókúra, olyan kövér vagyok.

I could do with a shower, I am so sticky. Jól esne egy zuhany, ragadok a kosztól.

Ha valami azért hiányzik, mert elfogyott, vagy épp fogyóban van, a run out of, vagy (right) out of szerkezetet

használd.

Például: I'm sorry, but I've run out of cigarettes. Sajnálom, de elfogyott a cigarettám.

I'm right out of matches. Momentán abszolute nincs nálam gyufa.

We soon ran out of drinks at the party. Hamarosan elfogyott az ital a bulin.

She is out of money. Nincs pénze.

We've run out of wine. Elfogyott a borunk.

Amennyiben valami nem hiányzik teljesen, csak épp kevés van belőle, short of a megfelelő szerkezet.

Pl: Are you short of glasses? Kevés a poharad?

They were short of ashtrays, so they had to borrow some. Kevés volt a hamutartó, így kölcsön kellett kérni.

At the end of the month I'm always short of money. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem.

Ha valami nélkül nem tudsz meglenni, a can't do without, vagy can't survive szerkezeteket használd.

Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. Azt mondja, nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül.

I can't do without you. Nem tudok meglenni nélküled.

Humans can't do without oxygen. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül.

Flowers can't do without water. A virág nem tud meglenni víz nélkül.

She can't survive without two cars. Nem tud meglenni két kocsi nélkül.

44. TELL, illetve SAY

Tell-t akkor használj, ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre, vagyis:

a) ki mondta,

b) kinek mondta,

c) mit mondott.

Például: She told me to meet her at midnight. (Ő) mondta (nekem), hogy találkozunk éjfélkor.

He told her the story of his life. Elmesélte neki élete történetét.

The boy told the girl to plight their troth A fiú mondta a lánynak, hogy tartsák meg az eljegyzésüket.

Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni, ha nem áll rendelkezésedre három információ

(elsősorban persze kifejezésekről van szó).

Don't tell lies. Ne hazudj!

85

Say akkor használatos, ha csak két információ van az ige körül:

a) ki mondta,

b) mit mondott.

Pl: He said that it was fun to make love in the sun. (Amanda Lear)

Azt mondta, hogy remek dolog a napon szerelmeskedni.

He says he's busy. Azt mondja, hogy nem ér rá.

I only want to say if there's a way (Superstar). Csak azt akarom mondani, hogy ha van rá mód…

vagy: a) ki mondta,

b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé, akinek mondta).

Például: "You are a genius", Béla said to Marci. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak.

"Nice day, ain't it?", Juliska said. Szép időnk van, nemde? – mondta Juliska.

45. SUGGEST

Mint jól tudod, a suggest ige jelentése: javasol. Amit viszont talán kevésbé tudsz, az az, hogy ezt az igét nem

használhatod olyan formában, mint mondjuk az advise-ot, vagyis nem követheti TO + Infinitive. Míg tehát az a

mondat, hogy:

Például: I advise you to stay here. Azt tanácsolom, hogy itt maradj,

teljesen jó, addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás, hanem egyenesen borzalmas is.

Suggest ige után használhatsz Gerund-ot, amennyiben a mondatban nincs új alany. Ilyenkor általánosságban

beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül, hogy miről van szó).

Például: She suggested going. A menést javasolta.

(vagyis hogy feltehetően mi menjünk, csak ez pontosan nincs benne a mondatban)

They suggested leaving early. Azt javasolta, hogy korán induljak/junk/janak.

(Ki tudja?)

Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt, úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz.

Például: She suggested that we go/should go/went. Azt javasolta, hogy menjünk el.

(Láthatod, hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel.)

I suggest that you don't get drunk. Azt javaslom, hogy ne rúgj be.

He suggested that I should leave. Azt javasolta, hogy menjek el.

46. DÁTUMOK

A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. A dátum mondjuk 1954. december

12. (Az én születésnapom.)

A következőképpen írd le egy angolnak:

12th December, 1954; vagy December 12th, 1954

És a következőképpen mondd neki:

The twelfth of December, Nineteen Fifty-four, vagy

December the twelfth, Ninteen Fifty-four.

86

47. THANK YOU

Gyakori hiba, hogy nem tudod, hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you

szerkezetecskét. Nos, mindig a mondat, vagy félmondat végére. Tehát választ nem kezdhetsz úgy, hogy Thank

you.

Például: How are you?

Fine, thank you.

Would you like to take a seat? Le akarsz ülni?

No, thank you, I'm not tired. Nem. Köszönöm, nem vagyok fáradt.

D'you wanna drink something?

Yes, please. (Ez ráadásul nem is thank you.)

48. HOGY HÍVJÁK?

Gyakori hiba, hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra, s ennek következtében How do you call…?

kérdés jön létre, mely sajnos helytelen. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…?

Pl: What do you call the person who takes out your tooth? Hogy hívják azt az embert, aki kihúzza a fogadat?

What is this machine called? Hogy hívják ezt a gépet?

49. HÁZAK ÉS LAKÁSOK

Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház- és lakásfajták angolra fordításakor. Az alábbiakban –

inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg.

Például: house, vagy detached house családi ház

semi-detached house ikerház

block of flats bérház

housing estate lakótelep

terraced house sorház

detached house pontház

free-hold flat öröklakás

council flat tanácsi lakás

cooperative flat szövetkezeti lakás

a small block of flats társasház

digs albérlet

subtenancy albérlet

lodgings albérlet

rented room albérlet

co-tenancy társbérlet

Még csak annyit: olyan angol kifejezés, hogy family-house nincs, tehát egyszerűen csak house-t mondj.

50. ÉRZI MAGÁT

Az ember két szituációban érezheti jól, vagy rosszul magát: a) hangulatilag,

b) egészségileg.

Előbbi esetben a have a good/bad time, vagy a have fun kifejezést használd. Utóbbi esetben a feel well/feel

unwell kifejezés helyes, és arra különösképpen vigyázz, hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl.

myself).

Például: We had a very good time at the party. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin.

At the end of the week you will feel well. A hét végén már jobban fogja érezni magát.

87

51. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ

Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t, a helyes prepozíció at, vagy in. In-t használj akkor, ha valaki

egy országba, vagy nagyobb városba érkezik, at minden egyéb esetben használatos.

Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. Tegnap érkezett Maggie Budapestre.

At last we arrived at the station. Végre megérkeztünk az állomásra.

Képen, vagy fényképen használata esetén, ne az on, hanem az in prepozíciót használd.

Például: There is a nice married couple in the photo. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen.

There are two oranges in the picture. Két narancs látható a festményen.

Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by, vagy in prepozíciót. Előbbit akkor, ha a by és a car szavak

közt semmi egyéb nincs, utóbbit pedig akkor, ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. my car).

Például: They went to the zoo by car. Kocsival mentek az állatkertbe.

We went to the zoo in my car. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe.

At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti, hogy valaminek a végén, míg az utóbbi azt, hogy

végül.

Pl: At the end of the play they all went to the pub. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába.

In the end nobody stayed on the stage. Végül senki nem maradt a színpadon.

52. TÖBB

E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok,

b) több, mint három órája várok.

Az első esetben angolul a several kifejezést használd, míg a másodikban a more-t. Ebből tehát az következik,

hogy more-t csak akkor használhatsz, ha összehasonlítasz, vagyis több, mint – more than. Ha a több szó

megfelel a számos szó értékének, vagyis nem összehasonlításról van szó, akkor csak a several szó alkalmazása

helyes.

Például: I have been waiting for you for several hours. Több órája várok rád.

I have been waiting for you for more than 3 hours. Több, mint 3 órája várok rád.

53. MA REGGEL, MA ESTE stb.

Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd, hogy today evening, morning stb., hanem úgy, hogy:

this morning

this afternoon

this evening

tonight

54. ÉRDEMES - NEM ÉRDEMES

E kifejezés angol megfelelője a worth, vagy a use szó, melyek után ing-es alakot, vagy a mondattól függően

főnevet kell használni.

Például: It is worth buying this Mercedes. Érdemes megvenni azt a Mercit.

It is no use waiting any longer. Nem érdemes tovább várni.

88

55. WOULD jelentései

Itt-ott már volt róla szó, most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket.

1. Feltételes mondatokban: -na, -ne…

I would eat it if it wasn't green. Megenném, ha nem lenne zöld.

2. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű):

He said he would visit me the next week. Azt mondta, hogy a jövő héten majd meglátogat.

3. Múltban történt rendszeres, gyakori cselekvéseknél:

When I was a kid I would play football every day. Amikor én még kissrác voltam, minden nap fociztam.

4. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett:

I wouldn't let her prick my nose. Nem voltam hajlandó megengedni neki, hogy fölszúrja az orromat.

56. LIKE; illetve AS…AS

A két összehasonlítás közt a különbség az, hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze, az

AS…AS-nél egy melléknév is használatos.

Például: You're just like my mother-in-law. Pont olyan vagy, mint az anyósom.

You're just as nice as my mother-in-law. Pont olyan kedves vagy, mint az anyósom.

Van egy másik különbség is, mégpedig like, illetve as között. (Tehát nem as…as.) Az mégpedig, hogy a like

hasonlít, míg az as azonosít.

Például: He works like a slave. Úgy dolgozik, mint egy rabszolga. (de nem rabszolga)

He works as a slave. Rabszolgaként dolgozik. (pl. egy gyarmaton)

57. TOO és ENOUGH

Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors, melynek első felében túlságosan (too), vagy

eléggé (enough) található, mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik, (Pl. Túl hideg van

ahhoz, hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz, hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel

kezdődik (to do).

Például: He is rich enough to buy the villa. Elég gazdag ahhoz, hogy megvegye a villát.

She is not clever enough to understand it. Nem elég okos ahhoz, hogy megértse.

He is too drunk to speak. Túl részeg ahhoz, hogy egy szót is kinyögjön.

Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz, hogy én megvegyem), a második

tagmondat alanya elé for-t kell tenni.

Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). Az utca túl sáros ahhoz, hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra.

It is too windy for us to sail now. Túl nagy a szél ahhoz, hogy most vitorlázzunk.

The music is too loud for the baby to sleep. Túl hangos a zene ahhoz, hogy a bébi aludni tudjon.

The train was not slow enough for him to jump on.

A vonat nem ment elég lassan ahhoz, hogy fel tudjon ugrani rá.

That beer is too much for me to drink. Túl sok nekem ez a sör ahhoz, hogy megigyam.

The tea was too hot for the fly to beat the world record.

A tea túl forró volt ahhoz, hogy a légy világcsúcsot ússzon benne.

89

58. JÓL ÁLL (suit, fit, go with, match)

Ha egy ruha oly módon áll jól valakin, hogy megy az egyéniségéhez, a stílusához stb., akkor a suit szót

használd; ha a mérete jó, akkor fit, ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz)

akkor go with, vagy match (Ez utóbbit használd akkor is, ha a függöny megy a tapétához, a padlószőnyeg színe

a fotelhez stb.)

Pl: That mini skirt really suits you. Hű de jól áll az a mini szoknya!

That hair style suits you. Igazán jól áll ez a frizura.

That pair of jeans fits me. Jó a farmer mérete.

Does that blouse fit you, Madam? Jó lesz méretileg az a blúz?

I've got to buy a curtain that matches the armchair. Olyan függönyt kell vennem, amelyik megy a fotelhez.

She's bought a blouse that goes with her pants-suit. Olyan blúzt vett, amelyik megy a nadrágkosztümjéhez.

59. ÚTON (road, illeve way)

Alapvető különbség az, hogy a road fizikai értelemben vett út, míg a way inkább elméleti.

Tehát: gravelled road – murvás út rutted road – földút

dirt road – földút asphalt road – aszfaltút

on the way to the office – úton az irodába

Például:

Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai)

The way was long and the road was busy. Az út hosszú volt, az út pedig zsúfolt.

Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út:

Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek)

60. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD

Ezt mindig összekeveritek! borrow - kölcsönkér

lend - kölcsönad

Úgy jegyezd meg, hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog, mint kölcsönadni.

Vonzatok:

borrow money from Joe

lend money to Joe, vagy lend Joe some money

Bankkölcsön: loan

lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák)

rent out (She'll rent out her flat)

Bérel valamit:

rent (hosszabb időre)

hire (rövidebb időre)

Bérleti díj: rent

90

61. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE

There is a spider on the wall. Hey, it's (a) daddy longlegs. Egy pók van a falon. Hű, az egy kaszáspók!

Amikor olyan dolgokat akarsz közölni, hogy: Nyuszi ül a fűben,

Fény volt a szemében,

Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér,

úgy is mondhatod, hogy: A rabbit is sitting in the grass, A light was in her eyes stb., azonban sokkal

gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod, hogy

van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon, az előbb még volt kávé a kredencben, megint lesz kávé, ha veszel),

valaki csinál (csinált) valamit, és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl), akkor there-rel kezdd a

mondatot. Nézd a következő mondatpárt:

Például: There are some pioneers standing under the flag. Úttörők állnak a zászló alatt.

The pioneers are singing. Az úttörők énekelnek.

Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt, hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó, így there-rel

kezdtünk. A második mondatban már tudtuk, hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek, emiatt a mondat the-vel

kezdődött, ami eleve kizárja a there használatát. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű

there. Tehát gyakoriak az olyan mondatok, ahol két there is van egy mondaton belül. There is a photo there.

Van ott egy fénykép. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt, akkor is kezdhetsz there-rel. There are

three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel, akkor: The three pioneers are singing.

Például: There is a girl standing on the corner. Egy kislány áll a sarkon.

The girl is wearing a mini skirt. A kislányon mini szoknya van.

There are two policemen sitting in a Zsiguli. Két rendőr ül egy Zsiguliban.

The policemen are looking at the girl. A rendőrök a lányt nézik.

There is a truncheon in the policeman's hand. Gumibot van a rendőr kezében.

The truncheon is black. A gumibot fekete.

There is a cat laughing on the roof. Egy macska kacag a háztetőn.

The cat likes romantic stories. A macska szereti a romantikus történeteket.

62. SINCE és FOR

A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). A for jelentése: valamennyi ideje, vagy

valamennyi ideig. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk:

Például: She's been sleeping for 6 hours. Hat órája alszik.

She's been sleeping since morning. Reggel óta alszik.

A for tehát időtartamot jelöl: két hete, négy éve, tíz perce.

A since időpont kezdetet: február óta, 1973 óta, éjfél óta, vagy amióta elköltözött, mióta megnősült stb.

A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket, hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz, -ca, -

ce, -ja, -je, -a, -e, esetén pedig for-t.

Például: since morning reggel óta

for six months hat hónapja

Van, mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks), de az esetek többségében számíthatsz rá.

A for ezenkívül jelenti még azt is, hogy –ig, vagy –et.

Például: I studied the piano for two years. Két évig tanultam zongorázni.

He was a soldier for two years. Két évet volt katona.

91

63. ALIGHOGY…MÁRIS

Időnként használunk olyan jellegű mondatokat, hogy:

Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek.

Hardly had she finished laying the table, when the guests arrived.

No sooner had she finished laying the table than the guests arrived.

Tehát gyakran emelik ki a hardly, illetve no sooner szavakat a mondat elejére, miáltal az első tagmondat

szórendje megfordul (had she finished). Vigyázz! A hardly esetén középen when, no sooner esetén than van.

Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. Alig indultunk el, máris defektet kaptunk.

No sooner had the game begun than it started raining. Alig kezdődött a meccs, máris zuhogott.

No sooner had we sat down than we found it was time to go. Alig ültünk le, mikor láttuk, hogy már mennünk kell.

Hardly had he arrived when he had to leave again. Alig jött meg, máris mennie kellett.

64. JOBB LENNE, HA (HAD BETTER)

Jobb lenne ha-, jobban tennéd ha…, jobban tetted volna, ha…esetén jobban teszed, ha had better-t használsz,

mint bármi mást (You'd better use had better). Azzal kezdd, aki jobban tenné:

I, you, Joe, ezután had better (és nem would better), majd az ige első alakja to nélkül.

Tagadás esetén: had better not + ige 1. alak. (Tehát itt sincs to.)

Összevontan: 'd better.

Például: You'd better not put on your dress. Jobb lenne, ha nem öltöznél fel.

I'd better sleep. Jobban tenném, ha aludnék.

You'd better not tell him. Jobb, ha nem mondod meg neki.

We'd better go home now. Jobb lenne, ha most hazamennénk.

Múlt idő: had better have + ige 3. Alak

(jobban tetted volna, ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt.

Például: You'd better have closed your eyes. Jobban tetted volna, ha becsukod a szemed.

You'd better not have left. Jobb lett volna, ha nem mész el.

65. LÁTTUK; HALLOTTUK (see és hear)

Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát, vagy hall igével, mely mondat második

felében szintén cselekvés van (Láttam, hogy jön a vonat; Hallottam, hogy zörög a sárhányó), a mondatnak mind

a két felét ragozod (láttam, jön). Angolban úgy tudsz rövidíteni, hogy a második tagmondat igéjét nem teszed

külön igeidőbe, hanem –ing-es alakba, vagy ige 1. alakba.

I saw the train coming.

I saw the train come.

Az a mondat sem rossz, hogy: I saw that the train was coming, de egyszerűbb, ha az egyszerűbbet használod.

Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé.

Például: Nobody heard him leave the house. Senki nem hallotta, hogy elhagyta a házat.

Nobody heard him leaving the house. Ua.

I saw them standing hand in hand. Láttam, hogy ott állank kéz a kézben.

I've never seen her cry. Még sosem láttam sírni.

And I saw her standing there. (Beatles) Láttam, ahogy ott áll.

I can hear someone knocking. Hallom, hogy valaki kopog.

Can you hear my heart beat? Hallod, hogy dobog a szívem?

92

66. AZON VAN, HOGY (to be about to)

Ez csak egy egyszerű kifejezés. Épp indulni készültem (azon voltam, hogy elinduljak), mikor rákezdett az eső. –

I was about to start, when the rain began to fall.

Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start, when the rain began to fall.

Például: Were you about to leave? Épp menni készültél?

Were you going to leave? Ua.

I wasn't going to eat it, I was just about to taste it.

Nem akartam én megenni, épp csak azon voltam, hogy megkóstoljam.

67. ÚGY TŰNIK, AZT MONDJÁK RÓLA, A JELENTÉSEK SZERINT…

Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót, a remek mesefigurát (a továbbiakban K.), aki úgy tűnik, hogy…, akiről úgy

tudják, hogy,…aki a jelentések szerint…stb.

Pl.: Azt mondják, hogy K. gyáva.

Úgy tűnik, K. nem is olyan gyáva.

Feltételezik, hogy K. csatamezőt keres. stb.

Az ilyen jellegű mondatok első szava K. lesz. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek:

seems,

is said,

is believed,

is thought,

is reported,

is supposed stb.

Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. Eddig tehát:

K. seems to

is said to…stb.

Attól függően, hogy milyennek tűnik, mit mondanak róla stb. folytasd a mondatot:

Például: K. is said to be a coward. Azt mondják, hogy K. gyáva.

K. seems to be looking for a battlefield. Úgy tűnik, K. csatamezőt keres. (épp most)

K. is reported to have a horse. A jelentések szerint K.-nak van egy lova.

K. is thought to know the king. Úgy vélik, hogy K. ismeri a királyt.

Amennyiben most mondják, most tűnik úgy stb., de korábban volt valamilyen, vagy csinált valamit, az infinitive

perfect alakba kerül (to have been, to have known, to have lost stb.)

Pl: K. is said to have been a lady-killer when he was young. Azt mondják K.-ról, hogy fiatal korában nagy kujon volt.

K. seems to have lost his horse. Úgy tűnik, hogy K. elvesztette a lovát.

K. is reported to have left for the castle. A jelentések szerint K. a várba ment.

Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták, tűnt úgy, akkor:

K. seemed

was believed stb.

Ha akkor volt olyan, csinált valamit stb., amikor mondták, akkor infinitive-vel folytasd a mondatot.

Pl:

Last year K. seemed to know the gate locking password. Tavaly még úgy tűnt, hogy K. ismeri a kapuzáró jelszót.

K. was said to be a coward. Azt mondták, hogy K. egy gyáva.

K. was reported to have a horse. Jelentették, hogy K.-nak van egy lova.

93

Ha a múltban tűnt úgy, mondták róla stb., és a mondást, tűnést megelőzően volt valamilyen, vagy csinált valamit,

akkor:

K. seemed to have known the gate opening K. bent volt a várban, tehát úgy tűnt, hogy

password. ismerte a kapunyitó jelszót:

Például: K. was said to have lost his horse. Azt mondták, hogy K. elvesztette a lovát.

K. was reported to have run away with his horse. Jelentették, hogy K. megszökött lovastul.

Mindennek tetejébe a to + infinitive, vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések

szerint nem K. csinálta, hanem K.-val csinálták. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat:

Például: Azt mondják, hogy K.-t otthagyta a lova. K. is said to have been deserted by his horse.

Úgy tűnik, hogy K.-t minden gyerek szereti. K. seems to be loved by every child.

Jelentették, hogy K.-t körözi a rendőrség. K. was reported to be wanted by the police.

Úgy tűnik, hogy K.-t legyőzték. K. seemed to have been defeated.

Néhány egyéb (nem K.-s) példa.

Pl: It seems to be boiling. Úgy látszik forr.

She is said to have been less than fourteen when she lost it. Azt mondják, 14 éves sem volt, mikor elvesztette.

One goose neck is said to be better than two hen necks. Azt mondják, hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál.

He is supposed to be hiding in the country. Feltehetően vidéken bújkál.

The door seemed to have been closed. Úgy látszott, becsukták az ajtót.

She is believed to be a foreigner. Azt hiszik róla, hogy külföldi.

We were thought to be working. Azt hitték, hogy dolgozunk.

There seemed to be a few more left. Úgy tűnt, hogy van még hátra egy pár.

This sentence is said to be the last one. Azt mondják, ez már az utolsó mondat.

68. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take)

Ez is csak egy kifejezés.

How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már, hogy levedd azt a szoknyát?

Tehát: take + valaki + to

Pl: It took them two hours to take the smile off his face. Csak az tartott két órát, míg a mosolyt levakarták az arcáról.

(Top Secret)

It took Joe a week to paint my room. Egy hét is beletelt, mire Józsi kifestette a szobámat.

How long does it take you to change that lock? Meddig tart már, hogy kicseréld azt a zárat?

It took me two minutes to get there. Két perc alatt ott voltam.

69. KÉRDEZ vagy KÉR (ask)

Angolul mindkét szó ask.

DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name.

Ha kérsz: I asked Joe for some money.

A különbség tehát a for. Ha valamit kérsz, tedd be a for-t az elé, amit kérsz.

Például: I asked him his address. Megkérdeztem a címét.

He asked me for some raspberries. Málnát kért tőlem.

Ask him the time. Kérdezd meg tőle, hány óra.

Ask him for a watch for your birthday. Órát kérj tőle a születésnapodra.

94

70. AZ ÓRA

A watch és a clock tárgyak.

Watch – karóra

Clock – egyéb órafajta (falióra, ébresztőóra, kakukkos óra stb.)

Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]).

Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja, amikor a köznyelv o'clock-ot mond.

Például: It is 5 hours GMT. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van.

O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére.

Például: Let's meet at 6 o'clock. Találkozzunk hatkor.

Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six.

Hány óra van? What' the time?

What time is it?

Lesson: tanítási óra.

Például: With us, in Csepel Workers' Home, one lesson is 45 minutes.

Nálunk, a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc.

71. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at)

Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják, hogy: She dances well, de talán gyakoribb a She is good at

dancing.

Például: They are good at singing. Jól énekelnek.

She is good at languages. Nyelvekből jó.

He's very good at driving. Nagyon jól vezet.

72. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK

A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni, és akkor némileg

módosul a mondat.

It's two years since I saw you. (Tehát since és simple past)

Például: It's ages since I met them. Ezer éve nem találkoztam velük.

It's two months since we talked. Két hónapja nem beszéltünk.

73. JOBB SZERET (prefer)

A gyakran használt like better nem jó. Helyette: prefer. A prefer-es mondatokban a mint nem than, hanem to.

Például: I prefer beer to wine. Jobb szeretem a sört, mint a bort.

Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy), használhatsz –ing-et (prefer singing), ritkábban to-t (prefer to sing).

Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting.

Ha would prefer-t használsz, mindig to kövesse:

Például: I'd prefer to go to Greece. Inkább Görögországba mennék.

Például: I prefer cats to dogs. Jobban szeretem a macskákat, mint a kutyákat.

He prefers to get up early. Jobb szeret korán kelni.

He prefers getting up late. Jobb szeret későn kelni.

They prefer running to swimming. Jobb szeretnek futni, mint úszni.

95

74. GONNA, WANNA stb.

Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás.

gonna – going to

wanna – want to

gotta – have got to

gimme – give me

kinda – kind of

4U – for you

U R – you are

ain't – am not, are not, is not, have not (ez egy generális tagadószó)

75. RABOL és LOP

Azért fontos, mert rob-ni csak embert, vagy bankot lehet, pénzt rob-ni nem. Ez angolul steal.

Például: They stole 2 million forints. Elraboltak 2 millió forintot.

They robbed a bank. Kiraboltak egy bankot.

They stole 100 forints from the old lady. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől.

They robbed the old lady of 100 forints. Ua.

76. AZ EGYETLEN (the only)

Például: He's the only person in the office who smokes. Ő az egyetlen ember az irodában, aki dohányzik.

The only problem is that it's rather expensive. Az egyetlen probléma, hogy kicsit drága.

This is the only way to convince him. Ez az egyetlen lehetőség, hogy meggyőzzük őt.

You're the only one who'll have me. Mindig csak a tiéd leszek.

This is the only exit. Ez az egyetlen kijárat.

77. BÁRHOVÁ, AKÁRMIT

Például: Wherever you go, I'm coming with you. Bárhová is mész, én veled megyek.

Wherever you go, whatever you do, I'll be there. (Susie) Bárhová is mész, bármit is csinálsz, én ott leszek.

Whoever it is, I don't want to see him. Barki is az, nem akarok találkozni vele.

However much it hurts, Fradi is the first. Akárhogy is fáj, a Fradi itt a sztár.

78. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát)

Ezt is mindig összekevered!

Figyelj! put on - ruhát fölvesz

take off - ruhát levesz

Például: She put on her coat. Fölvette a kabátját.

He took off his shoes. Levette a cipőjét.

96

79. REMÉLEM (I hope)

It was worth reading. Remélem, hogy megérte elolvasni

Good luck and take care. Vigyázz magadra.

Good-bye, vagy goodbye. Minden jót.

Búcsúzásképpen …

I am as tough a guy as you are. Vagyok én olyan legény, mint te.

I am as tough a girl as tough a guy you are. Vagyok én olyan lány, mint amilyen legény te vagy.

You are nothing like my first wife. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek.

You don't know what you're saying. Te nem tudod mit beszélsz.

I know exactly what kind of a woman your first wife was. Pontosan tudom, hogy milyen nő volt az első feleséged.

She tried hard to please everyone. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni.

She was just like that. Már csak ilyen volt.

But she wasn't as selfish as you are. De azért nem volt olyan önző, mint te.

She was much better at cooking than you and that's it. Sokkal jobban főzött mint te, és kész.

I haven't seen a moron like you. Én még ilyen marhát nem láttam.

Control yourself. Most már viselkedjél.

Shall I take you out tonight? Elvigyelek valahová az este?

And how good she looks naked. És milyen jól néz ki meztelen.

She may use make-up. Lehet, hogy festi magát.

That won't make her balder. Attól még nem lesz kopaszabb.

There's no more, is there? Nincs több, ugye?

No. Nincs.