79 APRÓSÁG

79 APRÓSÁG

1. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA

A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható,

b) megszámlálhatatlan.

Nyilvánvaló, hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az, amit meg tudsz számolni.

Például: table, girl, lamp, cockroach (csótány), plate, car stb.

Ennek épp az ellenkezője az a csoport, ahol a főneveket nem tudod megszámlálni, mert például anyagnév,

gyűjtőnév stb. Ide tartoznak olyan főnevek, mint: water, beer, air, iron, meat, beauty, love, happiness, music,

weather stb. Ebből egyenesen következik, hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők.

A többes számot az angol általában úgy képezi, hogy a főnév után s, vagy es jelet biggyeszt.

Például: car – cars glass – glasses egg – eggs

table – tables girl – girls word - words

Van azonban olyan eset is, amikor a többes számot en jelképezi.

Ez két főnévre érvényes: child – children ox - oxen (ökör)

Aztán előfordulhat az, hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását.

Például: man – men woman – women foot – feet

tooth – teeth goose – geese mouse –mice

louse – lice

az f, illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik, amikor az s jelet fölveszi.

Például: knife – knives wolf – wolves leaf - leaves (falevél)

wife – wives half – halves life - lives

Van néhány olyan jövevényszó az angolban, mely magával hozta a többes számát is, így ezek különbözőek

lehetnek.

Például: datum - data (adat) medium - media (hírközlő szervek) terminus - termini (végállomás)

basis - bases (alap) phenomenon - phenomena (jelenség) beauty - beaux (szépség)

Vigyázz! Van néhány olyan főnév, mely a magyarban megszámlálható, az angolban azonban

megszámlálhatatlan, így hát nem kerülhet többes számba, valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan

névelőt.

Például: advice (tanács) damage (kár) equipment (fölszerelés) fun (vidámság)

furniture (bútor) gossip (pletyka) homework (lecke) information

nonsense news (hír) permission (engedély) work (munka)

Ha mégis úgy akarod közölni, hogy

Például: Van két hírem, egy jó, meg egy rossz, akkor azt a következőképpen tedd:

I have two pieces of news; a good one and a bad one.

Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be, mely szó már megszámlálható, így tehát többes számba is

rakható.

Például: He gave me a valuable piece of information. Értékes információt adott.

I gave her a good piece of advice. Adtam neki egy jó tanácsot.

Give me some good advice. Adj néhány tanácsot.

We don´t have much work to do. Nincs sok dolgunk.

I bought two pieces of furniture. Vettem két darab bútort.

64

Más: Van néhány olyan főnév, melynek egyes száma megegyezik a többes számmal.

Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng)

Aztán van olyan, amit csak többes számban használnak: pl. police.

Például: The police are coming. Jön a rendőrség.

2. SOME, ANY, NO

A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány, valamennyi

b) valami(lyen).

Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül, ha megszámlálható, illetve nem kerül többes

számba, ha megszámlálhatatlan.

Például: Some songs were sung. Néhány dalt énekeltek.

I have some good books. Van néhány jó könyvem.

I have some bread. Van egy kis (valamennyi) kenyerem.

I’ve got some money in my pocket. Van valamennyi pénzem.

There is some milk in it. Van benne egy kis tej.

A példákból is láthattad, hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő, bár indőnként kérdő

mondatban is szerepelhet, méghozzá akkor, ha a kérdésre igenlő választ vársz.

Például: May I have some more coffee? Kaphatok még kávét?

Will you have some cake? Kérsz még sütit?

Have you got some money? Van egy kis pénzed? (Remélem, hogy van.)

Some wine, Sir? Egy kis bort, uram?

A some b) jelentése ugyebár az volt, hogy valami(lyen). Nos, ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül

többes számba.

Például: He was talking to some woman. Valamilyen nővel beszélt.

I’ve read that story in some book. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet.

Some man telephoned this morning. Valami férfi keresett ma reggel.

Visszatérve a some a) jelentésére, ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni, akkor egyrészt használhatsz

szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod), ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod, hogy a

válasz milyen lesz), akkor some helyett any-t használj.

Például: Are there any eggs in the basket? Van tojás a kosárban?

Can you see any money on the table? Látsz pénzt az asztalon?

Are there any students in the classroom? Vannak diákok a teremben?

Is there any wine in the flask? Van bor a flaskában?

Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj, helyette any, vagy no szerepel.

Any-t használj akkor, ha a mondat igéjét már tagadtad:

Például: He didn’t ask me any questions. Semmit nem kérdezett.

There aren’t any cigarettes on the table. Nincs cigaretta az asztalon.

I ain’t got any money. (slang) Nincs pénzem.

I don’t think there is any milk in the jug. Nem hiszem, hogy van tej a kancsóban.

65

Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad, úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban.

Például: He has no friends. Nincsenek barátai.

I have no time. Nincs időm.

There is no girl like you. Nincs még egy olyan lány, mint te.

No words come easy to me. Egy szó sem jön könnyen.

Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad, no-t nem használhatsz, mert akkor dupla tagadás jönne létre,

ami nem megengedett.

Például: I haven’t got no money. Nincs pénzem.

(Nem szabályos a dupla tagadás miatt.)

Megjegyzés: Noha szabálytalan, mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás, elsősorban Amerikából kiindulva.

Például: Ain’t got no underwear. (HAIR) Nincs alsóneműm.

(Ez mind szép, de ha lehet, a dupla tagadást kerüld.)

A some, any, illetve no összetétel előtagja is lehet, gondolj csak a something, anything, nothing szavakra.

Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint korábban volt, vagyis

kijelentő mondatban: something

kérdő mondatban: something, vagy anything

tagadó mondatban: anything, vagy nothing

Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek.

Például: somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere stb.

Például: I can see something in the corner. Valamit látok a sarokban.

I can’t see anything in the corner. Nem látok semmit a sarokban.

I can see nothing in the corner. Nem látok semmit a sarokban.

There is somebody under the bed. Valaki van az ágy alatt.

There isn’t anybody under the bed. Senki nincs az ágy alatt.

Is there anybody under the bed? Van valaki az ágy alatt?

There is nobody under the bed. Senki nincs az ágy alatt.

3. SOK és KEVÉS (many, much, a lot of, few, little)

A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani, hogy sok, akkor az a lot of, vagy

lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható, akár megszámlálhatatlan főnév

előtt.

Például: He made a lot of mistakes. Sok hibát csinált.

His son gives him a lot of trouble. A fia sok bajt okoz neki.

Lots of money is spent on beer every year. Minden évben sokat költenek sörre.

I have got lots of leisure time. Sok szabadidőm van.

She’s got a lot of cars. Sok autója van.

Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is, de az előbbi kettő a leggyakoribb.

Ha a mondat kérdő, vagy tagadó, a many és a much használata javasolt. Many-t használj megszámlálható

főnevek előtt, s a főnevet tedd többes számba. Much-ra akkor van szükség, ha a főnév megszámlálhatatlan, és

természetesen ez nem is tehető többes számba.

Például: He didn’t make many mistakes. Nem vétett sok hibát.

Did he make many mistakes? Sok hibát csinált?

He hasn’t got much leisure time. Nincs sok szabadideje.

Has he got much leisure time? Sok szabadideje van?

His son didn’t give him much trouble. A fia nem okozott sok gondot neki.

Has she got many cars? Sok autója van?

66

Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben, ha valamilyen módosító szó áll a sok

előtt.

Például: so, as, too, how, very, rather stb.

Például: He’s got so many problems with his car. Annyi baja van a kocsijával.

I’ve got as much as two forints. Annyi mint két forintom van.

There are too many people standing in front of the fire. Túl sok ember áll a tűz előtt.

A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik, méghozzá kétféle formában:

(a) few; (a) little;

A helyzet ugyanaz, mint a many/much esetében, vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik

megszámlálható főnevekre, míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. Nincs azonban különbség kijelentő, kérdő

és tagadó mondat között, vagyis mindháromban e két szó jelenti azt, hogy kevés.

Bizonyára fúrja az oldalad, hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few,

illetve little előtt. Nos azért, mert magyarban is mást jelent, ha azt mondod:

Van egy kevés pénzem, vagy pedig

Kevés pénzem van.

Nos, ha a few, illetve a little szerepel a mondatban, akkor van egy kevés valamiből, ha pedig few, vagy little,

akkor kevés van valamiből.

Például: I wrote a few letters. Megírtam néhány levelet.

I wrote few letters. Kevés levelet írtam.

He had a little trouble. Volt egy kis baja.

He had little trouble. Kevés baja volt.

I’ve got a little time. Van egy kis időm.

I’ve got little time. Kevés időm van.

We saw a few people there. Láttunk ott néhány embert.

We saw few people there. Kevés embert láttunk ott.

4. ÖSSZES; MINDEN (All, every, each)

A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes...

b) egész...

Mindkét típusú főnév (megszámolható; nem megszámolható) elé teheted az all szót, ha azt akarod kifejezi, hogy

valamiből az összes.

Például: All my money was gone. Az összes pénzem eltűnt.

All the people in the street were chanting. Az összes ember énekelt az utcán.

Did you eat all the bacon? Az összes szalonnát megetted?

All his dreams were turned into ashes. Összes álma semmivé foszlott.

Do you want to drink all the beer? Az összes sört meg akarod inni?

Láttad, hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. Ezt akkor tedd ki, ha egy bizonyos

csoport összes tagjáról van szó. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni, nem kell the. Nézd az alábbi

szembeállításokat:

Például: All the workers of the factory should unite. A gyár összes dolgozója egyesüljön.

All workers should unite. A világ minden dolgozója egyesüljön.

All the children in the class like chocolate. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét.

All children like chocolate. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét.

I love all the girls. Az összes lányt szeretem. (egy bizonyos körben)

I love all girls. Az összes lányt szeretem. (a világon)

Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. (that’s an ad)

Kinek dollár, kinek gulden, de mindenkinek Nederlanden.

67

Az all másik jelentése az volt, hogy egész... Vagyis pl. egész nap, egész éjjel stb.

Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni, akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba.

Ezenkívül a the használata is igen ritka az all, illetve a főnév között.

Például: I was sleeping all day. Egész nap aludtam.

I was dreaming of you all night. Egész éjjel rólad álmodtam.

I work all night, I work all day. Éjjel-nappal dolgozom.

I spent all the afternoon in the company of two camels.

Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem.

Az every, illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra, magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek

fordítsd. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd, de a főnevet ne tedd többes számba!

Például: Now that I’m out of prison, I enjoy each day of my freedom.

Most, hogy kint vagyok, a szabadság minden egyes napját élvezem.

Every member of the TSZ was present. A téesz minden tagja jelen volt.

Everybody was Kung-Fu fighting. Mindenki verekedett.

I spoke to each cat separately. Minden egyes macskával külön beszéltem.

Old Deutoronomy sits in the sun every market day.

A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél.

Összegezve tehát: all - az összes + egész

every - minden...

each - minden egyes...

5. BOTH, EITHER, NEITHER

Ez viszonylag egyszerű téma. A both jelentése: mindkettő. Nyilvánvaló, hogy csak megszámlálható főnév előtt

használhatod, a főnév többes számba kerül. A both állhat magában a főnév előtt, de tehetsz utána the-t is, vagy

akár of the-t is.

Például: Both girls are pretty. Mindkét lány csinos.

Both the girls are pretty. Mindkét lány csinos.

Both of the girls are pretty. Mindkét lány csinos.

I like both these cars. Mindkét kocsi tetszik.

Az either szó jelentése: a) ez, vagy az

b) ez és az.

Tehát összesen két dologra vonatkozik, erre meg arra. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév

közvetlenül egymás mellett van, úgy a főnév egyes számba kerül. Ha a kettő közé befurakszik az of the, úgy a

főnév többes számba kerül.

Például:

You can take either orange. Akár ezt, akár azt a narancsot elveheted.

There are big houses on either side of the road. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is, meg azon is.

Either road will take you to Rome. Ez az út, meg az is Rómába vezet.

You can choose either bunch. Választhatod ezt a csokrot, vagy azt is.

(Virágcsokrot természetesen.)

Did you like either of the novels? Ez a regény is tetszett, meg az is?

I did not see either film. Nem láttam sem ezt a filmet, sem azt.

I did not see either of the films. Nem láttam sem ezt a filmet, sem azt.

A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete, következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá.

Például: Neither sentence is correct. Sem ez a mondat, sem az nem jó.

Neither of the sentences is correct. Sem ez a mondat, sem az nem jó.

I saw neither film. Sem ezt a filmet nem láttam, sem azt.

Megjegyzés: Az either, illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz.

68

6. BIRTOKVISZONY (‘s; of)

A birtokviszony annyit tesz, mint valakinek a valamije, illetve valaminek a valamije, esetleg valakinek a

valakije, sőt valaminek a valakije.

Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével,

b) of segítségével.

Az első szerkezet a következő esetekben használható: a) ha a birtokos (tehát akié) személy

b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat

c) idő-, mérték- stb. kifejezésekben,

d) megszilárdult kifejezésekben.

Például: Joe’s girlfriend Father’s hat

The boss’s secretary Cat’s eyes – macskaszemek

The rat’s babies - A patkány kicsinyei 1 minute’s walk - egy percnyi séta

1 meter’s distance - egy méternyi távolság Hell´s Angels - Pokol Angyalai

Death’s Door - A Halál Kapuja Stone’s throw - kőhajítás

Láttad, hogy a sorrend a magyarral megegyezik, vagyis elől a bitokos utána a birtok.

Amennyiben a birtokos többes számban van, úgy az aposztrof() a többes szám utáni s után jön írásban,

beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki).

Például: The boys’ money. A fiúk pénze.

10 minutes’ walk. 10 percnyi séta.

The tough guys’ guts. A kemény legények bátorsága.

Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt, mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét

stb.). Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított.

Például: the door of the room szobaajtó

the tail of the horse a lónak a farka

the lead of the telephone telefonzsinór

Amennyiben többszörös birtokviszony van, például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája,

célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of), vigyázz azonban arra, hogy lehetőség szerint az ‘s csak

egyszer szerepeljen a mondatban. Of-ból lehet annyi, amennyit akarsz. A fenti mondat fordítása:

The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband.

Például: The handle of the door of the room a szobaajtó kilincse

The lover of Joe’s wife Joe feleségének szeretője

7. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A melléknév szófaját nem vizsgáljuk, bizonyára hallottál már róla. A fokozás a magyarban annyi, mint bb,

illetve leg…bb. (Szép - szebb - legszebb; okos - okosabb - legokosabb stb.)

Az angolban két lehetőség van: a) -er; -est,

b) more…; most…

Az a) esetben tehát a melléknévhez -er; illetve -est képzőt kapcsolsz.

A következő mellékneveknél használd ezt a formát:

a) egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!)

pl.: nice – nicer – nicest big - bigger – biggest

high - higher - highest; short - shorter – shortest

69

b) kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél

pl.: happy - happier – happiest

lucky - luckier – luckiest

merry - merrier – merriest

heavy - heavier - heaviest

c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél

pl.: clever - cleverer - cleverest

d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél

pl.: narrow - narrower – narrowest

shallow - shallower – shallowest

e) kétszótagú, véghangsúlyos mellékneveknél.

pl.: polite - politer - politest

Mindazon melléknevek, melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak, more…; illetve most… módon

fokozódnak.

Például: beautiful - more beautiful - most beautiful

famous - more famous - most famous

talented - more talented - most talented

E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek, melyek rendhagyósága a fokozás módjából

következik. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni:

Például: good - better - best

bad - worse - worst

much/many - more - most

little - less - least

well - better - best

far - farther - farthest (messzebb)

late - later - latest (később)

far - further - furthest (további)

late - latter - lattest (utóbbi, legutóbbi)

Ennyit a fokozásról. Tudnod kell még, hogy vannak olyan esetek, melyek kivételnek számítanak, ez ügyben

fordulj az instruktorodhoz. A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. Itt arról van szó, hogy valami olyan,

mint, vagy olyanabb mint, vagy a legolyanabb. Angolban ez a következőképpen fest:

a) alapfokú összehasonlítás (as…as)

Pl.: I’m as hungry as a wolf. Olyan éhes vagyok, mint a farkas.

He is not as clever as I’ve thought. Nem olyan okos, mint gondoltam.

You are as obstinate as a mule. Olyan makacs vagy, mint egy öszvér.

Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd!

Néha - de csakis tagadó mondatban - elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a

not szócskán van).

Pl.: But she is not so pretty as you think. De hisz nem olyan szép, mint gondolod.

But this match is not so good as I expected. De hiszen ez a meccs nem olyan jó, mint vártam.

70

b) középfokú összehasonlítás (középfok + than)

Pl.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. Domborúbb vagy, mint Bo Derek.

My car is better than any other car. Az én kocsim jobb, mint bárki másé.

Your voice is deeper than Amanda’s. A hangod mélyebb, mint Amandáé.

This disco is not better than Starlight. Ez a disco nem jobb, mint a Csillagfény.

Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb, mint a nap?

My house is bigger than yours. Az én házam nagyobb, mint a tied.

But there are more cockroaches in your house than in mine.

De a te házadban több a csótány, mint az enyémben.

c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka)

Pl.: That’s the best pop group I have ever heard. Ez a legjobb pop zenekar, amit valaha hallottam.

You are the most beautiful girl I have ever met. Te vagy a legszebb lány, akivel valaha találkoztam.

I gave you the nicest flowers I could buy. A legszebb virágot adtam neked, amit csak kapni lehetett.

Gus is the cleverest cat in the cat society. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja.

You are the laziest boy in the world. Te vagy a világ leglustább kölyke.

8. NÉVELŐK (Articles)

A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer, úgymint: a) határozott névelő - the,

b) határozatlan névelő - a, illetve an.

A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni, most azonban csak azon eseteket vesszük sorra,

amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni, mint a magyarban.

1. Ha egy dologról általában beszélsz, soha ne használj határozott névelőt. Ilyenkor az angol vagy

határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható), vagy többes számba teszi a főnevet,

megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt.

Pl.: A horse is a big animal. A ló (általában a ló) nagy állat.

Horses are big animals. A ló nagy állat.

Gold is a valuable kind of metal. Az arany (általában az arany) értékes fém.

Cigarettes may ruin your life. A cigaretta tönkreteheti az életed.

Cats eat mice. A macska egeret eszik.

Milk is healthy. A tej egészséges.

2. Határozatlan névelőt (a, an) használj olyankor, amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást

közölsz; magyarban ilyenkor nem egy, hanem ilyen; olyan szó előzi meg a főnevet.

Pl.: He is not a man to desert his friends. Nem olyan ember, aki cserbenhagyja a barátait.

They walked along a road winding among rolling hills. Olyan úton mentek, mely hegyek között kanyarog.

He asked me a question which I could not answer. Olyan kérdést tett föl, amire nem tudtam válaszolni.

3. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt, ha azon játszol, tanulsz stb.

Pl.: Can you play the piano? Tudsz zongorázni?

My daughter is studying the violin. A lányom hegedülni tanul.

Do you study the guitar? Tanulsz gitározni?

4. Határozatlan névelőt (a, an) használj foglalkozás nevek előtt.

Pl.: He is a car mechanic. Autószerelő.

That big guy is an opera singer. Az a nagy fiú operaénekes.

I am a terrible English instructor. Borzalmas angol tanár vagyok.

She is a talented singer and a ballet dancer. Tehetséges táncos és énekes.

71

5. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a, an) használj, ha a főnév megszálmlálható + egykét

kivételes esetben akkor is, ha az megszámlálhatatlan.

Pl.: What a cold day! Milyen hideg nap!

What a beautiful girl! Micsoda gyönyörű lány!

What a silly mistake you’ve made! Milyen buta hibát csináltál!

What a pity! Milyen kár! (kivétel)

What a shame! Micsoda szégyen! (kivétel)

What a surprise! Micsoda meglepetés! (kivétel)

De:

What weather! Micsoda idő!

6. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni, hol nem. A következők előtt kell:

morning, evening, afternoon. A többi előtt nem.

Pl.: I woke up in the morning and found the world turned upside down.

Reggel fölébredtem, és láttam, hogy a világ a feje tetejére állt.

The world looked so different in the afternoon. Délután egészen más volt a világ.

In the evening he always lies in bed thinking of escaping. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol.

Everything was calm at dawn. Hajnalban minden csendes volt.

At night she feels so lonely. Éjszakánként olyan magányos.

At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik.

At midnight there are no sounds from the pavement. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől.

At sunset the land turns into red. Napnyugtakor vörösbe borul a táj.

7. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz, akkor ne használj névelőt, ha viszont valaminek a valamije az

a fogalom, akkor kell egy darab the. (Pl.: inflation - the inflation in Hungary.)

Pl.: Industry has been developing rapidly since the last century. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta.

The industry of Hungary is developing. Magyarország ipara fejlődik.

Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago.

A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára, mint régen a pestis volt.

Inflation always turns up in cyclical periods. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg.

The inflation of the 30s was a basic reason for World War II.

A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének.

Life is a world of puppets. Bábszínház az élet.

The life of a policeman is full of adventures. Egy rendőr élete teli van kalandokkal.

Love is problematic. A szerelem nehéz ügy.

The love of the boy turned into bitter disappointment. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult.

8. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. (Pl.: school, hospital, prison, church, bed

- ez utóbbi nem intézmény.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the), amennyiben nem az intézmény

mivoltára, hanem a tárgy mivoltára gondolsz. A példákból majd minden kiderül.

Pl.: The pupils are at school. A gyerekek iskolában vannak.

There are cockroaches marching in the school. Csótányok masíroznak az iskola épületében.

The sick man is in bed. A beteg ágyban van.

The bedclothes are not in the bed. Az ágynemű nem az ágyban van.

I always go to church on Sunday mornings. Minden vasárnap templomba megyek.

The church was built in the last century. A templom (mint épület) a múlt században épült.

Was it very bad in hospital? Nagyon rossz volt a kórházban?

The hospital has been painted for 13 years. Tizenhárom éve festik a kórházat.

(mint épületet)

72

9. BÁRCSAK

Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish, illetve if only vezet be, mindegy, hogy a kettő közül melyiket

használod. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket, mégpedig kettőt:

a) Bárcsak eljönnél,

b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat.

a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz.

1. I wish/if only + simple past

Pl.: I wish I knew Bárcsak tudnám.

2. I wish/if only + would + ige 1. alak

Pl.: I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már.

Az első (1.) esetet akkor használd, ha a kívánságod puszta kívánság marad, vagyis annak megvalósulására nincs

esély.

Pl.: I wish you loved me. Bárcsak szeretnél. (De nincs rá esélyem)

I wish you were here. Bárcsak itt lennél. (De reménytelen)

If only it was spring. Bárcsak tavasz lenne. (De tél van)

If only you didn’t behave like a stranger. Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen.(De úgy viselkedsz)

I wish you weren’t so unhappy. Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. (De az vagy)

A második (2.) szerkezet használata akkor válik szükségessé, ha a kívánság megvalósulhat, te csupán csak

gyorsítani szeretnéd annak realizációját.

Pl.: I wish you would write me a letter. Bárcsak írnál már.

(Tudom, hogy fogsz írni, csak siettetni akarom.)

If only we would start sooner. Bárcsak korábban indulnánk.

I wish you would telephone me. Bárcsak csörögne már a telefon.

b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz:

1. I wish/if only + past perfect

Pl.: I wish you had come here. Bárcsak eljöttél volna.

Használati utasításként csak annyit, hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata, ha a cselekvés nem

valósult meg, és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.

Pl.: If only I had done my best to make you happy. Bárcsak mindent megtettem volna azért, hogy boldog légy.

I wish he hadn’t drunk so much last night. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este.

Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat, -het is tehető, could segédige használatával.

Pl.: I wish you could come to see me. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni.

I wish I could have helped you. Bárcsak tudtam volna segíteni.

I wish you could drive faster. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni.

73

10. VALAHA (used to, would)

Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni, melyek a múltban történtek, és ma már nincsenek úgy, used to,

illetve would segédige használatos. A kettő között a különbség az, hogy a would múltbeli ismétlődő

cselekvéseket fejez ki, míg a used to ezenkívül állapotra, és viszonyra is utal a múltban.

Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani.

used to - valaha (és ma már nem)

usually - szokott (manapság)

Used to tagadása és kérdése did segédigével történik.

Például:

He would rise early and take a walk before breakfast. Mindig korán kelt, és reggeli előtt sétált egyet.

My husband used to take me to the disco every Saturday evening.

A férjem valaha minden szombat este discoba vitt.

I used to go to this school. Ebbe az iskolába jártam.

When he was a child he would climb up trees. Gyerekkorában gyakran mászott fára.

They didn’t use to work here. Nem dolgoztak itt.

Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél?

He used to smoke twenty cigarettes a day. Valaha 20 cigarettát szívott naponta.

I used to go to the races. Valaha lóversenyre jártam.

11. UGYE KÉRDÉS

A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak, aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni, hisz a mondat után

egyszerűen odateszi az ugye szócskát. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ, ugyanis a főmondatban

szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani, és utána jön a főmondat alanya.

Például: You can swim, can’t you? Tudsz úszni, ugye?

A főmondat segédigéje can volt, ez az ugye kérdésben can’t-tá válik, s utána jön a főmondat alanya, a you.

Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt, úgy az ugye kérdésben állítóvá válik.

Például: You can’t swim, can you? Nem tudsz úszni, ugye?

Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. I love you), az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell

használni, vagyis példánkban a DO-t. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az

ugye-kérdés segédigéje.

Például: You love me, don’t you? Szeretsz, nem?

You loved me, didn’t you? Szerettél, nem?

Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg, ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. Ilyenkor az ugyekérdés

nem amn’t I, hanem aren’t I lesz.

Például: I am studid, aren’t I? Hülye vagyok, nem?

Felszólító mondat ugye-kérdése will you.

Például: Come with me, will you? Gyere velem, jó?

Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we.

Például: Let’s go to bed, shall we? Bújjunk ágyba, jó?

Példák mindenfajta ugye-kérdésre:

Joe can see, can’t he? Joe lát, nem?

You will come here, won’t you? Idejössz, nem?

He can’t repair cars, can he? Nem tud autót javítani, ugye?

You like rats, don’t you? Te szereted a patkányokat, nem?

She doesn’t drink anything, does she? Semmit nem iszik, ugye?

He went to Spain, didn’t he? Elment Spanyolországba, nem?

74

The girls didn’t return, did they? A lányok nem jöttek vissza, ugye?

There is something in the corner, isn’t there? Van valami a sarokban, nem?

We will enter in the era of infinite possibilities, won’t we? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába, nem?

Judy shouldn’t behave like that, should she? Judynak nem kéne így viselkednie, nem?

He called you a fool, didn’t he? Bolondnak nevezett, nem?

I am very clever, aren’t I? Nagyon okos vagyok, nem?

I am not very clever, am I? Nem vagyok valami eszes, igaz?

Let’s look at mankind, shall we? Nézzük az emberi nemet, jó?

He must cross the river, mustn’t he? Át kell kelnie a folyón, nem?

Wait here, will you? Várj itt, jó?

Don’t hurt me, will you? Ne bánts, jó?

Let’s hope for the best, shall we? Reméljük a legjobbakat, jó?

You believe me, don’t you? Hiszel nekem, nem?

He didn’t understand it, did he? Nem értette, ugye?

Sit down, will you? Ülj le, jó?

Shut up, will you? Fogd be a szád, jó?

He lapped it up, didn’t he? Bevette, nem?

She doesn’t like tearjerkers, does she? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat, ugye?

You ain’t loaded, are you? Nem vagy vastag, mi?

There is so much wickedness on earth, isn’t there? Oly sok a gonoszság a földön, nem?

Finish it, will you? Most már fejezd be, O.K.?

12. INKÁBB (would rather)

Kétfajta inkább jellegű mondat létezik, úgymint: a) inkább én csinálnék valamit,

b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit.)

Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik, de: a) I would rather eat - Inkább ennék.

b) I would rather you ate - Inkább egyél.

Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. alakja állt, míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt, akit

inkábbok, hogy csináljon valamit, és amit csináljon múlt időben (2. alak) van.

Például: I would rather sleep. Inkább aludnék.

I would rather you slept. Inkább aludj.

I would rather take a bus. Inkább busszal mennék.

I would rather you took a tram. Menj inkább villamossal.

He would rather die. Inkább meghalna.

I would rather you didn’t make a fuss. Inkább ne fontoskodj!

13. MINTHA, HOGY (As if/as though)

Mint címéből is következtethetsz, az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. Egyrészt hogy-nak lehet

magyarra fordítani, ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll.

Most nézzük az első esetet. Tehát a főmondatot It looks vezeti be, és utána jön az as if/as though + going

to/will + present tense / present perfect / simple past

Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz.

Például: It looks as if it’s going to rain. Úgy néz ki, hogy mindjárt esik.

It looks as if he’s going to give up his job. Úgy néz ki, hogy hamarosan abbahagyja a munkát.

It looks as if he’s going to be sick. Úgy néz ki, hogy mindjárt rosszul lesz.

She looks as if she is the most beautiful girl at the party. Úgy néz ki, hogy ő a legszebb lány a partin.

It looks as if the car has hit a tree. Úgy tűnik, hogy az autó nekiment egy fának.

(mert most össze van törve - ezért present perfect)

It looks as if the thieves got in through the window. Úgy tűnik, hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be.

75

Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll.

Például:

It was as though the world had turned upside down. Olyan volt, mintha a világ a feje tetejére állt volna.

You look as if you hadn’t eaten for days. Úgy nézel ki, mintha már napok óta nem ettél volna.

He speaks as if he had been threatened. Úgy beszél, mintha megfenyegették volna.

(Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look.)

14. MIT GONDOLSZ, KI VAGY? jellegű mondatok

Számos olyan mondattal találkozhatsz, amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből

keletkezett. Olyanokra gondolok, mint: Mit gondolsz? Hol a macska? - Mit gondolsz, hol a macska?

Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz, hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik, és a

második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé, s a mondat második fele

egyenes szórendbe kerül. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is?

A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz...? lehet, hanem Mit mondott...? Mit mondasz...? Mit

gondoltál...? stb.

Például: When do you think I can talk to you? Mit gondolsz, mikor beszélhetek veled?

What do you think this is? Mit gondolsz, mi ez?

How do you think my mother-in-law is? Mit gondolsz, hogy van az anyósom?

Where did you say she hid my whisky? Mit mondtál, hova dugta a whiskymet?

Who did you say you had met? Mit mondtál, kivel találkoztál?

What did you say you said? Mit mondtál, mit mondtál?

Do you think I am Róbert bácsi? Azt gondolod, hogy én Róbert bácsi vagyok?

15. AZT HISZEM, NINCS IGAZAD jellegű mondatok

Erről azért érdemes néhány jó szót szólni, mert meglehetős hibaforrás. Az ugyanis a helyzet, hogy a magyar

mondattal ellentétben, a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod, kizárólag az elsőt. Vagyis a címben

szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem, hogy igazad van-ná kell alakítani, és így lefordítani: I

don’t think you are right.

Például: I don’t think he loves women. Nem hiszem, hogy szereti a nőket.

I didn’t think you were there. Azt hittem, nem voltál ott.

I don’t think I like this place. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely.

I don’t think I like you. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel.

I don’t think I’ve heard that. Azt hiszem ezt nem hallottam.

I don’t think I’ve said it. Azt hiszem nem is mondtam.

I don’t think, therefore I am. Nem gondolkodom, tehát vagyok.

16. -NYAK, -NYEK, -NYUK, -NYÜK “képző”

Egyes és többes szám első személyben, tehát I, illetve we után, pontosabban előtt shall segédigét kell használni,

ha ún. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni, vagyis “Elmenjek?”, “Elmenjünk” típusú mondatokat.

Például: Shall we take a seat? Leüljünk?

Shall I buy a ticket to the movie? Mozijegyet egyet vegyek,

Shall we sing together? Együtt énekeljünk?

Shall I telephone your mother-in-law? Felhívjam az anyósod?

Shall we wait for him to come? Várjunk rá?

76

17. AZT AKAROM, HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT

“I want to sit down”, vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. Probléma

akkor adódhat, ha olyan jellegű mondattal találkozol, mint “Azt akarom, hogy leülj”, vagyis én akarom, hogy te

csinálj valamit. Ilyenkor az “I want”, vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második

tagmondat alanyát (pl. YOU), s ezután következik a TO + Infinitive, vagyis a főnévi igenév (“to sit down”).

Például: They want me to dance. Azt akarják, hogy táncoljak.

Do you want him to go shopping? Azt akarod, hogy ő menjen vásárolni?

Would you like me to show you? Szeretnéd, ha megmutatnám?

I want you to go closer and kiss him. Azt akarom, hogy menj közelebb, és csókold meg.

18. IDEJE, HOGY...

A feltételes mondatokhoz hasonlóan, az “Ideje, hogy...” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni, ami azt

jelenti, hogy az It is time, vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany, majd az ige 2.

alakban.

Például: It’s time we began a new life. Itt az ideje, hogy új életet kezdjünk.

It’s high time you posted the letter. Legfőbb ideje, hogy föladd a levelet.

It’s time you married Judy. Itt az ideje, hogy elvedd Judyt.

It’s high time we sat down to lunch. Legfőbb ideje, hogy leüljünk ebédelni.

19. KEDVEM VAN...

A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik, hasonló érzelmeket kifejező szerkezet, a feel

like + ing, melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit.”

Pl: I feel like dancing. Kedvem van táncolni.

Do you feel like sitting on the cold floor? Van kedved leülni a hideg padlóra?

He feels like spending a night at a station. Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát.

Do you really feel like hanging about in Manhattan? Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben?

20. IS, IS...IS, SEM, SEM...SEM

Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is), képzése

angolban némiképp bonyolultabb. A kétféle szerkezet így néz ki:

a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is.

b) A macska szereti a papagájt és a patkány is.

Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt, és egyszer a patkányt. A másodikban a

középen lévő papagájt két oldalról szerették, azaz szerette egyrészt a macska, másrészt pedig a patkány. Ennek

megfelelően kétfajta képzés létezik:

a) Cats like parrots and rats, too.

b) Cats like parrots and so do rats.

Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére, míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új

alany alkotja a szerkezetet.

Például: I was out to dance last night and so was my wife. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is.

He likes winter and summer, too. Szereti a telet és a nyarat is.

We drove home, and so did Joe. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette.

77

Amennyiben nem is, hanem sem szerkezetet akarsz alkotni, ugyanúgy kell eljárni, mint az előbbiekben, csak a

sem-et kifejező szó lesz más, mint az előbb. Vagyis a too helyet bejön az either, míg a so helyett a neither, vagy

nor. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest:

Például: Cats don’t like parrots and rats, either. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem.

Cats don’t like parrots and neither / nor do rats.

A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt.

Például: She didn’t take off her boots and her dress, either. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem.

You can’t marry that woman and neither can your friend. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem.

The private didn’t salute to the sergeant and the general, either.

A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem.

I didn’t fire you and neither did my boss. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem.

He didn’t look worn out and unhappy either. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem.

He didn’t look worn out or unhappy. Ua. mint az előző, de így is lehet képezni.

My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby.

A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem.

Amennyiben párosan jelentkezik az is...is, úgy az either...or, a sem...sem pedig neither...nor segítségével fejezi

ki önmagát.

Például: You will either be a fireman or a soldier. Tűzoltó leszel, vagy katona.

I don’t believe either you or your wife. Nem hiszek se magának, se a feleségének.

I believe neither you nor your wife. Ua.

You can take either this or that. Elveheted ezt is, vagy azt is.

Neither he nor his lodger complained of the circumstances.

Sem ő, sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre.

He was accustomed to neither cold nor fog. Nem volt hozzászokva sem a hideghez, sem a ködhöz.

21. AMÍG...

A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. Azért kell külön szólni róla, mert egy-két sajátos

vonása van. Az mégpedig, hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos, a Future Perfect

kivételével persze, ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Ha a mondat a jövőre utal, akkor

until után Present Perfect-et használj, ha a múltra vonatkozik, úgy leggyakrabban Past Perfect követi.

Például: You may not eat until you have washed your hands. Nem ehetsz, míg meg nem mostad a kezed.

He didn’t go in until he had been given permission. Nem ment be, míg engedélyt nem kapott.

És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz, mint ahogy a példákban is láttad.

Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed.

Egy szót sem szólok hozzád, amíg nem adod vissza a pénzem.

He didn’t understand it until I had explained it to him. Nem értette, míg el nem magyaráztam neki.

22. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK

Az előző fejezetben már érintettem, hogy időhatározói mellékmondatokban, melyek a jövőre vonatkoznak, nem

használhatsz jövő időt. Az ilyen szerkezetek jelen idővel, vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. Az

időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl, hogy a bevezető kötőszó lehet:

when - amikor; as - amint; as soon as - mihelyst; after - miután; before - mielőtt; until - ameddig stb.

Pl: When I have money, I’ll give it back. Ha lesz pénzem, megadom.

When I grow up, I’ll return your kindness. Ha nagy leszek, meghálálom.

As soon as we get into the tunnel, he will try to kill you Mihelyst beérünk az alagútba, megpróbál majd megölni.

We will have to take our seats before the lights go out. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak.

We shall need a rest after we’ve been jogging. Pihennünk kell majd miután kocogunk.

You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Nem szabad lőnöd, míg meg nem közelítetted a nyuszit.

78

23. KEMÉNYEN, illetve ALIG

Sajnos igen sokan abba a hibába esnek, hogy a hard szót, ami azt jelenti, hogy kemény, egy ly képzővel

egészítik ki, hogy megkapják a keményen szót. Ez igen súlyos hiba, lévén a hardly magyarul nem azt jelenti,

hogy keményen, hanem azt hogy alig. A keményen szó angol megfelelője hard.

Például: You have hardly worked today. Alig dolgoztál ma.

You have worked hard today. Keményen dolgoztál ma.

You are hardly likely to change now. Alig valószínű, hogy megváltozol.

Don’t play so hard. Ne játsszatok olyan keményen.

24. USED TO

A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. Most találkozhatsz

a másikkal is.

a) used to + Infinitive = valaha

b) to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez.

to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez.

Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít, ahogy azt néhány oldallal korábban láttad.

Például: I’ve got used to working at night. Hozzászoktam, hogy éjszaka dolgozzam.

She is used to travelling by helicopter. Hozzá van szokva, hogy helikopteren utazzék.

He used to be used to using used cars. Valaha hozzá volt szokva, hogy használt kocsit használjon.

25. TÖRTÉNETESEN...

Mindennapi életed során gyakran előfordul, hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam,

amikor...” Nos, a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki, mégpedig úgy, hogy az alannyal

kezdesz, utána jön a happened szó, ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. Vagyis a fenti mondat fordítása:

I happened to be walking in the street when...

Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele?

I happened to be looking at her when her husband hit me on the head.

Történetesen őt bámultam, amikor a férje fejbevágott.

He happened to inherit some million dollars. Úgy alakult, hogy örökölt néhány milliót.

26. NÁLUNK, HOZZÁNK

Arra vigyázz nagyon, hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra, ugyanis akkor nem azt a

jelentést kapod, mint amit szeretnél. Ha azt akarod mondani, hogy Elmentem hozzájuk, akkor következőképpen

cselekedj: I went to their place. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”, mert ez nem azt jelenti, hogy a lakásukra,

hanem azt, hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak, és odamegyek hozzájuk).

A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place, vagy

b) with us.

Ha nem személyes névmással fejezed ki azt, hogy kinél, vagy kihez, akkor ‘s-t használj a főnév után.

Például: I went to grandmother’s. Elmentem a nagymamáékhoz.

Például: I played football at Joe’s. Joe-éknál futballoztam.

Can you come to my place tomorrow? El tudsz jönni holnap?

Do you really want to go to his place? Tényleg el akarsz menni hozzá?

Life is easy and happy with us. Nálunk az élet könnyű és boldog.

79

27. ÁT, KERESZTÜL

Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére, úgymint: across - through

a kettő közötti különbség roppant egyszerű.

Across - 2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon)

Through - 3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is).

Például: They went across the street. Átmentek az utcán.

Can you come through the forest? Át tudsz jönni az erdőn?

He managed to walk across the ice. Sikerült átmennie a jégen.

Run in through the door. Fuss be az ajtón át!

28. REGGELI, EBÉD, VACSORA

Nem is annyira a főnév a problematikus, mint inkább az ebből képzett ige, vagyis reggelizik, ebédel, vacsorázik.

Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd, vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast, to have

lunch, to have dinner stb. Miután a have itt nem birtoklást jelent, hanem az eat, drink stb. ige helyett áll, kérdése

és tagadása DO, illetve DID segítségével történik.

Például: Have you had breakfast yet? Reggeliztél már?

Do you always have lunch at 12? Mindig 12-kor ebédelsz?

He had nothing but soup for dinner. Semmi mást nem vacsorázott, csak levest.

She didn’t have dinner for half a year. Fél évig nem vacsorázott.

29. UDVARIASSÁG

Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias, számos szerkezet szolgál ezt

alátámasztani. Magyarázat helyett most csak példákat látsz; méghozzá oly formában, hogy a legkevésbé udvarias

felől indulunk, és a legudvariasabb mondattal fejezzük be:

Például: Come here.

Come here, will you?

Come here, please.

Will you come here, please?

Would you come here, please?

Could you come here?

Would you mind coming here?

Will you be good enough to come here?

Will you be so kind as to come here?

Would you be so kind as to come here?

30. TO BE TO szerkezet

Egy-két jelentését korábban már láttad, most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával:

1. Kell, kellene:

Pl: I am to inform you. Tájékoztatnom kell Önöket.

You are to congratulate him. Gratulálnod kéne neki.

2. Szándék (“úgy van, hogy”)

Pl: We are to be married in May. Úgy van, hogy májusban esküszünk.

They were to come home on Monday. Úgy volt, hogy hétfőn hazajönnek.

3. Végzetesség, végzetszerűség:

Pl: He was never to see his wife again. Soha többé nem láthatta a feleségét.

The old man was never to walk again. Az öregember soha többé nem állhatott lábra.

80

4. Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak, -nyek”

Pl: At what time am I to be there? Hánykor legyek ott?

Are we to live in a small island? Egy kis szigeten éljünk, csak te meg én?

5. Lehetőség:

Pl: The book was not to be found. A könyvet nem lehetett megtalálni.

The boy was not to enter the pub. A fiút nem engedték be a kocsmába.

6. Kellett volna (a jövőben):

Pl: Work on the new road was to have been completed by the end of the year.

Év végére kellet volna felépíteni az új utat. (de már most biztos, hogy nem lesz kész)

His plane was to have landed at six, but it is still in Munich.

Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek, de még mindig München-ben van. (most 5 óra van)

31. KÉSZÜLT VALAMIBŐL

Az alapige a make, pontosabban leggyakrabban a made. Az, hogy miből készült, lehet of, vagy from.

Made of - ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető.

Például: The table is made of wood. Az asztal fából készült.

My Trabant is made of paper. A Trabantom papírból készült.

Made from - ha az eredeti anyag nem ismerhető fel.

Például: Beer is made from barley and hops. A sör komlóból és árpából készül.

Wine is made from grapes. A bor szőlőből készül.

32. JELZŐS SZERKEZETEK

A cím alatt olyan szerkezeteket értek, mint pl. egyszobás lakás, 18 éves szexbomba, félszemű Bill stb.

A lényeg, ezeknél a szerkezeteknél az, hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás, félszemű, 18 éves)

semmiféle módon ne módosítsd, vagyis ne rakd többes számba, vagy egyébbe. Egy dolgot esetleg tehetsz: a

főnév után használhatsz -ed ragot.

Például: I live in a ten-storey house. Tízemeletes házban élek.

Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family.

Néhányan azt gondolják, hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak.

I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Láttam, amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak.

His first love was a 16-year-old, one-eyed, three-eared girl.

Első szerelme egy 16 éves, félszemű, háromfülű lány volt.

33. AZ OKA VALAMINEK

Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why

b) the cause of

A reason után akkor használj for-t, ha azt főnév, vagy Gerund követi, és akkor why-t, ha mellékmondat áll

utána.

Például: The reason for the accident was speeding. A baleset oka gyorshajtás volt.

The cause of the pile up was bad weather. A tömegkarambol oka a rossz idő volt.

The reason for his leaving can’t be explained. A távozásának az oka nem magyarázható.

The reason why I am here is that I’m starving. Azért vagyok itt, mert éhezem.

The cause of writing this book is simple. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű.

81

34. SIKERÜL - NEM SIKERÜL

Fenti kifejezésre a következő angol szavakat, illetve szerkezeteket használd.

Sikerül - manage to do sg.

succeed in doing sg.

able to do sg.

Nem sikerül - fail to do sg.

illetve a fentiek tagadó formában.

Például: She managed to pass the exam. Sikerült átmennie a vizsgán.

He succeeded in getting the data. Sikerült megszereznie az adatokat.

I was able to repair the car. Sikerült megjavítanom a kocsit.

He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval.

At last I managed to get out of this rut. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból.

Did you succeed in backing out? Sikerült kiszállni a buliból?

She failed to make ends meet again. Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből.

35. SZEGÉNYEK, GAZDAGOK stb.

Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel, mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket.

Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet, csupán egy the határozott

névelő előzi meg, s lesz belőle:

the poor - a szegények the rich - a gazdagok

the blind - a vakok the disabled - a mozgássérültek

Pl: The rich managed to save their wealth. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat.

The poor can never keep up with the rich. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal.

There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Speciális TV műsor van a süketnémák számára.

The lonely often call up their childhood memories. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket.

There are more and more places of work for the disabled.

Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára.