1000 M O N D A T MAGYARUL ÉS ANGOLUL NYELVTAN ALAPOS BEGYAKORLÁSA

1000 M O N D A T  MAGYARUL ÉS ANGOLUL NYELVTAN ALAPOS BEGYAKORLÁSA

 

IGEIDŐK       TENSES

Hé, mit csinálsz te itt?

Hey, what are you doing here?

Évek óta nem ettem ilyen jó véres-

I haven’t eaten such good blood pudding

hurkát.

for years.

Ezen a tavaszon fogok férjhez menni.

I’m going to get married this spring.

Már vagy három órája nyomta a csen-

He had been ringing the bell for three hours

gőt, mikor a házmester végre kinézett.

when the caretaker looked out at last.

Mióta jár Jóska Gézával?

How long has Joe been dating Géza?

Szeretlek.

I love you.

Ránézett a lányra, kacsintott, búcsút

He looked at the girl, winked at her, waved

intett neki, aztán belépett a liftaknába.

good bye and then stepped into the lift shaft.

A mai napig nem felejtettem el azt a

I haven’t forgotten the night in September

szeptemberi estét, mikor először láttalak

when I first saw you in the shade of the

meg a szénakazal tövibe’.

haybale.

Itt ül az idő a nyakamon.

Time is sitting on my neck.

Holnap háromkor? Nem, akkor épp

At three tomorrow? No, then he’ll be sitting

a fogorvosnál fog ülni. Ötkor? Nem,

at the dentist’s. At five? No, at that time he’ll

akkor épp a fogát fogja borogatni.

be having a cold compress on his tooth. You

Úgy érted, hogy hétkor? Nem, akkor

mean at seven? No, he’ll be sleeping then.

már aludni fog. Na, hogy tegnap hét-

You mean at seven yesterday? No, he was

kor? Nem, akkor vasalt. Tegnapelőtt

ironing then. At seven the day before yester-

hétkor? Akkor meg mosott. Hogy

day? He was washing then. You mean now?

most? Most itt ül mellettem, és kuncog.

Now, hi is sitting next to me and tittering.

Már 10 éve barátnők.

They’ve been friends for ten years.

Belépett a szobába, de előtte lezu-

He entered the room. But he had taken a

zuhanyozott.

shower before.

Majd szólok, ha befejeztem.

I’ll tell you when I’ve finished.

Amikor én még kissrác voltam,

When I was a little boy I used to go and see

minden nap elmentem meglesni a lá-

the girls in he bath of the worker’s hostel

nyokat a munkásszállás fürdőjében.

every day.

Nincs hozzászokva ahhoz, hogy

She is not used to going to the market by

busszal járjon a piacra.

bus.

Hányszor mosol naponta fogat?

How many times a day do you clean your

 

teeth?

Ezt a sört most megiszom.

I’m going to do drink this beer now.

Józsi bácsi már nem dolgozik itt.

Józsi bácsi doesn’t work here anymore.

Megkaptad már a pénzt?

Have you received the money yet?

Vissza fogom adni mihelyst megtalálom.

I’ll give it back as soon as I find it.

Most épp nem alszik.

She’s not sleeping right now.

Már egy hete csak a mamára gondolok.

I’ve been thinking of Mum for a week now.

Egész úton hazafelé azon gondolkodám

All my way home I was wondering.


Kettőkor jöttek meg, de azóta se

They arrived at two but we haven’t seen

láttuk őket.

them ever since.

Még fél évig sem éltek együtt, mi-

They had been living together for less than

kor elváltak.

half a year when they got divorced.

Az összes húst bepaníroztad?

Have you coated all the meat with bread-

 

crumbs?

Minden este étteremben vacsorázik.

He has dinner in a restaurant every evening.

Ez elment vadászni, ez meglőtte,

This one went hunting, this one shot it, this

ez hazavitte, ez megsütötte, ez az

one took it home, this one fried it and this

iciri-piciri meg mind megette.

teeny weenie one ate it all.

Amíg a lányok csevegtek, addig a fiúk

While the girls were chatting, the boys were

a bányában dolgoztak.

working in the colliery.

A rakodópart alsó kövén ültem, és

A was sitting on the lower stone of the quay

néztem, hogy úszik a dinnyehéj.

watching the melon rind floating.

Hová mész te kisnyulacska?

Where are you going, bunny?

Nem találkoztunk mi már valahol?

Haven’t we met somewhere before?

Nem látott semmit, míg fel nem rakta

He hadn’t seen a thing until he put on his

a szemüvegét.

glasses.

Ballag a katona, szájában csutora.

The GI is trudging wit a mouthpiece in his

 

mouth.

Jövőre lesz 15 éve, hogy nős vagyok.

Next year I’ll have been married for 15 years.

Malacka minden nap meglátogatja

Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every

Micimackót.

day.

Hol születtél?

Where were you born?

Hol élsz te?

Where do you live?

Hol fogsz dolgozni?

Where will you work?

Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog.

Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live.

Még soha nem volt ilyen fejfájásom.

I’ve never had such a headache.

Szerencse, hogy tegnap nem fájt a

Luckily enough, I didn’t have a headache

fejem.

yesterday.

Nagyon esett, amikor leszálltál a buszról?

Was it pouring when you got off the bus?

Megcsinálod mire visszajövök?

Will you have done it by the time I return?


Mióta megnősült, egész másképp

Since he got married, she’s been behaving

 

viselkedik.

rather differently.

 

Egész este dünnyögött.

He was mumbling all evening.

 

Apu, mit csinál a kutya a fánál?

Daddy, what’s the dog doing by the tree?

 

Láttál te már felnőtt férfit meztelen?

Have you ever seen a grown man naked?

 

Te kinek drukkolsz?

Who do you support?

 

Egész nap úgy hiányoztál.

I’ve been missing you all day.

 

Mire megtalálta az anyát, eltűnt

By the time he found the nut, the bolt had

 

a csavar.

disappeared.

 

Állandóan újságot olvas reggeli köz-

He is always reading a paper during

 

ben.

breakfast.

 

Megetted már amit tegnap főztem?

Have you yet eaten what I cooked yesterday.

 

Te jó isten, mennyit ittál? Nyugi

Oh, my God, you’ve been drinking a lot! Easy

 

anyukám, nem ittam többet, mint a

mum, I haven’t drunk more than Joe, mind

 

Józsi, pedig ő már tegnap elkezdte, és

you, he started it yesterday and hasn’t finish-

 

még most sem fejezte be.

ed it yet.

 

Hú de köhögsz, csak nem fáztál meg?

Hey, you’re coughing a lot. I hope you haven’t

 

 

caught a cold.

 

A cipőjét és a kabátját levette, az in-

She has taken off her shoes and coat, she’s

 

gét épp most gombolja, de a fülbe-

undoing her blouse right now, but she hasn’t

 

valóját még nem kattintotta ki.

unclipped her earrings yet.

 

Mondtam már neked, hogy ne szopd
az ujjad!

I’ve already told you not to suck your finger!

 

Megitta a tejet, megette a kakaós csigát, megköszönte a reggelit és bement a szobájába.

He drank the milk, ate the cocoa snail, thanked for the breakfast and went into his room.

 

Megjavítottad már a csapot?

Have you repaired the tap yet?

 

Elfogyott a cigarettám.

I’ve run out of cigarettes.

 

Már dél van, mégis kisfiam, hol voltál

It is noon, sonny, where have you been the

 

egész délelőtt?

whole morning?

 

Hétkor találkoztunk a Nemzetinél.

We met at the National Theatre at seven.

 

Korán lefeküdt, így aztán hazaért

She had gone to bed early, so she got home

 

nyolcra.

by eight.

 

Befejezted már?

Have you finished yet?

 

Nem említettem még neked azt az esetet, mikor véletlenül rossz buszra szálltam?

Haven’t I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus?

 

Ugye még nem meséltem azokról az

I haven’t told you about the days when we

 

időkről, amikor kéz a kézben mentünk

were walking hand in hand on Dózsa György

 

a Dózsa György úton, május 1-jén?

road on May Day, have I?

 

Felfújta a lufit, és az most akkora,

He has blown up the balloon and now it’s as

 

mint egy ház.

big as a house.

 

Most már befejeztem.

I’ve finished it now.

 


Meglocsoltad már a feleséged?

Have you sprinkled your wife yet? No, I

 

Őt még nem locsoltam meg, de a ba-

haven’t, but I’ve already sprinkled my girl-

 

rátnőmet már igen. Tegnap mentem

friend. I went to her place yesterday and

 

hozzá és kaptam tőle piros tojást. A

I got a red egg from her. A haven’t got a

 

feleségemtől még piros tojást nem

red egg from my wife yet, but she has al-

 

kaptam, de a sodrófát már elővette.

ready produced the rolling pin. She hasn’t

 

Még nem csapott a fejemre, de nagyon

yet hit me on the head but I’m scared be-

 

félek, mert tavaly úgy kupán vágott,

cause last year she hit me on the head so

 

hogy még most sem ment le a púp a

hard that the lump hasn’t gone down from

 

fejemről.

my head yet.

 

Hegyek között, völgyek között zaka-

The train is rattling along between moun-

 

tol a vonat.

tains and valleys.

 

Ittam egy kis kólát és most csuklok.

I’ve drunk some coke and now I’m hiccu-

 

 

ping

 

Te csöngettél, Tasziló?

Have you rung the bell, Tasziló?

 

       

 

 


Nyár este volt, pacsirta szólt a fán,

It was a summer night, there was a lark

ott kóborolt egy cigány.

singing in the tree and a gypsy roaming

 

about.

Csörög a lánc! Mi? Csörög a lánc.

The chain is rattling! What? The chain is

Nem hallom, mert csörög a lánc.

rattling! I can’t her you ’cause the chain is

 

rattling.

Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz

kis szűcs?

What are you frying little furrier? Are you

frying salty meat, furrier?

Süt a pék, süt a pék gezemice lángost.

The baker is frying, the baker is frying

hotchpotch dough.

Perceg a szú.

The woodworm is ticking away.

Három éve hordja azt a rongyos far-

She’s been wearing that shabby pair of

mert.

jeans for three years.

Mióta megláttalak a bokrok alatt, csak

I’ve been dreaming about you since I saw

rólad álmodom.

you under the bushes.

Mióta megérkezett a városba, a legdrá-

Since he arrived in town, he has been

gább szállodában lakik.

living in the ritziest hotel.

A hullámvasúton már ültem, de az el-

I’ve already travelled on the roller coaster

varázsolt kastélyban még nem voltam.

but I haven’t been to the haunted castle.

Ivott egy pohár vodkát és most itt ka-

He has drunk a glass of vodka and now

csázik az utcán.

he’s zigzagging in the street.

Még sosem volt ilyen szerencsém.

I’ve never been so lucky.

Épp az utcán sétáltam, mikor a baleset

I was walking in the street when the accident

történt.

happened.

Meredten bámult a távolba, mikor egy-

She was staring into space when out of a

szercsak megpillantotta Aljosát.

sudden she caught sight of Aliosha.

Én még sohasem utaztam a szellem-
vasúton, soha sem láttam a nagy sár-
kányt.

I’ve never ever travelled on the ghost train I’ve never ever seen the large dragon.

Láttál te már mackót málnásban?

Have you ever seen a bear in rasp-

 

berries?

A bártündér a villanyokat oltogatta,

The bartender was putting out the lights,

a lány a fogasnál állt, mikor egy fiatal

the girl was standing by the clothes tree,

rendőr lépett be a hátsó ajtón át.

when a young cop entered the back door.

Az istálló hátsó részében tehenek

At he far side of the barn cows were slee-

aludtak szalmán.

ping on straw.

Félt, hogy felébresztett valakit az or-

He was afraid he had awakened someone

dibálásával.

with his shout.

Senki nem fog egy könnycseppet sem
hullatni érte.

Not a tear will be shed for him.

Holnap tizenegy jó lesz?

Eleven tomorrow will do?

Mindig este zuhanyozok, mert reggel

I always take a shower in the evening

rohanok.

because in the morning I’m in a hurry.

Állandóan csapkodja az ajtót.

He is always slamming the door.

Szereted a mézet?

Do you like honey?

Szeretsz még, mondd?

Tell me, do you still love me?

Holnap lesz egy hete, hogy sztrájkolnak.

Tomorrow they’ll have been on strike for a

 

a week.

Már két órája beszélt, mikor rájött, hogy

She had been talking for two hours when

senki nincs a szobában.

she realised there was nobody in the room

Mire a végére érsz, el fogod felejteni az

By the time you get to the end, you’ll have

elejét.

forgotten the beginning.

Magas lovon ült, mielőtt lebukott.

He had been riding high before he had a

 

fall.

Úgy megcsókolt, ahogy, soha senki az-

She kissed me in a way I had never been

előtt.

kissed before.

Piroska karjára akasztotta a kosarat,

Little Red Riding Hood put the basket on

amit a nagymamája font.

her arm that her grandma had woven.

Egy fekete macska ül a fogason.

A black cat is sitting on the rack.

Sok kérdést már megoldottunk.

We have solved a lot of problems.

Én még sose voltam férfivel.

I’ve never been with a man before.

Mikor jössz vissza?

When will you be back?

Ezért megfizetsz!

You’re going to pay for this.

Olyan nehézségekkel találtam szembe
magam, amilyeneket azelőtt nem ta-
pasztaltam.

I met with difficulties I had never met before.

Hull az elsárgult levél.

The yellow leaves are falling.

Érted?

Do you understand?

Azt hiszem, én értem.

I think I understand.

Hol lesz a hétvégi buli?

Where’s the party gonna be this weekend?

Mire kisül a hús, kihűl a krumpli.

By the time the meat fries, the chips will

 

have got cold.

Sokszor voltam már ideges.

I’ve been nervous lots of times.

Vasárnap már három napja lesz,

On Sunday she’ll have been dancing for

hogy táncol.

three days.

Tegnap már két napja táncolt:

Yesterday she had been dancing for two

 

days.

Úgyhogy most három napja táncol.

So now she’s been dancing for three days.

Amikor befejezi, összesen hat napja

When she has finished, she’ll have been

fog táncolni.

dancing for six days altogether.

Milyen nap van ma?

What day is it today?

Ugye milyen sokat javult az életszín-

Our living standard has improved greatly,

vonalunk? De idétlen vagy.

hasn’t it? How stupid can you get!

Melyik horkol?

Which one is snoring?

 

 

Holnap lesz egy hete, hogy nem mos

Tomorrow he won’t have washed his feet

lábat.

for a week.

Egy hete lakom a California szállodá-

I’ve been living in the Hotel California for a

ban.

week.

A bíró az ujjával fütyült, mert elfelejtette

The referee used his fingers to whistle,

elhozni a sípját.

because he had forgotten to take his

 

whistle.

Minden kártya nálad van.

You hold every card.

Az se segít, ha tudjuk.

I won’t help knowing.

Idáig vagyok az üzleti problémáiddal.

I’m having to here with your business prob-

 

lems.

Mindig azt mondod, hogy visszafogott
vagyok.

You always say I’m too reserved.

Majd én leviszem a kutyát.

I’ll walk the dog.

Szakítottam Józsival.

Me and Joe have had a bust up.

Londonban üzletel.

He’s doing some deal in London now.

Halálra untatsz.

You’re boring me stiff.

Tegnap robban le.

It broke down yesterday.

Sose olvas.

He never reads.

Néha olvas.

Sometimes he reads.

Most is olvas.

He’s reading right now.

Olvastad már?

Have you read it yet?

Amikor majd elolvasod, légy szíves add
ide.

When you’ve read it, please give it to me.

Biztos, hogy el fogja olvasni?

Are you sure he will read it?

Csak azért is el fogom olvasni.

I’m going to read it.

Tegnap se olvastad el.

You didn’t read it yesterday.

A nap is lement mire elolvastad.

The sun had set by the time you read it.

Csak olvasta, olvasta, mikor látta, hogy

He had been reading and reading when he

fejjel lefelé van.

saw it was upside now.

Az egyikük a könyvet tartotta, a másik

One of them was holding the book, the

meg olvasott.

other one was reading.

Már egy órája olvassa ezt a kurta cikket.

He has been reading that short article for

 

an hour already.

Lefogadom, hogy akkor is olvasni fog,

I bet he’ll be reading even when black kids

ha néger gyerekek potyognak az égből.

are falling from the sky.

Úgyis elfelejti az első részét mire végig-

He will have forgotten the first part by the

olvassa.

time he reads it.

Kedden lesz egy hete, hogy olvassa.

On Tuesday he’ll have been reading it for a
week.

 

 

 

SZENVEDŐ             PASSIVE

Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre

This book has not been translated into any

nem fordították le.

language yet.

Mondd, téged meghívtak?

Say, have you been invited?

Új iskolát építenek a falunkban.

A new school is being built in our village.

Most viszik, most viszik Danikáné lá-

Old Mrs. Danika’s daughter is being taken,

nyát, bíborban, bársonyban …

right now, right now, in a fancy velvet gar-

 

ment.

Legújabb filmjét tartják a legjobbnak.

His latest film is thought to be the best.

Nemsoká fölszolgálják a jéghideg sö-

The ice cold beer will be served up in no

röket.

time.

Már a múlt héten elküldték a levelet.

The letter was posted last week.

Jövőre talán majd kiadják.

Maybe it will be published next year.

Épp most bontják az új felüljárót.

The new flyover is being pulled down.

Mire a rendőrség odaért, a képeket

By the time the police got there, the pictu-

már rég ellopták.

res had been stolen.

Jó állást ígértek neki.

He has been promised a good job.

Manapság sokkal több pénzt költenek

Nowadays much more money is spent on

húsra, mint tegnapság.

meat than before.

Még tíz ilyen mondat, és biztos, hogy

Another ten sentences like this, and I’ll surely

a diliházba visznek.

be taken to hospital.

A csónakot szem elől tévesztették a
sűrű ködben.

The boat was lost in the dense fog.

Már egy csomószor megmondták neked,

You’ve been told lots of times not to

hogy ne nyúlj hozzá.

touch it.

Föl kén már építeni ezt a házat.

This house should be built now.

Most már kell találni valakit, aki ért

Somebody has to be found who is good

hozzá.

at it.

Egy csomó embert följelentettek adó-

A lot of people were reported for tax eva-

csalásért.

sion.

Meg kéne mondani neki, hogy ezt ne
csinálják.

They should be told not to do this again.

Holnap ötre kell legépelni.

It will have to be typed by five tomorrow.

El lehet vinni ezeket a könyveket?

Can these books be taken?

Bárcsak megtalálták volna.

If only it had been found.

Ötezerre értékelték a vadonatúj nerc-

Her brand new mink has been valued at

bundáját.

5,000.

Két lövést hallottak.

Two shots were heard.

Ha nem Hong Kongban készült volna,

If it hadn’t been made in Hong Kong, I

nem venném meg.

wouldn’t buy it.

Későbbre kell halasztani a találkozót.

The meeting has to be put off.

Mos szerelik az új antennát.

The new aerial is being fixed.

Locsolják a Soroksári utat.

Soroksári road is being sprinkled.

Kiürítették a hamutartókat?

Have the ashtrays been emptied?

Jövőre talán majd elfogadják a jelent-

Maybe your application will be accepted

kezésedet.

next year.

Vettek nékem piros csizmát, rojtosat.

I’ve been bought red boots with fringes.

Hány embert visznek Amerikába a

How many people will be taken to the Sta-

Soros-alapítvánnyal?

tes by Soros fund?

Az önéletrajzot sajnos angolul kell

Unfortunately the autobiography has to be

megírni.

written in English.

A házat már jóval azelőtt felépítették,

The house had been built long before they

hogy beköltöztek.

moved in.

A repülőgép-szerencsétlenség követ-
keztében 200 ember vesztette életét.

200 people were killed in the plane crash.

A mai napig titkolják a baleset okait.

The causes of the accidents have been
concealed so far.

Nem létezik, hogy kimosták ezeket a
pulóvereket.

These pullovers couldn’t have been washed.

Ezt mind hibátlanul kellett volna lefor-

Should all this have been translated with

dítani.

no mistakes.

Az összes pénzt elvitték.

All the money was stolen.

Csak néhány bizsut hagytak az öltöz-

Only some bijou was left on the dressing

ködőasztalon.

table.

Vettek ujjlenyomatot, de nem sok re-

Some fingerprints were taken but there is

mény van.

not much hope.

A biztosító persze egy fillért nem adott.

A wasn’t given a penny by the insurance

 

company.

Összességében tehát jól paffra vágtak.

All in all I was put out.

A Kangákat általában vadállatnak tekin-

A Kanga is generally regarded as a fierce

tik.

animal.

A radványi sötét erdőben halva találták

In the dark forest of Radványi Bárci Benő

Bárci Benőt.

was found dead.

Látták, hogy bemászik az ablakon, úgy-

She was seen climbing through the window,

hogy nem lehetett titokban tartani.

so it couldn’t be kept a secret.

Kapsz tejet, vajat.

You’ll be given milk and butter.

Elesett, vagy ellökték?

Did he fall, or was he pushed?

Elmozdította a fejét épp akkor, mikor a

She moved her head just as the photo was

fényképet csinálták.

being taken.

Remélem nem lopták el.

I hope it hasn’t been stolen.

 

 

FÜGGŐ BESZÉD ÉS FÜGGŐ KÉRDÉS                      REPORTED SPEECH AND REPORTED
QUESTION

Nem tudom melyik kólát kérjem, a sző-

I didn’t know which coke to ask for, the

két, vagy a barnát.

blond one, or the brown one.

Azon tűnődtem, hogy elmenjek-e, vagy maradjak.

I was wondering whether to go or stay.

Azt mondta, hogy három éve van lova.

He said he had had a horse for three years.

Azt mondta, hogy van lova.

He said he had a horse.

Azt mondta, hogy három évet tanult lo-

He said he had learnt how to ride for three

vagolni.

years.

Azt mondta, hogy három éve tanul lo-

He said he had been learning how to ride

vagolni.

for three years.

Nem tudom fog e rám emlékezni.

I didn’t know if she would remember me.

Azt kérdezte, hogy jártam-e már Tót-
komlóson.

She asked if I had ever been to Tótkomlós.

Azt javasolta, hogy pöttyöset vegyem.

Se suggested I should buy the spotted one.

Nem tudtam, hogy hány poharat tegyek

I didn’t know how many glasses to put on

az asztalra.

the table.

A fiú megígérte, hogy feleségül veszi a

The boy promised he would marry the girl if

lányt, ha az megteszi amire kéri.

she did what he asked her to do.

Többször is megkérdezte, hogy értem-e

She asked me several times if I understood

amit mond.

what she was saying.

Szerinte sáska volt.

He thought it was a locust.

Tudtam, hogy hazudik.

I knew he was lying.

Azt mondta, hogy az anyósának ír.

He said he was writing to his mother-in-

 

law.

Szólt, hogy ha esik, vigyek esernyőt.

She told me to take an umbrella in case

 

it rained.

Azt mondta, hogy már haza kell mennie.

He said he had to go home.

Fogalmam se volt mit tegyek.

I had no idea what to do.

Fogalmam se volt, tegye-e egyáltalán
valamit.

I had no idea whether to do anything at all.

Rögtön láttam, hogy nem fog tejelni.

I immediately saw she wouldn’t milk.

Azt mondtad, nem érdekel.

You said you didn’t care.

Azt hittem, mindent elmondtál.

I thought you had told me everything.

Szólt, hogy ne csináljak semmit, ő

She told me not to anything, she would ar-

majd mindent elintéz.

range everything.

Nem tudom, hogyan gyógyítsam meg a
náthámat.

I don’t know how to cure my sniffle.

Nem tudom, hogy elhiszed-e még.

I don’t know whether you still believe it.

Azt se tudtam fiú vagyok-e, vagy lány.

I didn’t know whether I was coming or going.

Vajon hova dugta?

I wonder where she has hidden it.

Nem tudta hova dugta.

She didn’t know where she has hidden it.

Azt se tudta, hogy eldugta e?

She didn’t know is she had hidden it at all.

Nem tudta, hogy eldugja-e.

She didn’t know is she should hide it.

Vajon miért tette?

I wonder why he did it.

Vajon elvesztette?

I wonde